ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
Ключові слова: фізична підготовка, співробітники поліції, особиста безпека, професійна підготовка, поліцейська освіта

Анотація

У статті представлено особливості фізичної підготовки співробітників поліції у країнах Європейського Союзу. З’ясовано, що проблема удосконалення фізичної підготовки співробітників правоохоронних служб неодноразово привертала увагу науковців. Необхідність дослідження передового зарубіжного досвіду фізичної підготовки співробітників поліції обумовлена потребою в удосконаленні якості формування і розвитку фізичних властивостей фахівців Державної прикордонної служби України шляхом застосування і впровадження сучасних ефективних інноваційних методик.

З’ясовано, що різноманітні аспекти навчання й виховання фахівців ДПСУ – співробітників правоохоронного органу спеціального призначення, у тому числі їхньої фізичної підготовки останнім часом привертали увагу значної кількості науковців. Водночас теоретичні і методичні засади неперервної фізичної підготовки військовослужбовців ДПСУ на різних рівнях освіти, обґрунтовані з урахуванням узагальнення зарубіжного досвіду не були предметом окремого дисертаційного дослідження.

Результати узагальнення зарубіжного досвіду дозволяють зробити висновок, що попри всю різноманітність педагогічних підходів до професійної підготовки співробітників поліції можна виокремити три основні моделі поліцейської освіти в Європі – німецьку, французьку та британську.

У професійній поліцейській освіті особливу увагу приділено розвитку фізичних якостей, навичок і умінь особистої безпеки. Кандидати на навчанні проходять ретельний професійний відбір, що передбачає випробовування фізичної витривалості, сили, швидкості, рухових павичок, гнучкості, координації, спритності тощо. Співробітники поліції щороку проходять обов’язкову фізичну підготовку. Обсяг підготовки, яку повинен пройти співробітник, як правило залежить від особливостей його професійної діяльності та виконуваної роботи.

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні та узагальненні досвіду підготовки офіцерських кадрів сектору безпеки та оборони в країнах Північної Америки.

Біографія автора

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.07.2019 № 687-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#n13 (дата звернення: 15.11.2020).

Антонець, В. Ф. Формування потреби фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів- прикордонників [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Антонець Василь Федорович; Академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 1998. – 20 с.

Багас О., Ковальчук Р., Неділько А. Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. серія: психологічні науки. № 1(9) 2018, с. 17–25.

Волошин В. Д. Формування умінь застосування спеціальних засобів і зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Волошин Володимир Дмитрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с.

Мельников А. В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу [Текст] : автореф. дис. ... д. пед. наук : 13.00.04 / Мельников Андрій Вікторович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2020. – 40 с.

Пронтенко К. В. Теоретичні і методичні засади навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : дис…д-ра пед. наук : 13.00.04 Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова. Житомир, 2018. 687 с.

Татарін, О. В. Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Татарін Олександр Васильович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2020. – 20 с.].

Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні [Текст] і наук.-метод. рек. / К. Л. Бугайчук, І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова, І. О. Святокум, О. В. Федосова, Д. В. Швець. - Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – 2016. – 120 с.

Міжнародний досвід, як запорука підготовки поліцейських [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/news/mizhnarodnij-dosvid-yak- zaporuka-pidgotovki-policejskih.html;

Offizielles Portalderdeutschen Polizei [Електронний ресурс], Режим доступу: https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html;

Організація навчально-виховного процесу у вищих школах поліції Німеччини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipedahohika.com/lirefs-8-2.html; Gendarmerie nationale [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie;

Капшин В. В. Міжнародний досвід початкової підготовки поліцейських кадрів. II Кримський юридичний вісник. Випуск № 1 (8). Частина 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Kyuv/2010_1_1/14.pdf

Система підготовки польської поліції (за матеріалами МВС України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org.ua/index.php?id=1399022448

Specialne Enote [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.postanivojak.si/index.php?id=465

Бойові плавці німецьких BMC – секретний підрозділ диверсантів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wartime.org.ua/3036-boyov-plavc-nmeckih-vms- sekretniy-pdrazdіl-dіversantіv

Системи освіти та підготовки поліції в регіоні ОБСЄ / Автори: ХатіяДеканоідзе, Мадлен Хелашвілі: Київ, 2018. – 164 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku [On Endorsement of the Integrated Border Management Strategy for the period until 2025] : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4.07.2019 № 687-r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#n13 (data zvernennia: 15.11.2020).

Antonets, V. F. Formuvannia potreby fizychnoho samovdoskonalennia u maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Developing the need for physical self-improvement to future border guard officers] : avtoref. dys... kand. ped. nauk: 20.02.02 / Antonets Vasyl Fedorovych; Akademiia prykordonnykh viiskUkrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. – Khmelnytskyi, 1998. – 20 s.

Bahas O., Kovalchuk R., Nedilko A. Vplyv rivnia fizychnoi pidhotovky na samopochuttia i rozumovu pratsezdatnist viiskovosluzhbovtsiv [Influence of the level of physical fitness on the well-being and mental performance of military personnel]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. seriia: psykholohichni nauky. № 1(9) 2018, s. 17–25.

Voloshyn V. D. Formuvannia umin zastosuvannia spetsialnykh zasobiv i zbroi maibutnimy ofitseramy-prykordonnykamy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Developing the skills of using special means and weapons by future border guard officers in their professional training] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Voloshyn Volodymyr Dmytrovych ; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. – Khmelnytskyi, 2018. – 20 s.

Melnykov A. V. Teoretychni th metodychni zasady pidhotovky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do fizychnoho vykhovannia osobovoho skladu [Theoretical and methodological foundations for training future border guard officers on physical education of their personnel] : avtoref. dys. ... d. ped. nauk : 13.00.04 / Melnykov Andrii Viktorovych ; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. - Khmelnytskyi, 2020. – 40 s.

Prontenko K. V. Teoretychni i metodychni zasady navchannia hyrovoho sportu kursantiv viiskovykh zakladiv vyshchoi osvity u protsesi fizychnoho vykhovannia[Theoretical and methodological bases for training cadets in kettlebell lifting in the process of physical education at higher military educational institutions.] : dys…d-raped. nauk : 13.00.04 Zhytomyrskyiviiskovyiinstytutimeni S. P. Korolova. Zhytomyr, 2018. 687 s.

Tatarin, O. V. Formuvannia hotovnosti fakhivtsiv prykordonnoi sluzhby do zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu v operatyvno-sluzhbovii diialnosti [Developing the preparedness of specialists in border guard service to use measures of physical nature in operational and service activities] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Tatarin Oleksandr Vasylovych ; Derzh. prykordon. sluzhba Ukrainy, Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. - Khmelnytskyi, 2020. – 20 s.].

Zakordonnyi dosvid pidhotovky kadriv dlia syl sektoru bezpeky th mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini [Foreign experience of training personnel for security sector and possibilities of using it in Ukraine] i nauk.-metod. rek. / K. L. Buhaichuk, I. B. Honcharenko, Yu. O. Mykhailova, I. O. Sviatokum, O. V. Fedosova, D. V. Shvets. - Kharkiv : Khark. nats. un-t. vnutr. sprav. – 2016. – 120 s.

Mizhnarodnyi dosvid, yak zaporuka pidhotovky politseiskykh [International experience as a prerequisite for police training] [Міжнародний досвід, як запорука підготовки поліцейських] [Elektronnyi resurs]. –Rezhym dostupu: http://www.naiau.kiev.ua/news/mizhnarodnij-dosvid-yak- zaporuka-pidgotovki-policejskih.html;

Offizielles Portal der deutschen Polizei [Elektronnyiresurs], Rezhym dostupu: https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html;

Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu u vyshchykh shkolakh politsii Nimechchyny [Organisation of education and training in German police academies] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ipedahohika.com/lirefs-8-2.html; Gendarmerie nationale [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie;

Kapshyn V.V. Mizhnarodnyi dosvid pochatkovoi pidhotovky politseiskykh kadriv [International experience in initial police training]. II Krymskyi yurydychnyi visnyk. Vypusk № 1 (8). Chastyna 1 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Kyuv/2010_1_1/14.pdf

Systema pidhotovky polskoi politsii (za materialamy MVS Ukrainy) [Система підготовки польської поліції (за матеріалами МВС України)] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://khpg.org.ua/index.php?id=1399022448

Specialne Enote [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.postanivojak.si/index.php?id=465

Boiovi plavtsi nimetskykh BMC – sekretnyi pidrozdil dyversantiv[German Navy combat swimmers - a secret sabotage unit][Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://wartime.org.ua/3036-boyov-plavc-nmeckih-vms- sekretniy-pdrazdil-diversantiv

Systemy osvity th pidhotovky politsii v rehioni OBSE[Police education and training systems in the OSCE region.] / Avtory: Khatiia Dekanoidze, Madlen Khelashvili: Kyiv, 2018. – 164 s.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ГНИДЮКО. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 95-109. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.611
Розділ
Статті