ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ТАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Роман МІШЕНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8566-353X
  • Вікторія ГАНАБА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6756-5204
Ключові слова: лазерні технології, лазерний симулятор, навчання, тактична підготовка, бій, система озброєння

Анотація

Застосування сучасних високотехнологічних технічних засобів з використанням лазерних технологій в теорії і практиці тактичної підготовки і пов’язане із низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Одним з основних питань розвитку такої теорії – це її основи, початком для розробки якої є визначення основних методологічних принципів їх застосування. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів застосування лазерних технологій у навчальному процесі у вищих військових навчальних закладах в межах тактичних дисциплін, необхідно констатувати, що у педагогічній літературі так і не сформовано певних педагогічних умов, методів та методик навчання тактичним дисциплінам з застосуванням лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту типу LaserTag.

Мета статті є огляд на початковому етапі педагогічних основ застосування системи лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту типу LaserTag в системі підготовки майбутніх офіцерів прикордонників з військово-прикладних дисциплін. Розгляд та висвітлення їх різнорідного та спільного характеру для вироблення цілісного уявлення про способи розуміння та використання лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту типу LaserTag в тактичній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників, а також формування власного бачення щодо оптимальної методологічної основи для застосування сучасних технічних засобів в навчанні курсантів. Встановлено, що у сучасний період подібні технологічні засоби широко застосовуються під час навчання в вищих військових та правоохоронних навчальних закладах не тільки України, але й за кордоном, під час проведення міжнародних військових навчань.

Застосування лазерних технологій у вивченні тактичних дисциплін на базі лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту типу LaserTag дозволить об’єднати розрізнені навчальні дисципліни, де умови стрілецьких вправ пов’язані із обстановкою на заняттях з військової (тактичної) підготовки, тактико-спеціальної підготовки, тактики прикордонної служби, заняттями із захисту від зброї масового ураження, військової топографії, зв’язку та формують необхідні знання і уміння для дій у якості офіцера тактичного рівня.

Біографії авторів

Роман МІШЕНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, Доцент кафедри загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного кордону

Вікторія ГАНАБА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Курсант 431 навчальної групи факультету забезпечення оперативно службової діяльності

Посилання

Голінко В.В., Заруба О.Г., Демченко О.М. Інтерактивні лазерні технології при вивченні оперативно-тактичних дисциплін у Національній академії Служби Безпеки України. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. №1 (16). 2013. С. 69-74.

Зеленський Є.С. Вогнева підготовка – складова професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції. Підготовка в умовах реформування системи МВС України: збірник наукових праць / МВС України. Харківський нац. Ун-т внутр. справ; кафедра тактичної та спец. фізич. Підготовки, фак.-ту №2. Харків: ХНУВС, 2019. С.122-124.

Іващенко В., Шевченко О. Удосконалення методики відпрацювання вогневого контакту. Підготовка в умовах реформування системи МВС України: збірник наукових праць / МВС України. Харківський нац. Ун-т внутр. справ; кафедра тактичної та спец. фізич. Підготовки, фак.-ту №2. Харків: ХНУВС, 2019. С.124-126.

Савін О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку лазера у військовій справі. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Політичні сучасні проблеми науки» Київ, 2018. С. 28-29.

Ultiple Integrated Laser Engagement System (MILES) URL: https://fas.org/man/dod-101/sys/land/miles.htm

Laser Tag History Електронний ресурс. Спосіб доступу: https://archive.is/20121220040534/http://home.comcast.net/~Ferret1963/All_Systems.HTML#selection-21.0-358.12


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Holinko V.V., Zaruba O.H. & Demchenko O.M. (2013). Interaktyvni lazerni tekhnolohiyi pry vyvchenni operatyvno-taktychnykh dystsyplin u Natsionalʹniy akademiyi Sluzhby Bezpeky Ukrayiny. [Interactive laser technologies in the study of operational and tactical disciplines at the National Academy of Security Service of Ukraine]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony. [Modern information technologies in the field of security and defense]. 1.(16). S. 69-74. [in Ukrainian].

Zelensʹkyy E.S. (2019). Vohneva pidhotovka – skladova profesiynoyi pidhotovky maybutnikh ofitseriv politsiyi. [Fire training is a component of professional training of future police officers]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ / MVS Ukrayiny. Kharkivsʹkyy nats. Un-t vnutr. sprav; kafedra taktychnoyi ta spets. fizych. Pidhotovky, fak.-tu 2. Pidhotovka v umovakh reformuvannya systemy MVS Ukrayiny.[Preparation in the conditions of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine].Kharkiv: KHNUVS. S.122-124. [in Ukrainian].

Ivashchenko V. & Shevchenko O. (2019). Udoskonalennya metodyky vidpratsyuvannya vohnevoho kontaktu. [Improving the method of testing fire contact]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ / MVS Ukrayiny. Kharkivsʹkyy nats. Un-t vnutr. sprav; kafedra taktychnoyi ta spets. fizych. Pidhotovky, fak.-tu 2. Pidhotovka v umovakh reformuvannya systemy MVS Ukrayiny.[Preparation in the conditions of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Kharkiv: KHNUVS. S.124-126. [in Ukrainian].

Savin O.S. (2018). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku lazera u viysʹkoviy spravi. [Current state and prospects of laser development in military affairs]. Materialy XV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh i studentiv «Politychni suchasni problemy nauky» [Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Political Modern Problems of Science"]. Kyyiv, S. 28-29. [in Ukrainian].

Ultiple Integrated Laser Engagement System (MILES). Retrieved from: https://fas.org/man/dod-101/sys/land/miles.htm. [in English].

LaserTag History. Retrieved from: https://archive.is/20121220040534/http://home.comcast.net/~Ferret1963/All_Systems.HTML#selection-21.0-358.12. [in English].

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
МІШЕНЮКР., & ГАНАБАВ. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ТАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 264-275. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.599
Розділ
Статті