ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРОЄКТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Ключові слова: проєктна педагогічна технологія, селфпроєктна педагогічна технологія, педагогічна технологія наставництва, дослідження в дії, стратегії строгості, майбутні фахівців соціальної роботи, бакалавріат, ризики

Анотація

Для експериментальної перевірки дієвості проєктних педагогічних технологій системи формування проєктної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи в процесі професійної підготовки застосовано метод дослідження в дії в чотирьох циклах.

Були перевірені проєктна педагогічна технологія, педагогічна технологія наставництва у проєктах і селфпроєктна педагогічна технологія. Концепція дослідження передбачає поступове збільшення кількості компонентів студентських проєктів, які вони здатні усвідомити як елементарні та включити в поле власної цілеспрямованої активності, урізноманітнюючи при цьому свою фахову діяльність освоєними методами соціальної роботи.

Перевірка здійснювалася в компонентах освітньої програми «Соціальна робота» бакалаврського рівня. До участі в дослідженні в дії було залучено п’ять експериментальних груп студентів.

Застосовані такі стратегії строгості методу дослідження в дії: тріангуляції теорій; циклічності дослідження та тривалого залучення; стратегія практичності; аналізу девіантного випадку.

Отримано експериментальне підтвердження дієвості проєктної педагогічної технології, педагогічної технології наставництва та селфпроєктної педагогічної технології в їх сукупності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи.

Однак у відповідності до стратегії аналізу девіантного випадку (що була реалізована в умовах дистанційного навчання через карантин) були виявлені особливі ризики сукупності проєктних педагогічних технологій на першому курсі, коли ще не сформований досвід підтримки зворотного зв’язку із викладачем засобами learning management system та соціальних мереж. Ці ризики підсилювалися з точки зору стратегії практичності через зростаюче навантаження на викладачів-наставників.

Перспективою подальших досліджень була визначена педагогічна технологія студентського наставництва у складі сукупності проєктної педагогічної технології, педагогічної селфпроєктної технології та педагогічної технології наставництва.

Біографія автора

Олена КУПЕНКО, Сумський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Посилання

Altrichter H., Posch P., Somekh B. Teachers investigate their work : An introduction to the methods of action research. London and New York : Routledge, 2005. 235 p. URL: http://elibrary.clce.ac.zm

Ferrance E. Action research. Northeast and Islands Regional Educational. Laboratory At Brown University. 2000. 41 p. / URL: https://www.brown.edu

Living Inquiry: Personal, Political and Philosophical Groundings for Action Research Practice. Patricia Gayá Wicks, Peter Reason, Hilary Bradbury . The SAGE Handbook of Action Research. Edited by Peter Reason, Hilary Bradbur. Sage Publications. 2008. P. 15-30/ URL: https://ikhsanaira.files.wordpress.com

Barusch A., Gringeri C., George M. Rigor in Qualitative Social Work Research: A Review of Strategies Used in Published Articles. National Association of Social Workers Rigor in Qualitative Social Workers. 2011. URL: https://academic.oup.com

Купенко О. В. Інтегральна та базова проєктні педагогічні технології формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 72. Т. 2. С. 81-85.

Слозанська Г. І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : дис. д-ра пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка (231 – соціальна робота). Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. 687 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Altrichter H., Posch P., Somekh B. Teachers investigate their work : An introduction to the methods of action research. London and New York : Routledge, 2005. 235 p. / URL: http://elibrary.clce.ac.zm [in English]

Ferrance E. Action research. Northeast and Islands Regional Educational. Laboratory At Brown University. 2000. 41 p. / URL: https://www.brown.edu [in English]

Living Inquiry: Personal, Political and Philosophical Groundings for Action Research Practice. Patricia Gayá Wicks, Peter Reason, Hilary Bradbury . The SAGE Handbook of Action Research / Edited by Peter Reason, Hilary Bradbur. Sage Publications. 2008. P. 15-30/ URL: https://ikhsanaira.files.wordpress.com [in English]

Barusch A., Gringeri C., George M. Rigor in Qualitative Social Work Research: A Review of Strategies Used in Published Articles. National Association of Social Workers Rigor in Qualitative Social Workers. 2011. / URL: https://academic.oup.com [in English]

Kupenko O.V. Intehralna ta bazova proiektni pedahohichni tekhnolohii formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv sotsialnoi roboty [Integral and basic project pedagogical technologies of formation of project competence of future bachelors of social work]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of Creating a Creative Personality in Higher and General Education Schools]. 2020. 72. 2. P. 81-85 [in Ukrainian]

Slozanska Н. Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do roboty u terytorialnykh hromadakh : dy`s. … dok. ped. nauk : 13.00.05 [Theory and practice of future social workers training for the work in territorial communities. the dissertation of the doctor of pedagogical sciences: 13.00.05] Ternopil, 2019. 687 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
КУПЕНКОО. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРОЄКТНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 199-212. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.604
Розділ
Статті