ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Вікторія КРАМАРЕНКО Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0003-0489-3937
  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Юрій ДЕМ’ЯНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5313-6804
Ключові слова: інформаційна компетентність, фахівці з навігації й управління суднами, майбутні судноводії, професійна підготовка, морська освіта

Анотація

У статті представлено узагальнення результатів дослідження щодо сутності інформаційної компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління суднами, змісту цієї компетентності, структури та особливостей її формування. З’ясовано, що сутність інформаційної компетентності у наукових публікаціях визначають у вузькому та широкому значенні: як компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій; уміння переосмислювати інформацію, розв’язувати завдання щодо пошуку інформації з використанням бібліотечних та електронних інформаційно пошукових систем, тобто здійснювати інформаційну діяльність із використанням традиційних та інноваційних технологій.

Результати аналізу й узагальнення публікацій з питань змісту інформаційної компетентності дозволяють стверджувати про наявність двох підходів до уявлення про її зміст. Відповідно до першого, інформаційна компетентність охоплює здатність ефективно реалізовувати власні інформаційні потреби – знаходити, оцінювати та використовувати відповідну інформацію, необхідну для прийняття рішень. Представники другого підходу зміст інформаційної компетентності розуміють як поєднання системи знань, вмінь, навичок і способів діяльності у сфері інформаційних технологій, спрямованих на вирішення професійних завдань.

Що стосується формування і розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців, то пропонується забезпечити безперервне включення суб’єктів учіння в практичну діяльність, що передбачає пошук, оцінювання, аналіз, переробку і використання інформації.

З урахуванням особливостей професійної діяльності майбутніх судноводіїв, професійно-особистісних вимог, що висуваються нормативно-правовими документами до рівня їхньої кваліфікації, а також результатів аналізу наукових джерел інформаційну компетентність майбутніх фахівців з навігації й управління суднами визначено як професійно-особистісну властивість або здатність, що ґрунтується на знаннях, уміннях, досвіді використання інформаційних і комунікаційних технологій, електронних картографічних навігаційно-інформаційних систем в галузі судноплавства. Ця компетентність охоплює знання, уміння, навички, здатності та професійно-важливі властивості, сукупність яких дозволяє ефективно розв’язувати професійні завдання із використанням засобів інформаційних технологій і комп’ютерних телекомунікацій, ефективно користуватись традиційною друкованою та цифровою формами інформації у повсякденному житті й у професійній діяльності.

Біографії авторів

Вікторія КРАМАРЕНКО, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

старший викладач кафедри навігації і управління судном

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Юрій ДЕМ’ЯНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент начальник науково-організаційного відділу

Посилання

Головань М. С. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення [Електронний ресурс] / Микола Степанович Головань. – 2007. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_VM/Holovan_05.pdf.1.

Баловсяк Н. Х. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста [Електронний ресурс] / Н. Х. Баловсяк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – № 4 (11). – 2006. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/888/1/30.pdf.

Литвин А. Інформатична компетентність викладача / Андрій Литвин, Оксана Литвин // Інформація, комунікація, суспільство 2015 : матеріали 4-ої Міжнародної наукової конференції ІКС2015, 20-23 травня 2015 року, Україна, Львів, Славське / Національний університет «Львівська політехніка», кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 94–95. – Бібліографія: 2 назви.

Пєтухова Л. Є. Теоретико-методологічні засади формування інформатичнихкомпетентностей майбутніх учителів початкових класів : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Пєтухова Л. Є. – Херсон, 2009. – 564 с.

Пєтухова Л. Є. Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх вчителів початкової школи / Л. Є. Пєтухова // Наука і освіта. – 2008. – № 8–9. – С. 193–198.

Підгорна Т. В. Структура інформатичнихкомпетентностей [Електронний ресурс] / Т. В. Підгорна // Збірник «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» – Режим доступу: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/19/16.pdf.

Діденко О., Білявець С., Купрієнко Д., Москаленко О., Сичевський Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. Information Technologies andLearningTools. 2019. Vol. 70 (2). pp. 86–103.

Хатько А. В. Інформатична компетентність майбутніх інженерів педагогів комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2013. - Вип. 7. – С. 192–195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Про освіту : Закон України № 2145-19 від 5 вересня 2017 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 03.09.2019).

Когут І. В. Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної комунікації в умовах сучасного інформаційного суспільства. Мateriały VIII Międzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Nauka: teoria i praktyka – 2012». Przemyśl : Nauka i studia, 2012. Vol. 5: Pedagogicznenauki. S. 68– 73.

Аханян А. А., Кизик О. А. Зарубежный опыт развития информационной компетентности учащихся. Электронный научно-педагогический журнал. 2007. Декабрь. URL: http://www.emissia.org/offline/2007/1220.htm (дата звернення : 12.03.2018).

Information Competency and Ohio University’s Libraries [электронный ресурс] // URL: https://www.library.ohiou.edu/inst/infocomp.html

Information Literacy Competency Standards for Higher Education. [электронный ресурс] // URL: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm

Селевко Г. К. Компетентности и их классификация [Текст] / Г. К. Селевко // Народное образование. 2004. – №4. – С. 138–144.

Формированиеинформационнойкомпетентностистудентовпедагогическоговуза: монография / О.Н. Грибан; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2015. – 162 с.

Діденко О. В., Калинюк Н. В. Інформаційно-комунікаційна компетентність у структурі готовності майбутніх офіцерів державної Прикордонної служби України до професійної діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 3 (72). С. 116‒127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_12.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Holovan M. S. Informatychna kompetentnist: sutnist, struktura th stanovlennia [Information competence: essence, structure and development] [Elektronnyi resurs] / Mykola Stepanovych Holovan. – 2007. – Rezhym dostupu: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_VM/Holovan_05.pdf.1. (inUkrainian)

Balovsiak N. Kh. Struktura th zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [Structure and content of information competence of a future specialist] [Elektronnyi resurs] / N. Kh. Balovsiak // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. – Seriia № 2: Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia: zb. nauk. prats. – K. : NPU im. M. P. Drahomanova. – № 4 (11). – 2006. – Rezhym dostupu: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/888/1/30.pdf. (in Ukrainian)

Lytvyn A. Informatychna kompetentnist vykladacha [Information competence of a university teacher] / Andrii Lytvyn, Oksana Lytvyn // Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2015 : materialy 4-oi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii IKS2015, 20-23 travnia 2015 roku, Ukraina, Lviv, Slavske / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», kafedra sotsialnykh komunikatsii ta informatsiinoi diialnosti. – Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015. – S. 94–95. – Bibliohrafiia: 2 nazvy.(in Ukrainian)

Pietukhova L. Ye. Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia informatychnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Theoretical and methodological foundations of information competence formation of future primary school teachers] : dys. kand. ped. nauk : 13.00.04 / Pietukhova L. Ye. – Kherson, 2009. – 564 s.(in Ukrainian)

Pietukhova L. Ye. Stanovlennia poniattia «informatychni kompetentnosti» ta rivni yikh diahnostyky u maibutnikh vchyteliv pochatkovoi shkoly[The development of the concept of "information competence" and the levels of its diagnosis for future primary school teachers] / L. Ye. Pietukhova // Nauka i osvita. – 2008. – № 8–9. – S. 193–198.(in Ukrainian)

Pidhorna T. V. Struktura informatychnykh kompetentnostei [Information competences structure] [Elektronnyi resurs] / T. V. Pidhorna // Zbirnyk «Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia» – Rezhym dostupu: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/19/16.pdf. (inUkrainian)

Didenko O., Biliavets S., Kupriienko D., Moskalenko O., Sychevskyi Yu. Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii dlia vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [The use of information and communication technology for improving the professional training of future border guard officers]. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 70 (2). pp. 86–103. (in Ukrainian)

Khatko A. V. Informatychna kompetentnist maibutnikh inzheneriv pedahohiv kompiuternoho profiliu [Information competence of future computer teaching engineers.] / A. V. Khatko // Onovlennia zmistu, for ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. - 2013. - Vyp. 7. – S. 192–195. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (in Ukrainian)

Pro osvitu [On education] : Zakon Ukrainy № 2145-19 vid 5 veresnia 2017 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (data zvernennia: 03.09.2019). (in Ukrainian)

Kohut I. V. Teoretychni osnovy rozvytku profesiino-pedahohichnoi komunikatsii v umovakh suchasnoho informatsiinoho suspilstva [Theoretical foundations of professional and pedagogical communication in the modern information society]. Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka – 2012». Przemyśl : Nauka i studia, 2012. Vol. 5: Pedagogiczne nauki. S. 68– 73.(in Ukrainian)

Ahanyan A. A., Kizik O. A. Zarubezhnyiy opyit razvitiya informatsionnoy kompetentnosti uchaschihsya [International experience in developing students' information competence]. Elektronnyiy nauchno-pedagogicheskiy zhurnal. 2007. Dekabr. URL: http://www.emissia.org/offline/2007/1220.htm (data zvernennya : 12.03.2018). (in Russian)

Information Competency and Ohio University’s Libraries [elektronnyiy resurs] // URL: https://www.library.ohiou.edu/inst/infocomp.html(inEnglish)

Information Literacy Competency Standards forHigher Education. [еlektronnуi resurs] // URL: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/information literacy competency.htm(inRussian)

Selevko H. K. Kompetentnosty y ykh klassyfykatsyia [Competencies and their classification] [Tekst] / H. K. Selevko // Narodnoeobrazovanye. 2004. – №4. – S. 138–144.(inRussian)

Formyrovanye іnformatsyonnoi kompetentnosty studentov pedahohycheskoho vuza: monohrafyia [Developing the information competence of students at a higher education teacher training institution] / O.N. Hryban; FHBOU VPO «Ural. hos. ped. un-t». – Ekaterynburh, 2015. – 162 s. (in Russian)

Didenko O. V., Kalyniuk N. V. Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist u strukturi hotovnosti maibutnikh ofitseriv derzhavnoi Prykordonnoi sluzhby Ukrainy do profesiinoi diialnosti [Information and communication competence in the structure of readiness of future officers of the State Border Guard Service of Ukraine for professional activity]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Pedahohichni ta psykholohichni nauky. 2014. № 3 (72). S. 116‒127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_3_12. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
КРАМАРЕНКОВ., ДІДЕНКОО., & ДЕМ’ЯНЮКЮ. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ Й УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 183-198. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.605
Розділ
Статті