ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ

Ключові слова: професійна компетентність, професійна підготовка, військові юристи, практико-орієнтований підхід, практико-орієнтовані технології

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу наукових джерел щодо застосування практико-орієнтованого підходу в процесі формування професійної компетентності військових юристів під час навчання у закладі вищої освіти. Доведено, що професійно-службові види діяльності військового юриста різноманітні і потребують сучасних теоретичних знань і особливо практичних вмінь та навичок. Процес формування професійно компетентності майбутніх фахівців у сфері військового права є динамічним, багатогранним. Саме в закладі вищої освіти цей процес має вчасно суттєво вдосконалюватися з точки зору організації освітнього середовища і процесу навчання, створення педагогічних умов та вибору науково-методичного супроводу тощо. Застосування SWOT-аналізу підготовки військових юристів до професійної діяльності під час здобуття вищої юридичної освіти дав змогу виокремити сильні сторони, труднощі, резерви та ризики освітнього процесу, в межах якого відбувається формування особистості військового юриста та його професійної компетентності, готовності до самостійної професійної діяльності. Визначені змістовні компоненти практико-орієнтованого підходу до формування професійної компетентності майбутніх військових юристів з врахуванням специфіки їх службово-професійної діяльності в Збройних Силах України, установах та органах Міністерства оборони України, військовій прокуратурі та громадських організацій, які здійснюють правозахисну діяльність. Застосування практико-орієнтованого підходу дозволить максимально наблизити процес формування загальних і спеціальних компетенцій здобувачів вищої юридичної освіти в галузі військового права до майбутньої професійної діяльності, сформувати чіткі принципи молодих фахівців щодо самоосвіти, самомотивації у подальшій професійній діяльності.

Біографія автора

Костянтин РАДЧЕНКО, Хмельницький обласний військовий комісаріат

кандидат педагогічних наук

Посилання

Байденко В. И. Базовые навыки (ключевые компетенции) как обязательный компонент высококачественного профессионального образования: наук-метод. сборник. Москва : ИПРСПО. 2002. С. 24–32.

Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной програмне. Педагогика. 2003. № 10. С. 23– 28.

Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособ. Москва : Академия, 2006. 240 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата современного образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Івашкевич І. Специфіка професійної діяльності юриста та структура його професійної компетентності. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. 2016. Вип. 7. С. 80–83.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. II. Москва: Педагогика, 1983. С. 94–231.

Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва : «Когито-Центр», 2002. 396 с.

Скворцова С. О. Педагогические условия формирования компетентности будущих специалистов. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 1 (4). С. 155. URL: http://www.nachalka.comua/publ/statti/ctudentam/

Кобець О. В. Професіографічний аналіз діяльності суб’єктів правозастосовної діяльності. Проблеми освіти: наук.-медод. збірник. Київ: Науково-методичний центр вищої освіти. 2004. Вип. 38. С. 280–286

Майковська В. І. Практико-орієнтоване навчання як засіб професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 161-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2016_50-51_239.

Савицька А. В. Практико-орієнтований підхід у навчанні: огляд зарубіжної літератури та проблема реалізації в вузі / А. В. Савицька // European Social Science Journal. – 2013. - № 4(23). – С. 66-74.

Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html (дата звернення 27 листопада 2020).

Про прокуратуру : Закон України від від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення 27 листопада 2020).

Радченко К. А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх військових юристів // Virtus: Scientific Journаl – November, issue 18, 2017. – p.115–119.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baydenko V. I. (2002). Bazovyye navyki (klyuchevyye kompetentsii) kak obyazatelnyy komponent vysokokachestvennogo professionalnogo obrazovaniya [Basic skills (core competencies) as a mandatory component of high-quality vocational education]. Nauk-metod. sbornik [scientific and methodological collection] / In-t problem razvitiya sred. prof. Obrazovaniya [Institute of the problems of secondary and vocational education]. Moskow, 2002.P. 24–32. [inRussian]. [in Russian]

Bolotov V. A. (2003). Kompetentnostnaia model: ot ydey k obrazovatelnoi prohramme [Competence model: from idea to educational program] Pedahohyka [Pedagogy], 10. 23– 28. [in Russian]

Zeer E. F. (2006). Psykholohyia professyonalnoho razvytyia [Psychology of professional development]. [in Russian]

Zimniaya I. A. (2003). Kliuchevyye kompetentnosti – novaya paradigma rezultata sovremennogo obrazovaniya [Key Competences is a new paradigm of the result of modern education]. Vyssheye obrazovaniye segodnia [Higher education today]. P. 34–42. [in Russian]

Ivashkevych I. (2016). Spetsyfika profesiinoi diialnosti yurysta ta struktura yoho profesiinoi kompetentnosti [The specifics of the professional competence of a lawyer and the structure of his professional competence]. Zbirnyk naukovykh prats Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu [Zbirnik naukovikh prats of the Rivne State Humanitarian University]. 7. 80–83. [in Ukrainian]

Leontev A.N. (1983). Deyatelnost. Soznanie. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality].Т. II. [in Russian]

Markova A.K. (1996). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism].[in Russian]

Raven Dzh. (2002). Kompetentnost v sovremennom obschestve: vyiyavlenie, razvitie i realizatsiya [Competence in modern society: identification, development and implementation]. [in Russian]

Skvortsova S. O. (2011). Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya kompetentnosti budushchikh spetsialistov [Pedagogical conditions of future specialists’ competence development]. Vektor nauki Toliattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya [Vector of science of Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology]. 1 (4). P. 155. URL: http: //www.nachalka.comua/publ/statti/ctudentam/ [in Russian]

Kobets O. V. (2004). Profesiohrafichnyi analiz diialnosti subiektiv pravozastosovnoi diialnosti [Professional analysis of the performance of subordinates in the right-wing activity]. Problemy osvity: naukovo-metodychnyi zbirnyk [Problems of education: scientific-methodical collection]. 38. 280–286. [in Ukrainian]

Maikovska V. I. (2016). Praktyko-oriientovane navchannia yak zasib profesionalizatsii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v Ukraini [Practical organization of education for professional training of future projects in Ukraine]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of engineering and pedagogical education]. 50-51. 161-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2016_50-51_239. [in Ukrainian]

Savytska A. V. (2013). Praktyko-oriientovanyi pidkhid u navchanni: ohliad zarubizhnoi literatury ta problema realizatsii v vuzі. [Practical organization of education at the university: an overview of foreign literature and the problem of implementation in universities]. European Social Science Journal. 4(23). [in Ukrainian]

Proiekt Kontseptsii rozvytku yurydychnoi osvity [Concept project for the development of legal awareness]. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75465.html (accessed 27.11.2020). [in Ukrainian]

Pro prokuraturu : Zakon Ukrainy vid vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1697-VII [About the Prosecutor's Office: The Law of Ukraine was issued on 14 July 2014 No. 1697-VII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (accessed 27.11.2020). [in Ukrainian]

Radchenko K. A. (2017). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh viiskovykh yurystiv [Pedagogical think about the form of professional competence of maybuttnyh vіyskovyh lawyers]. Virtus: Scientific Journаl.18. 115–119. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
РАДЧЕНКОК. (2021). ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 276-290. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.593
Розділ
Статті