КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: професійна комунікація, майбутні авіаційні інженери-механіки, критерії та показники готовності, рівні сформованої готовності до професійної комунікації, компонентна структура готовності, професійна підготовка авіафахівців

Анотація

У статті визначено критерії та показники готовності майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації відповідно до компонентної структури. Аналіз теоретичних джерел дозволив виокремити мотиваційно-ціннісний, когнітивно-праксеологічний, рефлексивно-корегувальний компоненти. Для вимірювання мотиваційно-ціннісного компоненту обрано спонукальний критерій. Обґрунтовано, що до показників спонукального критерію відносяться розуміння цінності спілкування у процесі виконання професійної діяльності, пізнавальний інтерес до вивчення рідної та іноземної мови, умотивованість майбутніх авіаційних інженерів-механіків до оволодіння професійною комунікацією. Запропоновано змістово-діяльнісний критерій для вимірювання когнітивно-праксеологічного компоненту, що характеризується показниками: знання професійної комунікації та професійні комунікативні уміння. До знань професійної комунікації включено знання про авіаційний дискурс, знання фахової термінології та професійної мови, знання комунікативних стратегій для ефективної комунікації. Визначено наступні групи професійних комунікативних умінь авіаційних інженерів-механіків: інформаційно-комунікативні, інтерактивні, перцептивні. Для рефлексивно-корегувального компоненту запропоновано оцінний критерій з показниками: сформованість потреби у самоаналізі професійної комунікації, прагнення до подолання комунікативних бар’єрів, здатність до самоосвіти та самовдосконалення у оволодінні рідною та іноземними мовами. На основі визначеної компонентної структури, критеріїв та показників здійснено поділ на рівні сформованості готовності майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації: низький, середній, високий.  

Біографія автора

Юлія МАЗУРЕНКО, Льотна академія Національного авіаційного університету

аспірант

Посилання

Vieira A. M., Santos I. Cr., Morais P. R. Poor communication skills means high risk for aviation safety. Gestao & Regionalidade. 2014. Vol. 30. N. 88. P.123-137.

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. М. : ИКЦ “Март”, 2005. 448с.

Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах). том 1/А-К/ Укладачі: В.В.Яременко, О.М.Сліпушко. К.: АКОНІТ,2006. 926 с.

Герасименко Г. В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04; Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2015. 255 с.

Бондар А. Я., Макаренко Н. Г. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. Київ. 2014. №162. С. 32–37.

Герасименко Л. С. Мотивація до самоосвіти майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 1. С. 48-53.

De Leener Ph. Self-analysis of professional activity as a tool for personal and organisational change. Towards more effective attitudinal, behavioural and mental change. 2003. P. 15-16.

Зубкова И. В. Коммуникативные барьеры как фактор повышения риска непонимания в межличностных отношениях. Ученые записки педагогического института СГУ им. Н.Чернышевского. Психология. Педагогика. 2011. № 2 (14). С. 72-76.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія особистості і спілкування: підручник для вузів. К.: Либідь, 2004 . 574 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vieira A. M., Santos I. Cr., Morais P. R. Poor communication skills means high risk for aviation safety. Gestao & Regionalidade. 2014. Vol. 30. N. 88. P.123-137. (in English)

Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.YU. Slovar' po pedagogike [Dictionary on Pedagogy]. M. : IKC “Mart”, 2005. 448s. (in Russian)

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New Ukrainian-Ukrainian Dictionary](u trokh tomakh). tom 1/A-K/ Ukladachi: V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. K.: AKONIT, 2006. 926 s. (in Ukrainian)

Herasymenko H. V. Formuvannia fakhovykh kompetentnostei kursantiv lotnykh navchalnykh zakladiv u protsesi vyvchennia fundamentalnykh dystsyplin [Formation of professional competencies of the cadets of flight educational establishments]: dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04, Zaporizhzhia, 2015. 255 s. (in Ukrainian)

Bondar A. Ya., Makarenko N. H. Shliakhy formuvannia piznavalnoho interesu osobystosti v protsesi profesiinoho samovyznachennia [Ways of forming the cognitive interest of the individual in the process of professional self-determination]. Kyiv. 2014. №162. S. 32–37. (in Ukrainian)

Herasymenko L. S. Motyvatsiia do samoosvity maibutnikh aviatsiinykh fakhivtsiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Motivation for self-education of future aviation specialists in the process of professional training]. Naukovyi visnyk Lotnoi akademii. Seriia : Pedahohichni nauky. 2017. Vyp. 1. S. 48-53. (in Ukrainian)

De Leener Ph. Self-analysis of professional activity as a tool for personal and organisational change. Towards more effective attitudinal, behavioural and mental change. 2003. P. 15-16. (in English)

Zubkova I.V. Kommunikativnye barery kak faktor povysheniya riska neponimaniya v mezhlichnostnyh otnosheniyah [Communication barriers as a factor in increasing the risk of misunderstanding in interpersonal relationships]. Uchenye zapiski pedagogicheskogo instituta SGU im. N.Chernyshevskogo. Psihologiya. Pedagogika. 2011. № 2 (14). S. 72-76. (in Russian)

Orban-Lembryk L.E. Sotsialna psykholohiia osobystosti i spilkuvannia [Social psychology of personality and communication]: pidruchnyk dlia vuziv. K.: Lybid, 2004 . 574 s. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
МАЗУРЕНКОЮ. (2021). КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 213-224. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.603
Розділ
Статті