НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

Ключові слова: методи екологічної освіти і виховання, теоретико-імітаційна модель

Анотація

Стаття присвячена специфіки науково-методичних засад впровадження методів екологічної освіти і виховання в процесі навчанні біології. Актуалізуються фундаментальні наукові поняття екологічної освіти і виховання (екологічне виховання, екологічна культура, екологічна вихованість, екологічні знання, екологічна свідомість, ціннісне ставлення до природи, активна екологічна позиція особистості, глибинна екологія). Науково-методично аналізуються методи екологічної освіти і виховання (метод екологічної ідентифікації, метод екологічної емпатії, метод екологічної рефлексії,  метод екологічних асоціацій, метод екологічної лабіалізації, метод екологічної експектації, метод ритуалізації екологічної діяльності, метод екологічної турботи, активні та інтерактивні методи: метод еколо­гічних проєктів, «Кейс-стаді», брейнстормінг, метод проблемного навчання, інтегрально-пошукові групові та рольові екологічні ігри, «ЕКО-АРТ-терапія», імітаційне моделювання) в процесі навчання біології.    Зауважується, що використання методів екологічної освіти і виховання в процесі навчання біології   забезпечуватиме умови для ефективного формування у здобувачів освіти біологічних і екологічних знань, поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій  щодо бережливого ставлення до природи та власного здоров’я.

Аналізується специфіка методології проєктування теоретико-імітаційної моделі впровадження методів екологічної освіти і виховання в процесі навчання біології. Відзначається, що запропонована імітаційна модель, проєктована на основі теоретичного аналізу наукової літератури, характеризується сукупністю ланок: теоретико-цільовою, змістово-процесуальною, оцінювально-результативною, яка забезпечуватиме можливість відтворення цілеспрямованого динамічного    процесу підвищення рівня екологічної вихованості та формування активної екологічної позиції особистості у здобувачів освіти в процесі навчання біології при дотриманні теоретично обґрунтованих педагогічних умов та фаховій розробці і впроваджені методик, які відповідатимуть змодельованим імітаційно-визначеним критеріям і рівням.

Біографії авторів

Сергій СКРИПНИК, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та біологічної освіти

Сергій ШЕВЧЕНКО, Хмельницький національний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та біологічної освіти

Андрій ЗАМОРОКА, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології

Посилання

Кравець Н. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: дефінітивнопонятійна сутність проблеми. Освітній простір України. 2016. Вип. 7. С. 131-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_24.

Скребець Василь Олексійович. Особливості екологічної свідомості в умовах наслідків техногенної катастрофи : дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Чернігівський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — Чернігів, 2006. — 441арк.

Білявський Г. О., Тимочко Т. В., Пащенко О. В. Національні проблеми освіти і наукового забезпечення у сфері збалансованого розвитку // Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. Сер. Стан навколиш. середовища. К., 2008. Вип. 7.

Крисаченко В. С., Хилько М. І. Екологія. Культура. Політика: Концептуал. засади сучас. розвитку. К., 2002.- 598 с.

Терлецька Л. Г. Глибинна екологія самореалізації особистості. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014. Вип. 2. С. 244-250. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_2_39

Герасимчук О.Л. Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2015. 22 с

Бузенко І. Л. Організаційно-педагогічні умови формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2018. Вип. 7. С. 43–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2018_7_6.

Малишевська І. А. Природотерапевтичні методи у роботі з дітьми з особливими потребами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. Вип. 34. С. 86-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_20.

Лозовська І. М., Олешко П. С. Екологічне виховання старшокласників засобами профільного навчання в умовах ліцею-інтернату. Knowledge, Education, Law, Management. 2017. № 2 (18). P. 79–83.

Теорія і практика екологічної освіти : навч. посіб. для студентів денної форми навчання, за напрямом підготовки: 101 «Екологія» / уклад.: М. М. Дяченко-Богун, В. В. Оніпко, В. І. Іщенко. Полтава, 2019. 85 c.

Задорожна О. М. Інноваційні методи в екологічній освіті та вихованні студентів педагогічних університетів. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ / Ред. кол. Г. Є. Гончаренко (відп. ред.), О. В. Браславська, В. Ф. Валюк та ін. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Вип. 19. С. 94-97.

Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів технологічного університету засобами природоохоронної діяльності : дис. кандидата пед. наук : 13.00.07. Черкаси, 2012. 270 с.

Винославська О., Ложкін Г. Проектування інноваційної діяльності як складова педагогічної майстерності викладача вищої школи. Вісник Львівського університету. Серія педагогіка. Вип. 25 [Ч. 1] Львів : 2009. С. 48–56.

Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів технологічного університету засобами природоохоронної діяльності : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.07. Черкаси, 2012. 270 с.

Матеюк О. П. Еколого-педагогічний тренінг як засіб формування екологічної культури студентів-екологів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 3. С. 153-165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_15.

Пріма Р.М. Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти: дис…. доктора пед.. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Луцьк, 2010. 466с.

Лозовська І. М. Екологічне виховання старшокласників в історико-педагогічному контексті. Педагогічний пошук. 2010. № 1(65). С. 67–70.

Лозовська І. М. Екологічне виховання старшокласників у процесі профільного навчання в ліцеї-інтернаті: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Луцьк., 2018. 201 с.

Дошкільна освіта: словник-довідник / упоряд. К.Л.Крутій, О.О.Фунтікова. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. 324с.

Пінчук Ю. В. Система профессиональной компетентности учителя- логопеда: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03. К., 2005. 201 с.

Лозовська І. М. Модель формування екологічно вихованого майбутнього фахівця у профільному навчально-виховному процесі ліцею- інтернату: теоретичні аспекти. SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. 30 November 2017. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, Р. 164–168. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14303/1/

Липова Л.. , Малишев В., Лисиціна С. Спецкурси – важлива складова змісту профільного навчання (практичний аспект). Рідна школа. 2007. № 2. С. 19-21.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kravets, N. (2016), Ekolohichne vykhovannia ditej doshkil'noho viku: definityvnoponiatijna sutnist' problemy [Ecological education of preschool children: definitively conceptual essence of the problem], Osvitnij 2016, prostir Ukrainy, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_24.

Skrebets, V. O. (2006), Osoblyvosti ekolohichnoi svidomosti v umovakh naslidkiv tekhnohennoi katastrofy [Features of ecological consciousness in the conditions of consequences of man-caused catastrophe]: dys... d-ra psykhol. nauk: 19.00.01 / Chernihivs'kyj oblasnyj in-t pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. — Chernihiv. Ukraine.

Biliavs'kyj, H. O. Tymochko, T. V. and Paschenko, O. V. (2008), Natsional'ni problemy osvity i naukovoho zabezpechennia u sferi zbalansovanoho rozvytku [National problems of education and scientific support in the field of sustainable development], Osvitni ta etychni zasady zbalansovanoho rozvytku. Ser. Stan navkolysh. seredovyscha. K., 2008, Vyp. 7, Ukraine.

Krysachenko, V. S. and Khyl'ko, M. I. (2002), Ekolohiia. Kul'tura. Polityka: Kontseptual. zasady suchas. rozvytku [Ecology. Culture. Politics: Conceptual. ambush modern. development], K., 2002, 598 s, Ukraine.

Terlets'ka, L. H. (2014), Hlybynna ekolohiia samorealizatsii osobystosti. Aktual'ni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky [Deep ecology of self-realization of the person. Actual problems of sociology, psychology, pedagogy], 2014, Vyp. 2, S. 244-250, Ukraine. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_2_39

Herasymchuk, O.L. (2015), Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti majbutnikh hirnychykh inzheneriv u protsesi profesijnoi pidhotovky [Formation of ecological competence of future mining engineers in the process of professional training]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04; Zhytomyrs'kyj derzhavnyj universytet imeni Ivana Franka, Zhytomyr, 2015, 22 s, Ukraine.

Buzenko, I. L. (2018), Orhanizatsijno-pedahohichni umovy formuvannia ekoloho-valeolohichnoi kompetentnosti majbutnikh uchyteliv [Organizational and pedagogical conditions for the formation of ecological and valeological competence of future teachers], Profesijna osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii, 2018, Vyp. 7, S. 43–56, Ukraine,_URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2018_7_6.

Malyshevs'ka, I. A. (2013), Pryrodoterapevtychni metody u roboti z dit'my z osoblyvymy potrebamy. Suchasni informatsijni tekhnolohii ta innovatsijni metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Natural therapy methods in working with children with special needs. Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems], 2013, Vyp. 34, S. 86-90, Ukraine, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_20.

Lozovs'ka, I. M. and Oleshko, P. S. (2017), Ekolohichne vykhovannia starshoklasnykiv zasobamy profil'noho navchannia v umovakh litseiu-internatu. Knowledge, Education, Law, Management [Ecological education of high school students by means of profile education in the conditions of boarding lyceum], 2017, № 2 (18), P. 79–83, Ukraine.

Diachenko-Bohun, M. M. Onipko, V. V. and Ischenko, V. I.. (2019), Teoriia i praktyka ekolohichnoi osvity : navch. posib. dlia studentiv dennoi formy navchannia, za napriamom pidhotovky [Theory and practice of environmental education: textbook. way. for full-time students, in the field of training]: 101 «Ekolohiia» / uklad.: Poltava, 2019, 85 c, Ukraine.

Zadorozhna, O. M. (2016), Innovatsijni metody v ekolohichnij osviti ta vykhovanni studentiv pedahohichnykh universytetiv [Innovative methods in environmental education and upbringing of students of pedagogical universities.] Naukovi zapysky ekolohichnoi laboratorii UDPU / Red. kol. H. Ye. Honcharenko (vidp. red.), O. V. Braslavs'ka, V. F. Valiuk ta in. Uman' : Vydavets' «Sochins'kyj M.M.», 2016, Vyp. 19, S. 94-97, Ukraine.

Kliuchka, S. I. (2012), Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti studentiv tekhnolohichnoho universytetu zasobamy pryrodookhoronnoi diial'nosti [Formation of ecological competence of students of technological university by means of nature protection activity] : dys. kandydata ped. nauk : 13.00.07. Cherkasy, 2012, 270 s, Ukraine.

Vynoslavs'ka, O. and Lozhkin, H. (2009), Proektuvannia innovatsijnoi diial'nosti iak skladova pedahohichnoi majsternosti vykladacha vyschoi shkoly [Designing innovative activities as a component of pedagogical skills of a high school teacher], Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia pedahohika, Vyp. 25 [Ch. 1] L'viv : 2009, S. 48–56, Ukraine.

Kliuchka, S. I. (2012), Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti studentiv tekhnolohichnoho universytetu zasobamy pryrodookhoronnoi diial'nosti [Formation of ecological competence of students of technological university by means of nature protection activity]: dys. … kandydata ped. nauk : 13.00.07. Cherkasy, 2012, 270 s, Ukraine.

Mateiuk, O. P. (2014), Ekoloho-pedahohichnyj treninh iak zasib formuvannia ekolohichnoi kul'tury studentiv-ekolohiv [Ecological and pedagogical training as a means of forming the ecological culture of students-ecologists], Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser. : Pedahohichni ta psykholohichni nauky, 2014, № 3, S. 153-165, Ukraine. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_15.

Prima, R.M. (2010), Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesijnoi mobil'nosti majbutn'oho fakhivtsia pochatkovoi osvity [Theoretical and methodological bases of formation of professional mobility of the future specialist of primary education]: dys…. doktora ped.. nauk: 13.00.04 Teoriia i metodyka profesijnoi osvity», Luts'k, 2010, 466 s, Ukraine.

Lozovs'ka, I. M. (2010), Ekolohichne vykhovannia starshoklasnykiv v istoryko-pedahohichnomu konteksti [Ecological education of high school students in the historical and pedagogical context], Pedahohichnyj poshuk, 2010, № 1(65), S. 67–70, Ukraine.

Lozovs'ka, I. M. (2018), Ekolohichne vykhovannia starshoklasnykiv u protsesi profil'noho navchannia v litsei-internati [Ecological education of high school students in the process of specialized education in the boarding lyceum]: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07. Luts'k., 2018, 201 s, Ukraine.

Krutij, K.L. and Funtikova, O.O. (2010), Doshkil'na osvita: slovnyk-dovidnyk [Preschool education: a dictionary-reference book], uporiad. Zaporizhzhia: TOV «LIPS» LTD, 2010, 324 s, Ukraine.

Pinchuk, Yu. V. (2005), Systema professyonal'noj kompetentnosty uchytelia- lohopeda [The system of professional competence of a speech therapist]: dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.03. K., 2005, 201 s, Ukraine.

Lozovs'ka, I. M. (2017), Model' formuvannia ekolohichno vykhovanoho majbutn'oho fakhivtsia u profil'nomu navchal'no-vykhovnomu protsesi litseiu- internatu: teoretychni aspekty [Model of formation of ecologically educated future specialist in the profile educational process of the boarding lyceum: theoretical aspects], SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. 30 November 2017, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, R.164–168, URL: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14303/1/

Lypova, L. Malyshev, V. and Lysytsina, S. (2007), Spetskursy – vazhlyva skladova zmistu profil'noho navchannia [Special courses are an important component of the content of specialized training], (praktychnyj aspekt), Ridna shkola, 2007, № 2, S. 19-21, Ukraine.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
СКРИПНИКС., ШЕВЧЕНКОС., & ЗАМОРОКАА. (2021). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 307-326. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.591
Розділ
Статті