СТРУКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Ключові слова: міжкультурна взаємодія, майбутні пілоти, безпека польотів, готовність до міжкультурної взаємодії, мотиваційний компонент, когнітивно-діяльнісний компонент, акмеологічний компонент, емоційно-вольовий компонент

Анотація

Потреба у формуванні готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії пов’язана з глобалізаційними та інтеграційними процесами, вимогами міжнародних організацій та чинником безпеки польотів. Констатовано, що у льотних закладах вищої освіти приділяють недостатню увагу підготовці до міжкультурної взаємодії, тому необхідно розробити цілеспрямовані педагогічні заходи з формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії. З метою теоретичного обґрунтування зазначених педагогічних заходів потлумачено поняття «готовність» як сукупність спеціальних знань, умінь, навичок, які визначають здатність виконувати діяльність на досить високому рівні. Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив визначити структуру готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії, що складається із взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного, когнітивно-діяльнісного, акмеологічного та емоційно-вольового. Мотиваційний компонент передбачає мотиви, які формуються на основі потреб міжкультурної взаємодії майбутнього авіафахівця. Когнітивно-діяльнісний компонент характеризується наявністю професійних знань та умінь міжкультурної взаємодії. Акмеологічний компонент передбачає наявність гуманістичного світогляду, духовно-моральної досконалості, інноваційності, професійного менталітету, потребу в творчому саморозвитку. Емоційно-вольовий компонент охоплює комплекс емоцій та почуттів, передбачає стійкість до конфліктних міжкультурних ситуацій та успішне їх вирішення, виявлення моральної підтримки та готовності прийти на допомогу, потребу в спілкуванні з представниками інших культур.

Біографія автора

Надія МАРТИНЕНКО, Льотна академія Національного авіаційного університету

аспірант

Посилання

Asim M., Ehsan N., Rafique Kh. Probable Causal factors in UAV accidents based onhuman factor analysis and Classification System. Post-conference materials from the 27th International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS. 2010. P. 1-6.

Kozuba J. Impact of human factor on likelihood of aircraft accident. Archives of Transport System Telematics, 4, 2011. P. 29-36.

Большой психологический словарь. Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М : Педагогика, 2003. 440 с.

Философский энциклопедический словарь. Под. ред. А. Ф. Ильичова. Сов. энциклопедия. 1983. 840с.

Паперная Н. В. Формирование готовности будущего учителя к межкультурной коммуникации. Дис…канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Армавир, 2002. 197 с.

Столяренко А. М. Прикладная юридическая психология. Учебное пособие для вузов. 2001. 639с.

Меньшенина, С. Г. Формирование готовности к аналитической деятельности студентов – будущих специалистов по информационной и компьютерной безопасности: дис. … канд. пед. наук: 19.00.13. Ульяновск, 2015. 208 с.

Дмитриева О.Б. Формирование психологической готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности : дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. : Москва, 1997. 188 с.

Крюкова Т. Б. Структурные компоненты психологической готовности будущих инженеров электроэнергетической отрасли : авт. дис. … канд. псих. наук: 19.00.13. : Москва, 2011. 30 с.

Жукова В. Ф. Психолого-педагогический анализ категории «психологическая готовность». Известия Томского политехнического университета. 2012. № 6. С. 117–121.

Москаленко О. І. Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2015. Вип. 1. С. 116–119.

Плачинда Т. С. Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості: монографія. Кіровоград: Вид. «ПОЛІМЕД-СЕРВІС», 2014. 534 с.

Лещенко Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіатранспорті. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. 2015. Вип. 140. С. 87-91.

Герасименко Л. С. Розвиток умінь іншомовного професійного спілкування як умова успішної діяльності диспетчерів та пілотів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових праць. Кропивницький : КЛА НАУ, 2018. Випуск 3. С. 311-317.

Щеглова Е. М. Развитие поликультурной компетентности будущих специалистов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Омск, 2005. 164 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Asim M., Ehsan N., Rafique Kh. Probable Causal factors in UAV accidents based onhuman factor analysis and Classification System. Post-conference materials from the 27th International Congress of the Aeronautical Sciences, ICAS. 2010. P. 1-6. (in English)

Kozuba J. Impact of human factor on likelihood of aircraft accident.Archives of Transport System Telematics, 4, 2011. P. 29-36. (in English)

Bol'shoj psihologicheskij slovar' [Big psychological dictionary]. Pod red. V. P. Zinchenko, B. G. Meshcheryakova. M : Pedagogika, 2003. 440 s. (in Russian)

Filosofskij enciklopedicheskij slovar' [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Pod. red. A. F. Il'ichova. Sov. enciklopediya. 1983. 840s. (in Russian)

Papernaya N. V. Formirovanie gotovnosti budushchego uchitelya k mezhkul'turnoj kommunikacii [Formation of the future teacher's readiness for intercultural communication]. Dis…kand. ped. nauk: spec. 13.00.01. Armavir, 2002. 197 s. (in Russian)

Stolyarenko A. M. Prikladnaya yuridicheskaya psihologiya [Applied Legal Psychology]. Uchebnoe posobie dlya vuzov. 2001. 639s. (in Russian)

Men'shenina, S. G. Formirovanie gotovnosti k analiticheskoj deyatel'nosti studentov – budushchih specialistov po informacionnoj i komp'yuternoj bezopasnosti [Formation of readiness for analytical activity of students - future specialists in information and computer security]: dis. … kand. ped. nauk: 19.00.13. Ul'yanovsk, 2015. 208 s. (in Russian)

Dmitrieva O. B. Formirovanie psihologicheskoj gotovnosti molodyh specialistov k professional'noj deyatel'nosti [Formation of psychological readiness of young specialists for professional activities]: dis. … kand. ped. nauk: 13.00.08. : Moskva, 1997. 188 s. (in Russian)

Kryukova T. B. Strukturnye komponenty psihologicheskoj gotovnosti budushchih inzhenerov elektroenergeticheskoj otrasli [The structural components of the psychological readiness of future engineers in the electric power industry]: avt. dis. … kand. psih. nauk: 19.00.13. : Moskva, 2011. 30 s. (in Russian)

Zhukova V. F. Psihologo-pedagogicheskij analiz kategorii «psihologicheskaya gotovnost'» [Psychological and pedagogical analysis of the category "psychological readiness"]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2012. № 6. S. 117–121. (in Russian)

Moskalenko O. I. Komponenty hotovnosti aviatsiinykh fakhivtsiv do vykonannia profesiinoi diialnosti [Components of aviation specialists' readiness to perform professional activities]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2015. Vyp. 1. S. 116–119. (in Ukrainian)

Plachynda T. S. Profesiina pidhotovka maibutnikh aviatsiinykh fakhivtsiv: zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid ta shliakhy pidvyshchennia yakosti [Professional training of future aviation specialists: foreign and domestic experience and ways to improve quality]: monohrafiia. Kirovohrad: Vyd. «POLIMED-SERVIS», 2014. 534 s. (in Ukrainian)

Leshchenko H. Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z avariinoho obsluhovuvannia ta bezpeky na aviatransporti [Professional training of future specialists in emergency maintenance and safety on air transport]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Pedahohichni nauky. 2015. Vyp. 140. S. 87-91. (in Ukrainian)

Herasymenko L. S. Rozvytok umin inshomovnoho profesiinoho spilkuvannia yak umova uspishnoi diialnosti dyspetcheriv ta pilotiv [Development of skills of foreign language professional communication as a condition for successful activity of controllers and pilots]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia: Pedahohichni nauky : zbirnyk naukovykh prats. Kropyvnytskyi : KLA NAU, 2018. Vypusk 3. S. 311-317. (in Ukrainian)

Shcheglova E. M. Razvitie polikul'turnoj kompetentnosti budushchih specialistov [Development of multicultural competence of future specialists]: dis. … kand. ped. nauk : 13.00.08. Omsk, 2005. 164 s. (in Russian)

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
МАРТИНЕНКОН. (2021). СТРУКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 225-238. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.602
Розділ
Статті