СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

  • Роман ГОРБАТЮК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-1497-1866
  • Тетяна ПОЛІЩУК Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище» https://orcid.org/0000-0002-5192-1921
Ключові слова: організаційна культура, заклад професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічний колектив, базові цінності, моделювання, структурно-функціональна модель

Анотація

Розкрито зміст організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю, який відображає структуру, цілі діяльності, що віддзеркалюють систему цінностей колективу і стиль керівництва ним: норми, правила, традиції. Їх взаємодія утворює структуру організаційної культури педагогічного колективу.

Запропоновано новий підхід щодо побудови та теоретичного обґрунтування структурно-функціональної моделі розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю, яка виконує ілюстративну, трансляційну, пояснювальну, дослідницьку, прогностичну функції і дає змогу виявляти можливі технології підвищення рівня організаційної культури педагогічних колективів. Спроектована структурно-функціональна модель складається із взаємопов’язаних блоків: цільовий (мета, цілі і завдання розвитку організаційної культури), теоретико-методологічний (концепція розвитку організаційної культури педагогічного колективу, педагогічні умови; традиції, ідеали, ритуали), технологічний (інноваційна методика розвитку організаційної культури), діагностичний (критерії, параметри та рівні розвитку організаційної культури), результативний (позитивна динаміка розвитку організаційної культури). Окремим складником структурно-функціональної моделі виділено педагогічні умови розвитку організаційної культури педагогічного колективу професійного навчального закладу аграрного профілю (мотивація до розвитку організаційної культури, що сприятиме особистісному культурному, професійному зростанню суб’єктів освітньої діяльності; вдосконалення (розвиток) загальнокультурної компетентності педагогів; готовність колективу до інноваційних змін у системі цінностей; інформаційно-методичне забезпечення розвитку організаційної культури; збереження існуючих традицій та ефективне використання ідеалів, ритуалів).

Біографії авторів

Роман ГОРБАТЮК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри машинознавства і транспорту

Тетяна ПОЛІЩУК, Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

директор

Посилання

Подлесных В. И. Теория организации: учеб. для вузов. СПб.: Бизнес-пресса, 2003. 336 с.

Senge G. The fifth discipline. The Art and Practice of Learning Organizations. New York: Doubleday/ Currency, 1990. 247 p.

Освітній менеджмент: навчальний посібник. Київ : Шк.світ, 2003. 400 с.

Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. посіб. Київ: Либідь, 2004. 424 с.

Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти. Полтава: ПОІППО, 2007. 420 с.

Костюк Г. С. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1988. 301 с.

Побірченко Н. А. Інноваційні акценти управління організаційною культурою шкільного навчання. Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 квіт. 2013 р. Київ: Арт Економі, 2013. С. 14–23.

Тимошко Г. М. Аналіз феномену «Організаційна культура у педагогічній теорії і практиці». Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Пед. науки. Чернігів, 2012. Вип. 96. С. 158–153.

Ушаков К. М. Источник сопротивления – организационная культура. Директор школы. 2002. №7. С. 3–7.

Ясвин В. А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. М: Смысл, 2001. 366 с.

Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Cурмін Ю. П. Майстерня вченого: підруч. для науковця. Київ: Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 302 с.

Єжова О. В. Класифікація моделей в педагогічних дослідженнях. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фіз.-матем. і технолог. освіти. Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 2014. Вип. 5. С. 202–206.

Електронний публічний словник української мови. URL: http://ukrlit.org/slovnyk

Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Пер. с англ. СПб., 2000. 448 с.

Поліщук Т. П. Педагогічні умови розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної освіти аграрного профілю. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Пед. науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. Київ, 2018. Вип. 60. С. 149–157.

Поліщук Т. П. Функції організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю. Професійна освіта: проблеми і перспективи:зб. наук. пр./ Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. 2015. № 8. С.78–83.

Педагогічна Конституція Європи. Преамбула. Вища освіта України. 2013. № 3. С.111–116.

Polishchuk T. P. Organizational culture of vocational and technical educational institution: concept, content, functions and features. Edukacja – Technika – Informatyka: Kwartalnik naukowy. Rzeszow: University of Rzeszow, 2015. № 2(12).P. 112–116.

Горбатюк Р. М. Модель формування професійно-мобільного інженера-педагога в галузі комп’ютерних технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Вип. 36. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». 2013. С. 233–238.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Podlesnіkh V. Y. (2003). Teoryia orhanyzatsyy: ucheb. dlia vuzov. SPb.: Byznes-pressa. 336 p. (in Russia)

Senge G. (1990). The fifth discipline. The Art and Practice of Learning Organizations. New York: Doubleday/ Currency. 247 p. (in English)

Osvitnii menedzhment: navch. posib. (2003). Kyiv: Shk.svit. 400 p. (in Ukrainian)

Karamushka L. M. (2004). Psykholohiia osvitnoho menedzhmentu: navch. posib. Kyiv: Lybid. 424 p. (in Ukrainian)

Klepko S. F. (2007). Konspekty z filosofii osvity. Poltava: POIPPO. 420 p. (in Ukrainian)

Kostiuk H. S. (1988) Yzbrannie psykholohycheskye trudi / pod red. L. N. Prokolyienko; APN SSSR. M.: Pedahohyka. 301 p. (in Russia)

Pobirchenko N. A. (2013). Innovatsiini aktsenty upravlinnia orhanizatsiinoiu kulturoiu shkilnoho navchannia. [Mekhanizmy upravlinnia rozvytkom orhanizatsiinoi kultury zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu]. Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.. Kyiv: Art Ekonomi. P. 14–23. (in Ukrainian)

Tymoshko H. M. (2012). Analiz fenomenu «Orhanizatsiina kultura u pedahohichnii teorii i praktytsi». [Visnyk Chernihiv. nats. ped. un-tu im. T. H. Shevchenka]. Seriia: Ped. nauky. Chernihiv. 96. P. 158–153. (in Ukrainian)

Ushakov K. M. (2002). Ystochnyk soprotyvlenyia – orhanyzatsyonnaia kultura. Dyrektor shkoly. 7. P. 3–7. (in Russia)

Iasvyn V. A. (2001). Obrazovatelnaia sreda ot modelyrovanyia k proektyrovanyiu. M: Smisl. 366 p. (in Russia)

Entsyklopediia osvity. (2008). Kyiv: Yurinkom Inter. 1040 p. (in Ukrainian)

Surmin Yu. P. (2006). Maisternia vchenoho: pidruch. dlia naukovtsia. Kyiv: Navch.-metod. tsentr «Konsortsium z udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini». 302 p. (in Ukrainian)

Iezhova O. V. (2014). Klasyfikatsiia modelei v pedahohichnykh doslidzhenniakh. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fiz.-matem. i tekhnoloh. osvity. [ Tsentralnoukr. derzh. ped. un-t im. Volodymyra Vynnychenka]. 5. P. 202–206. (in Ukrainian)

Elektronnyi publichnyi slovnyk ukrainskoi movy. URL: http://ukrlit.org/slovnyk (in Ukrainian)

Niustrom Dzh. V., Dэvys K. (2000). Orhanyzatsyonnoe povedenye: Per. s anhl. SPb. 448 p.

Polishchuk T. P. (2018). Pedahohichni umovy rozvytku orhanizatsiinoi kultury pedahohichnoho kolektyvu zakladu profesiinoi osvity ahrarnoho profiliu. [Naukovyi chasopys Nats. ped. un-tu im. M. P. Drahomanova. 5: Ped. nauky: realii ta perspektyvy]. Zb. nauk. pr. Kyiv. 60. P. 149–157. (in Ukrainian)

Polishchuk T. P. (2015). Funktsii orhanizatsiinoi kultury pedahohichnoho kolektyvu profesiino-tekhnichnoho navchalnoho zakladu ahrarnoho profiliu. [Profesiina osvita: problemy i perspektyvy: zb. nauk. pr./ In-t prof.-tekhn. osvity NAPN Ukrainy]. 8. P.78–83. (in Ukrainian)

Pedahohichna Konstytutsiia Yevropy. (2013).Preambula. Vyshcha osvita Ukrainy. 3. P.111–116. (in Ukrainian)

Polishchuk T. P. (2015). Organizational culture of vocational and technical educational institution: concept, content, functions and features. Edukacja – Technika – Informatyka: Kwartalnik naukowy. Rzeszow: University of Rzeszow. 2(12).P. 112–116. (in English)

Horbatiuk R. M. (2013). Model formuvannia profesiino-mobilnoho inzhenera-pedahoha v haluzi kompiuternykh tekhnolohii. [Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problem]. Zbirnyk naukovykh prats. 36. Kyiv-Vinnytsia: TOV firma «Planer». (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ГОРБАТЮК Р., & ПОЛІЩУКТ. (2021). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 125-141. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.609
Розділ
Статті