НАРОДОЗНАВСТВО ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

  • Валентна МІРОШНІЧЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3931-0888
  • Галина ДОБРОВОЛЬСЬКА Дошкільний навчальний заклад №57 «Перлинка» https://orcid.org/0000-0003-1431-1742
Ключові слова: українська народна педагогіка, народознавство, процес національного виховання, діти дошкільного віку, особистість

Анотація

У статті визначається роль та місце виховного потенціалу української народної педагогіки у процесі національного виховання дітей дошкільного віку. Авторами розглянуто деякі аспекти патріотичного виховання дошкільнят, що вирішує ширше коло завдань, а саме виховання любові до рідного дому, сім’ї, дитячого садочку, зокрема, виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів його праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.

Звертається увага, що методи виховання дошкільнят забезпечують оволодіння ними знаннями про рідний народ, його Батьківщину і, на цій основі, розвиток національних рис і якостей молодого покоління.

Найбільш дієвими методами для ознайомлення дітей із народознавством є пізнавальні та практичні методи. Це знайомство з предметами, обстеження його чи прослухування, використання  в побуті – погляд в історію нашого народу, нашого краю. До практичних методів відносимо зображення творів мистецтва, дотримуючись їх особливостей та притаманним їм елементам зображення.

Автори вважають, що інтеграція сучасних методів виховання з українською історією, традиціями народної педагогіки, фольклором, різними видами національного та світового мистецтва дає можливість всебічно розвивати дитину як особистість в освітньому середовищі дошкільних навчальних закладів, реалізуючи педагогічні завдання на національному ґрунті.

Звертається увага, що ознайомлення сучасних дошкільників з народними традиціями, українською народною творчістю, малими фольклорними жанрами становить найкращий матеріал для розвитку їх мовлення, для пошукової роботи дітей, їх активності, зацікавленості на занятті. Розмаїття виховних заходів народознавчої тематики як за змістом так і за формою дозволить поповнити активний словник дітей, виховати у них любов до рідної мови, до свого краю, українського народу, чесність, працьовитість, доброту, почуття прекрасного.

Автори доводять, що сучасний дошкільний навчальний заклад повинен виховувати майбутніх громадян України на основі культурно-історичного досвіду нашого народу, його багатовікової мудрості та духовності. Відтак, мета народного виховання в освітньому середовищі дошкільного навчального закладу повинна полягати у піднесенні загальної культури вихованця, підготовці до життя і праці, виховання справжнього патріота і громадянина своєї держави.

Біографії авторів

Валентна МІРОШНІЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Галина ДОБРОВОЛЬСЬКА, Дошкільний навчальний заклад №57 «Перлинка»

вихователь дітей старшого дошкільного віку

Посилання

Видатний український педагог К.Д. Ушинський URL : http://istorpedagoglpk.blogspot.ru/2014/12/7.html?m=1.

Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч.-метод. посіб. Київ: Вища школа, 203. 207с.

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. Київ, 1997. 232 с.

Народознавство. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Народознавство

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» /О. І. Білан, за заг. ред. О.В.Нізковської. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 256с.

Слюсаренко В.Г., Проскура О.В. Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: теоретичні підвалини розвитку суспільного дошкільного виховання: навч.-метод. посіб., Київ: ІЗМН, 1998. 56 с.

Концепція національного виховання Софії Русової URL : https://studfiles.net/preview/5110606/page:2/. – Назва з екрану.

Мірошніченко В. І. Українська мова – надбання та цінність українського народу. Українська культура та ментальність : самобутність в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь : Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. С. 59–62.

Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : дис. … канд. пед. Наук. К., 2009. 186 с.

Духнович О. Народна педагогія. Вибрані твори; під ред. Д. М. Федак. Ужгород : Закарпаття, 2003. 566 с.

Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посібник. М-во освіти і науки, молоді та спорту України. К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. 718 с.

Калуська Л. В. Виховний вплив народних ремесел на формування особистості старшого дошкільника. Проблеми освіти. Вип. 7. К., 1997.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vydatnyi ukrainskyi pedahoh K.D. Ushynskyi http : // istor pedagoglpk .blogspot. ru/2014/12/7.html?m=1. [in Ukrainian]

Bohush A. M., Lysenko N. V. Ukrainske narodoznavstvo v doshkilnomu zakladi [Ukrainian ethnography in a preschool institution]: navch.-metod. posib. Kyiv: Vyshcha shkola, 203. P.207. [in Ukrainian]

Stelmakhovych M.H. Ukrainska narodna pedahohika [Ukrainian folk pedagogy]. Kyiv, 1997. P.232. [in Ukrainian]

Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ukrainske doshkillia» [Program of development of the child to school age "Ukrainian preschool"] O. I. Bilan, za zah. red. O.V.Nizkovskoi. Ternopil: Mandrivets, 2017. P.256. [in Ukrainian]

Sliusarenka V.H., Proskury O.V. Pedahohichna spadshchyna Sofii Rusovoi i suchasna osvita: teoretychni pidvalyny rozvytku suspilnoho doshkilnoho vykhovannia [Sofia Rusova's pedagogical heritage and modern education: theoretical bases of development of public preschool education]: navch.-metod. posib., Kyiv: IZMN, 1998. P.56. [in Ukrainian]

Kontseptsiia natsionalnoho vykhovannia Sofii Rusovoi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://studfiles.net/preview/5110606/page:2/. Nazva z ekranu. [in Ukrainian]

Pedahohichni aspekty narodnoi pedahohiky V.O. Sukhomlynskoho [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu : http://www.ipedahohika.com/lirefs-1000-1.html. [in Ukrainian]

Dukhnovych, O. Narodna pedahohiia [Folk pedagogy] // Dukhnovych O. V. Vybrani tvory [Selected works]: pid red. D. M. Fedak. Uzhhorod : Zakarpattia, 2003. P.566 . [in Ukrainian]

Lysenko N. V. Etnopedahohika dytynstva [Ethnopedagogy of childhood] : navch.-metod. posibnyk / N. V. Lysenko / M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy. K. : Vydavnychyi Dim «Slovo», 2011. P.718. [in Ukrainian]

Kaluska L. V. Vykhovnyi vplyv narodnykh remesel na formuvannia osobystosti starshoho doshkilnyka // [Problems of education]. Vyp. 7. K., 1997. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
МІРОШНІЧЕНКОВ., & ДОБРОВОЛЬСЬКАГ. (2021). НАРОДОЗНАВСТВО ЯК НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 251-263. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.600
Розділ
Статті