ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Й «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

  • Наталія ГОЛЯРДИК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9624-7582
  • Наталія МАКОГОНЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7378-8917
  • Світлана ШУМОВЕЦЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5419-1576
Ключові слова: діалогічні методи, професійна підготовка, майбутній офіцер-прикордонник, навчальні дисципліни, діалог, дискусія, метод «круглого столу»

Анотація

У статті висвітлено особливості використання діалогічних методів під час викладання навчальних дисциплін «Історія України та української культури» й «Українська мова за професійним спрямуванням». Визначено значення зазначених навчальних дисциплін для формування особистісного потенціалу майбутніх захисників кордону, патріотизму та відданості Батьківщині. Детально розкрито необхідність опанування майбутніми офіцерами-прикордонниками комунікативними уміннями і навичками, формування у них відповідного типу мовної та комунікативної поведінки.

З’ясовано, що під час вивчення навчальних дисциплін «Історія України та української культури» й «Українська мова за професійним спрямуванням» важливе значення має використання діалогових методів навчання, зокрема евристичних бесід, презентацій, «мозкового штурму», «круглих столів», «ділових ігор», практичних групових й індивідуальних вправ, обговорень відеозаписів тощо. Запропоновано під час вивчення «Історії України та української культури» методом «мозкового штурму» та під час «круглих столів» обговорювати низку проблем щодо походження української держави, творення русько-української нації, ґенези українського козацтва, особливостей формування масової свідомості сучасної України, різних моделей української ідентичності. Це дозволить розширити розуміння курсантами актуальних проблем української історії, удосконалити їхні вміння аргументувати свою думку та слухати інших.

Щодо навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» авторки вважають, що використання діалогічних методів дозволяє підготувати майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної комунікації з громадянами у пунктах пропуску через державний кордон. Запропоновано для розвитку навичок професійної взаємодії та комунікації майбутніх офіцерів-прикордонників навчати їх вести діалог, узгоджувати зусилля, підтримувати зворотній зв’язок, досягати взаєморозуміння. Детально розкрито значення «ділових ігор», які є важливим елементом спільної діяльності щодо вирішення професійно важливих завдань. Загалом доведено, що використання діалогічних методів дозволяє розширити простір співробітництва на рівнях «викладач – курсант», «курсант – курсант», вчити курсантів комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних сферах і жанрах мовлення, спільно вирішувати проблеми.

Біографії авторів

Наталія ГОЛЯРДИК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Наталія МАКОГОНЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Світлана ШУМОВЕЦЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Васянович Г. П. Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 2. С. 73–80. URL: nbuv.gov.ua (дата звернення: 03.02.2020)

Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. Полтава: Полтав. вісн., 1994. Т. 1. 191 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибрані твори: в 5 т. Київ: Рад. шк, 1976. Т. 1. 654 с.

Волкова Н. В. Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ: б. в., 2007. 144 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб. Київ: ЕКМО, 2011. 320 с.

Брецко І. І., Кравченко Т. М. Діалогічне мовлення – основа для розвитку здібностей міжособистісного спілкування. International scientific journal. 2016. № 1(1). С. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_1(1)__13 (дата звернення: 20.11.2020)

Карпенко Г. Діалогічне мовлення – актуальний засіб оптимізації й стимуляції процесу навчання у вищій школі. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. 2011. Вип. 16(2). С. 209–217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(2)__27 (дата звернення: 20.11.2020)

Федорова Н. В. Діалогічне співробітництво як основа організації ефективної педагогічної взаємодії в системі «педагог – студент». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2012. Вип. 5. С. 43–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_11 (дата звернення: 20.11.2020)

Кримський С. Б. Ранкові роздуми: зб. ст. / худож. оформ. О. Білецького. Київ: Майстерня Білецьких, 2009. 120 с.

Гессен С. И. Основы педагогики (введение в прикладную философию). Москва: Школа «Пресс», 1995. 448 с.

Ганаба С. О. Історична освіта у методологічному фокусі інтерсуб’єктивності: моногр. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. 152 с.

Фрейре П. Педагогіка пригноблених / пер. з англ. Київ: Юніверс, 2003. 168 с.

Філософські абриси сучасної освіти: моногр. / авт. кол. І. Предборська, Г. Вишинська, В. Гайденко, Г. Гамрецька та ін.; за заг. ред. І. Предборської. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 226 с.

Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. Київ : Академія, 2006. 256 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vasianovych, H. P. (2013). Humanitarna osvita yak vazhlyvyi skladnyk pidhotovky kvalifikovanykh robitnychykh kadriv [Humanities education as an important component of training the qualified workers]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy [Theory and practice of social systems management]. № 2. S. 73–80. URL: nbuv.gov.ua (Accessed 03 February 2020) (in Ukrainian).

Vashchenko, H. H. (1994). Vykhovnyi ideal [educational ideal]. Poltava: Poltav. visn., T. 1. 191 р. (in Ukrainian).

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti [Problems of Upbringing of a Comprehensive Personality]. Vybrani tvory: v 5 t. Kyiv: Rad. Shk., 1976. T. 1. 654 s. (in Ukrainian).

Volkova, N. V. (2018). Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Interactive technologies of higher education]. Dnipro: Universytet imeni Alfreda Nobelia. 360 s. (in Ukrainian).

Pometun, O. I. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia [Encyclopedia of interactive learning]. Kyiv: b. v. 144 s. (in Ukrainian).

Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh [Interactive adult learning technologies]: navch.-metod. posib. Kyiv: EKMO. 320 s. (in Ukrainian).

Bretsko, I. I., Kravchenko, T. M. (2016). Dialohichne movlennia – osnova dlia rozvytku zdibnostei mizhosobystisnoho spilkuvannia [Dialogic speech - the basis for the development of interpersonal skills]. International scientific journal. № 1(1). S. 39–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_1(1)__13 (Accessed 20 November 2020) (in Ukrainian).

Karpenko, H. (2011). Dialohichne movlennia – aktualnyi zasib optymizatsii y stymuliatsii protsesu navchannia u vyshchii shkoli [Dialogic speech is an important means of optimizing and stimulating the learning process in higher education]. Zbirnyk naukovykh prats: filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia [Collection of scientific works: philosophy, sociology, psychology]. Vyp. 16(2). S. 209–217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(2)__27 (Accessed 20 November 2020) (in Ukrainian).

Fedorova, N. V. (2012). Dialohichne spivrobitnytstvo yak osnova orhanizatsii efektyvnoi pedahohichnoi vzaiemodii v systemi «pedahoh – student» [Dialogic cooperation as a basis for the organization of effective pedagogical interaction in the system «teacher – student»]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Updating the content, forms and methods of teaching and education in educational institutions]. Vyp. 5. S. 43–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_11 (Accessed 20 November 2020) (in Ukrainian).

Krymskyi, S. B. (2009). Rankovi rozdumy [Morning reflections]: zb. st. / khudozh. oform. O. Biletskoho. Kyiv: Maisternia Biletskykh. 120 s. (in Ukrainian).

Hessen, S. Y. (1995). Osnovы pedahohyky (vvedenye v prykladnuiu fylosofyiu) [Foundations of Pedagogy (Introduction to Applied Philosophy)]. Moskva: Shkola «Press». 448 s. (in Russian).

Hanaba, S. O. (2010). Istorychna osvita u metodolohichnomu fokusi intersubiektyvnosti [Historical education in the methodological focus of intersubjectivity]: monohr. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka. 152 s. (in Ukrainian).

Freire, P. (2003). Pedahohika pryhnoblenykh [Pedagogy of the Oppressed]/ per. z anhl. Kyiv: Yunivers. 168 s. (in Ukrainian).

Filosofski abrysy suchasnoi osvity [Philosophical outlines of modern education]: monohr. / avt. kol. I. Predborska, H. Vyshynska, V. Haidenko, H. Hamretska ta in.; za zah. red. I. Predborskoi. Sumy : VTD «Universytetska knyha», 2006. 226 s. (in Ukrainian).

Volkova, N. P. (2006). Profesiino-pedahohichna komunikatsiia [Professional and pedagogical communication]: navch. posib. Kyiv: Akademiia. 256 s. (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ГОЛЯРДИКН., МАКОГОНЧУКН., & ШУМОВЕЦЬКАС. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Й «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 110-124. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.610
Розділ
Статті