ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАННІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Анатолій МАШТАЛЕР Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0042-8739
  • Олександр ЛАЗОРЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8574-4882
  • Василь БАРАТЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8851-3606
Ключові слова: рольова гра, майбутні бакалаври безпеки державного кордону, навчання, військово-спеціальні дисципліни, компетентність

Анотація

У статті узагальнюється практичний досвід застосування рольових ігор у навчанні військово-спеціальних дисциплін майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону як одного з аспекту їх підготовки до майбутньої діяльності на керівних посадах в підрозділах охорони державного кордону.

Описано місце, мету, завдання, характеристику і особливості рольових ігор у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін на різних етапах підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону. Встановлено зв'язок між формою навчання «рольова гра» та формуванням компетентностей, якими курсант оволодіває в стінах Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

Визначено, що рольова гра як форма навчання військово-спеціальних дисциплін майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону є важливою складовою навчання, інтегруючим і формуючим елементом професійного становлення курсантів, яка перетворює теорію охорони державного кордону в практичну спроможність виконувати службові обов’язків за призначенням. Вона забезпечує поглиблення та закріплення знань та практичних навичок, а також сприяє формуванню комплексу умінь, відповідно до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю.

Використання рольової гри у навчанні військово-спеціальних дисциплін майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону має свої особливості, певні цілі та завдання в залежності від курсу навчання, додаткового професійного спрямування підготовки та потреб прикордонного відомства. Її зміст і послідовність визначаються вимогами які висуваються до спеціалістів прикордонного відомства.

Біографії авторів

Анатолій МАШТАЛЕР, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони кордону факультету забезпечення оперативно-службової діяльності

Олександр ЛАЗОРЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Василь БАРАТЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону

Посилання

Безчотнікова А. О. Гра та її вплив на поведінку людини. Інформаційне суспільство, 2016. Вип. 23. С. 102 107. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_18.

Донченко Н. П. Загальна характеристика гри, її роль у духовній культурі народу. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 2016. Вип. 2. С. 41 45. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_2_9.

Торічний О. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки, 2016. № 1. С. 186 198.

Эльконин Д. Б. Психология игры. М. : Педагогика, 1978. 304 с.

O. Lazorenko, O Zabolotna, G. Magas. Implementation of the Educational Program of Training of Border Guards in the specialty «State Border Security» in Ukraine», Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2019. Vol. 11, Issue 4Sup1, pp: 117-133. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=820592. Accessed on: February 11, 2020.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bezchotnikova А. О. (2016) Hra ta yiyi vplyv na povedinku lyudyny. [Game and its impact on human behavior]. Informatsiyne suspilʹstvo, Vip. 23. P. 102 107. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_18. (in Ukrainian).

Donchenko N. P. (2016) Zahalʹna kharakterystyka hry, yiyi rolʹ u dukhovniy kulʹturi narodu. [General characteristics of the game, its role in the spiritual culture of the people]. Mizhnarodnyy visnyk: Kulʹturolohiya. Filolohiya. Muzykoznavstvo, Vip. 2, P. 41 45. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_2_9. (in Ukrainian).

Torichny O. (2016) Potentsial interaktyvnykh tekhnolohiy u formuvanni fakhovoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. [The potential of interactive technologies in the formation of professional competence of future border guards]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky, № 1. P. 186 198. (in Ukrainian).

Elkonin D. B. (1978) Psikhologiya igry. [Game psychology]. M.: Pedagogika, 304 p. (in Russian).

O. Lazorenko, O Zabolotna, G. Magas. Implementation of the Educational Program of Training of Border Guards in the specialty «State Border Security» in Ukraine», Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2019. Vol. 11, Issue 4Sup1, pp: 117-133. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=820592. Accessed on: Juiy 11, 2020. (in English).

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
МАШТАЛЕРА., ЛАЗОРЕНКОО., & БАРАТЮКВ. (2021). ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАННІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 239-250. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.601
Розділ
Статті