ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ОФІЦЕРА ПРИКОРДОННИКА ДО ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Віталій САГАН Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1042-8353
Ключові слова: Державна прикордонна служба України, Національна академія, військове господарство, прикордонний підрозділ, праксеологічні тилові кейси, формалізовані документи

Анотація

За роки ведення військового конфлікту на сході України в Державній прикордонній службі України проведено  значне переоснащення органів та підрозділів охорони кордону новітніми зразками озброєння, військової техніки, військового майна, які необхідно опановувати. Також  з’явилися нові підрозділи із специфічними завданнями такі як відділення інспекторів  прикордонної служби, окрема бойова прикордонна комендатура, прикордонна комендатура швидкого реагування, рота матеріального забезпечення та інші.

Динаміка процесів, що відбуваються у Збройних Силах України пов’язаних  із змінами системи тилового забезпечення та впровадження логістичних підходів, в тому числі і в Державній прикордонній службі України, визначають нагальну потребу в оновленні системи професійної підготовки прикордонників з урахуванням європейських освітніх стандартів і сучасних вимог до професійної діяльності фахівців з ведення військового господарства. З огляду на це очевидно вбачається необхідність покращення освітнього процесу, досягнення необхідних професійних компетенцій якими повинен володіти випускник – прикордонник для організації ведення військового господарства.

Всі ці зміни спонукають замислитися, а чи готовий випускник академії вирішувати питання військового господарства прикордонного підрозділу які чекають його під час служби. Чи отримує він необхідні навички, вміння.

Біографія автора

Віталій САГАН, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Посилання

Положення «Про військове (корабельне) господарство прикордонних військ України» : наказ Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України – командуючого Прикордонними військами України №328 від 06.08.1998 р.

Справочник офицера по войсковому хозяйству. М., Военное Издательство, 1968, 272 с.

Довідник Ведення військового та (корабельного) господарства прикордонної застави (комендатури, корабля, поста). Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2002. 364 с.

Довідник Підготовка господарства органів охорони державного кордону до роботи в зимових умовах. Кравчук В.В., Федик О.Л., Чернявський В.А. Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2012. 47 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Polozhennia “Pro viiskove (korabelne) hospodarstvo prykordonnykh viisk Ukrainy” : nakaz Holovy Derzhavnoho komitetu u spravakh okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy – komanduiuchoho Prykordonnymy viiskamy Ukrainy №328 vid 06.08.1998 r. [Regulations “On Military (Ship) Economy of Border Troops of Ukraine": Order of the Chairman of the State Committee for the Protection of the State Border of Ukraine - Commander of the Border Troops of Ukraine No. 328 of August 06, 1998]. [in Ukrainian]

Spravochnyk ofytsera po voiskovomu khoziaistvu [Officer’s Handbook on Military Economy]. Moscow: Voennoe Yzdatelstvo, 1968. 272 p. [in Russian]

Dovidnyk Vedennia viiskovoho ta (korabelnoho) hospodarstva prykordonnoi zastavy (komendatury, korablia, posta) [Handbook of Military and (Ship) Economy of Border Outpost (Border Command, Ship, Post)]. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii DPSU, 2002. 364 p. [in Ukrainian]

Kravchuk V. V., Fedyk O. L. & Cherniavskyi V. A. (2012). Dovidnyk Pidhotovka hospodarstva orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu do roboty v zymovykh umovakh [Handbook Preparation of Economy of Border Guard Bodies to Work in Winter Conditions]. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii DPSU. 47 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
САГАНВ. (2021). ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ОФІЦЕРА ПРИКОРДОННИКА ДО ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 291-306. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.592
Розділ
Статті