СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, пенітенціарна служба, комунікативна філософія, формування, курсант

Анотація

У статті висвітлено проблематику соціально-комунікативної компетентності у різних галузях знань, зокрема філософії, соціології, лінгвістики, психології та педагогіки. З’ясовано, що згідно з філософським підходом, головним у визначенні комунікативної компетентності є те, що спілкування – це процес, що породжує спільність людей. Соціологи акцентують увагу на соціально-комунікативній компетентності як результаті засвоєння досвіду взаємодії із іншими людьми. Мовознавці розглядають соціально-комунікативну компетентність у контексті засвоєння особистістю мовної системи. Педагоги досліджують шляхи формування соціально-комунікативної компетентності, чинники, що впливають на цей процес. Визначено, що соціально-комунікативну компетентність учені пов’язують насамперед зі знаннями, вміннями й навичками конструктивного спілкування, вмінням орієнтуватися в різноманітних ситуаціях професійної взаємодії. Щодо пенітенціарної служби актуальним є забезпечення ефективної комунікації і виконання соціальних ролей у професійному середовищі.

За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури можна стверджувати, що соціально-комунікативну компетентність учені пов’язують насамперед зі знаннями, вміннями й навичками конструктивного спілкування, вмінням орієнтуватися в різноманітних ситуаціях професійної взаємодії. Важливими характеристиками соціально-комунікативної компетентності дослідники називають повагу й прийняття. Іншого, дотримання системи моральних норм, налаштованість на співпрацю та діалог, уміння організовувати спільну діяльність, узгоджувати особисті інтереси з потребами організації, суспільства, здатність кооперуватися й співробітничати.

Біографія автора

Аліна КВІТКА, Академія Державної пенітенціарної служби

молодший науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва

Посилання

Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням. Пер. з нім. Київ: Дух і літера, 2012. 272 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.

Делор Ж. Образование – скрытое сокровище. Москва : UNESCO. 1996. 37 c.

Височан З. Ю. Формування комунікативної компетентності як ознаки професійної культури майбутніх фахівців права. Наука і освіта. 2015. № 6. С. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_6_6

Галицька М. Складові комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів. Освітологічний дискурс. 2015. №2(10). URL: http://oaji.net/articles/2016/2923-1456731608.pdf (дата звернення 01.05.2018 р.)

Гончаренко-Закревська Н. Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету. Молодь і ринок. 2017. № 7. С. 98–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_7_20

Якубовська М. С. Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання ВНЗ технічного профілю (з досвіду роботи заочного відділення Української академії друкарства). Наукові записки [Української академії друкарства]. 2013. № 4. С. 143–152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2013_4_21

Барановська Л. В., Саражинська І. А. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери. Мовні концептуальні проблеми української лінгвістики : Збірник наукових праць. Київ: Вид-во КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. випуск 24. Ч. 1. С. 45–50.

Короткова Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на заняттях з української мови. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2018. Вип. 3–4. С. 84–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2018_3-4_15

Семеног О. М., Насілєнко Л. А. Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 324 с.

Ценко М. Б. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2014. № 4 (23).

С. 41–50.

Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України: автореф. дис. докт. пед. наук: спец. 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології профес. освіти АПН України. Київ, 2006. 45 с.

Барковський В. П. Формування комунікативної культури у майбутніх працівників кримінальної міліції: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2003. 18 с.

Дука О. А. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. 2014. № 1.

С. 102–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvikrvc_2014_1_15

Радомський І. П. Формування культури професійного спілкування у майбутніх офіцерів МВС України в процесі навчання. дис. канд. пед. наук. Київ. національний ун-т внутр. справ. Київ, 2007. 222 с.

Тогочинський О. М. Теоретичні і методичні основи формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2015. 30 с.

Діденко О. В., Калинюк Н. В. Професійна комунікативна компетентність у структурі готовності офіцерів-прикордонників до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_7.

Діденко О. В., Шумовецька С. П. Формування професійної культури офіцера-прикордонника засобами спецкурсу «Українсько-російські відносини: історія і сучасність». Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського «Військова освіта», № 2 (40), 2019. http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/192707/193715


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Buber, M. Ya i Ty (2012). Shliakh liudyny za khasydskym vchenniam [Me and you. Human’s path according to Hasidic teachings]. Per. z nim. Kyiv: Dukh i litera, 272 s. [in Ukrainian]

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy (2004) [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Рid zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv: K.I.S. 112 s. [in Ukrainian]

Delor, Zh. (1996). Obrazovaniye – skrytoye sokrovishche [Education is a hidden treasure]. Moskva: UNESCO. 37 s. [in Russian]

Vysochan, Z. Yu. (2015). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti yak oznaky profesiinoi kultury maibutnikh fakhivtsiv prava [Communicative competence forming as a sign of future legal specialists’ professional culture]. Nauka i osvita [Science and Education]. № 6. S. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_6_6 [in Ukrainian]

Halytska, M. (2015). Skladovi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Components of communicative competence of the students of higher educational institutions]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse]. № 2(10). URL: http://oaji.net/articles/2016/2923-1456731608.pdf (data zvernennia 01.05.2018 r.) [in Ukrainian]

Honcharenko-Zakrevska, N. (2017). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti studentskoi molodi v osvitnomu seredovyshchi universytetu [Communicative competence of student youth forming in the educational environment of a university]. Molod i rynok [Youth and Market]. № 7. S. 98–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_7_20 [in Ukrainian]

Yakubovska, M. S. (2013). Formuvannia komunikatyvnoi kultury yak osnovy profesiinoi kompetentnosti studentiv zaochnoi formy navchannia VNZ tekhnichnoho profiliu (z dosvidu roboty zaochnoho viddilennia Ukrainskoi akademii drukarstva) [Communicative culture forming as a basis of professional competence of part-time students of technical higher education (based on the experience of the correspondence department of the Ukrainian Academy of Printing)]. Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva] [Scientific notes [of Ukrainian Academy of Printing]]. № 4. S. 143–152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2013_4_21 [in Ukrainian]

Baranovska, L. V., Sarazhynska, I. A. (2008). Formuvannia profesiino-movlennievoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv zakonookhoronnoi sfery [Future law enforcement specialists’ professional speech competence forming]. Movni kontseptualni problemy ukrainskoi linhvistyky: Zbirnyk naukovykh prats [Lingual conceptual problems of Ukrainian linguistics: Collection of scientific papers]. Kyiv: Vyd-vo KNU im. Tarasa Shevchenka. Vypusk 24. Ch. 1. S. 45–50. [in Ukrainian]

Korotkova, Yu. (2018). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv na zaniattiakh z ukrainskoi movy [Future lawyers’ communicative competence forming at the classes of Ukrainian language]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continuing professional education: theory and practice]. Vyp. 3–4. S. 84–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2018_3-4_15 [in Ukrainian]

Semenoh, O. M., Nasilienko, L. A. (2015). Profesiina komunikatyvna pidhotovka maibutnikh yurystiv: teoriia i praktyka [Future lawyers’ professional communicative training: theory and practice: monograph]: monohrafiia. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka. 324 s. [in Ukrainian]

Tsenko, M. B. (2014). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh yurystiv [Future lawyers’ communicative competence forming]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» [Bulletin of the National University "Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine"]. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia [Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology] / redkol.: A. P. Hetman ta in. Kharkiv: Pravo. № 4 (23). S. 41–50. [in Ukrainian]

Yavorska, H. Kh. (2006). Teoretychni ta metodychni zasady formuvannia sotsialno-profesiinoi zrilosti kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [Theoretical and methodical bases of forming social and professional maturity of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: avtoref. dys. dokt. ped. nauk: spets. 13.00.04 / In-t pedahohiky i psykholohii profes. osvity APN Ukrainy. Kyiv. 45 s. [in Ukrainian]

Barkovskyi, V. P. (2003). Formuvannia komunikatyvnoi kultury u maibutnikh pratsivnykiv kryminalnoi militsii [Future criminal police officers’ communicative culture formimg]: avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.04; Nats. akad. prykordon. viisk Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. Khmelnytskyi. 18 s. [in Ukrainian]

Duka, O. A. (2014). Sutnist i struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [The essence and structure of professional competence of the future officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine]. Naukovyi visnyk Instytutu kryminalno-vykonavchoi sluzhby [Scientific Bulletin of the Institute of Criminal and Executive Service]. № 1. S. 102–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvikrvc_2014_1_15 [in Ukrainian]

Radomskyi, I. P. (2007). Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia u maibutnikh ofitseriv MVS Ukrainy v protsesi navchannia [Forming culture of professional communication among future officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the process of studying]. dys. kand. ped. nauk. Kyiv. natsionalnyi un-t vnutr. sprav. Kyiv. 222 s. [in Ukrainian]

Togochynskyi, O. M. (2015). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia sotsialnoi kompetentnosti slukhachiv ta kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [Theoretical and methodical bases of forming social competence of the officers and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: avtoref. dys. ... dokt. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2015. 30 s. [in Ukrainian]

Didenko, O. V., Kalyniuk, N. V. Profesiina komunikatyvna kompetentnist u strukturi hotovnosti ofitseriv-prykordonnykiv do profesiinoi diialnosti [Professional communicative competence in the structure of readiness of border guard officers for their professional activity]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. 2014. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_7 [in Ukrainian]

Didenko O. V., Shumovetska S. P. Formuvannia profesijnoyi kultury ofitsera-prykordonnyka zasobamy spetskursu «Ukrainsko-rosiiski vidnosyny: istoriia i suchasnist» [A border guard officer’s professional culture forming by means of a special course "Ukrainian and Russian relations: history and modernity]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho «Viiskova osvita», # 2 (40), 2019. http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/192707/193715 . [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
КВІТКАА. (2021). СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 169-182. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.606
Розділ
Статті