ХОЛІСТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК «РОЗУМ-ТІЛО» В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.

  • Світлана ГАНАБА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4373-7075
  • Кирило ПАНТЄЛЄЄВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9347-6790
Ключові слова: освіта, складність, цілісність, людина, екзистенцій на природа, тілесність, кінезіологія

Анотація

Реалії сучасності позначені стрімкими й непрогнозованими змінами, які вносять дисонанс у всі сфери суспільного життя. Очевидно, здатність освіти бути релевантною й продуктивною у суспільстві перманентних й непрогнозованих змін вимагає від неї постійного розвитку й модернізації. Ефективним у цьому процесі є окреслення певних стратегій реформування освітньої сфери. Однією із таких стратегічних підходів є розуміння людини як складної цілісності. Щоб вижити й бути успішною у реаліях мінливого світу, людина приречена як культивувати у собі нові культурні начала, примірювати нові образи й створювати нові ідентифікації, так і вміння їх позбуватися та обирати інші залежно від зміни ситуації чи контексту буття. У цих діях вона розкриває й використовує всю свою екзистенціальну природу, презентувавши себе як певну єдність у множині.

Особистість не позбавлена ментально-тілесних характеристик. Оскільки розумові процеси відбуваються в тілі, вони тілесно обумовлені. Тіло є джерелом ідей, думок й вчинків. Ми не можемо жити й розвиватися, нівелюючи тілесність. Сучасна освіта має орієнтуватися не лише інформаційні, наукові й нормативні сторони особистості, а й на складові, які сфокусовані на пізнавальних, емоційних, психологічних можливостях індивідуальної, а не абстрактної людини. Прикладом втілення в освітні практики цих міркувань є методи освітньої кінезіології та психогімнастики. Перед сучасною освітою вимальовується проблема осмислення людини як цілісної системи, яка постійно знаходиться у стані саморозвитку та само зміни.

Біографії авторів

Світлана ГАНАБА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Кирило ПАНТЄЛЄЄВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Бескова И. А., Князева Е.Н., Бескова Д. А. Природа и образы телесности. Москва, Прогресс-Традиция, 2011. 456с.

Василенко Я.О. Обгрунтування та характеристика програми розвитку феноменів – «Я» тілесного у підлітковому віці. Актуальні проблеми психології. 2015. Т.7. Вип.38. С.93-104.

Гомілко О. Метафізика тілесності. Дослідження, розвідки, екскурси. Київ, Наукова думка, 2001. 340 с.

Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями : хрестоматія; упоряд. В. В.Лях, В. С. Пазенок. Київ, Ваклер, 1996. С. 62–94.

Колярова А.О. Проблематизація рефлексії тілесного досвіду особистості в процесі її само проекції. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.2. Психологічна герменевтика. Київ. Житомир, 2018. Вип.11. С.148-162.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия; пер. с фр. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб. Искусство-СПБ, 2000. 704 с.

Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач. Синергетическая парадигма. Синергетика образования. Москва, Прогресс-Традиция, 2007. С.24-96.

Нанси Ж.-Л. Corpus. Москва: Ad Margintm, 1999. 255c.

Рахимина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. Москва, Русский словарь, 2000. 416с.

Тарасенко В. Антрология Интернета: Самоорганизация «человека кликающего» URL : http://photounion.by/klinamen/dunaev4.html

Тимонина О. А. Комплекс упражнений по образовательной кинезиологии URL : festival. 1 september. ru / artisles/619432/.

Фуко М. Надзирать и наказывать; пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. Москва, Ad Margintm, 1999. 268 с.

Шустерман Р. Мыслить через тело: гуманитарное образование. Вопросы философии. 2006. № 6. С. 52–67.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Beskova Y. A., Kniazeva E.N., Beskova D. A. (2011). Pryroda y obrazы telesnosty. [Nature and images of corporeality]. Moskva, Prohress-Tradytsyia. 456s. [in Russian].

Vasilenko Ya. O. (2015). Rationale and characteristics of the program of development of phenomena - "I" of the body in adolescence. [Rationale and characteristics of the program of development of phenomena - "I" of the body in adolescence]. Current problems of psychology. [Current problems of psychology]. T.7. Issue 38. P.93-104. [in Ukrainian].

Gomilko O. (2001). Metaphysics of corporeality. Research, exploration, excursions. [Metaphysics of corporeality. Research, exploration, excursions.] - Kyiv, Scientific Opinion. 340 p. [in Ukrainian].

Husserl E. (1996). The crisis of European humanity and philosophy. Modern foreign philosophy. [The crisis of European humanity and philosophy. Modern foreign philosophy]. Currents and directions: textbook; order. V.V. Lyakh, V.S. Pazenok. Kyiv, Vakler. P. 62–94. [in Ukrainian].

Koliarova A.O. (2018). Problematyzatsiia refleksii tilesnoho dosvidu osobystosti v protsesi yii samo proektsii. [Problematization of the reflection of the bodily experience of the individual in the process of its self-projection]. Aktualni problemy psykholohii: zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. [Actual problems of psychology: coll. Science. etc. of the Institute of Psychology named after GS Kostyuk NAPS of Ukraine]. T.2. Psykholohichna hermenevtyka. Kyiv. Zhytomyr. Vyp.11. P.148-162. [in Ukrainian].

Merlo-Ponty M. (2000). Fenomenolohyia vospryiatyia [Phenomenology of perception]; per. s fr. Y. S. Vdovynoi, S. L. Fokyna. SPb. Yskusstvo-SPB, 2000. 704 p. [in Russian].

Moren Э. (2007). Obrazovanye v budushchem: sem neotlozhnыkh zadach. [Education in the future: seven urgent tasks]. Synerhetycheskaia paradyhma. Synerhetyka obrazovanyia. [Synergetic paradigm. Synergetics of education]. Moskva, Prohress-Tradytsyia. P. 24-96. [in Russian].

Nansy Zh.- L. (1999). Corpus. [Corpus]. Moskva: Ad Margintm, 1999. 255p. [in Russian].

Rakhymyna E.V. (2000). Kohnytyvnыi analyz predmetnыkh ymen: semantyka y sochetaemost. [ Cognitive analysis of subject names: semantics and compatibility]. Moskva, Russkyi slovar, 2000. 416p. [in Russian].

Tarasenko V. Antrolohyia Ynterneta: Samoorhanyzatsyia «cheloveka klykaiushcheho» [Antrology of the Internet: Self-organization of the "clicker"] [Эlektronnыi resurs]. Rezhym dostupa: http://photounion.by/klinamen/dunaev4.html. [in Ukrainian].

Tymonyna O. A. (1999). Kompleks uprazhnenyi po obrazovatelnoi kynezyolohyy. [Complex of exercises in educational kinesiology]. [Эlektronnыi resurs]. Rezhym dostupa : festival. 1 september. ru / artisles/619432/. [in Ukrainian].

Fuko M. (1999). Nadzyrat y nakazыvat .[ Supervise and punish]; per. s fr. V. Naumova; pod red. Y. Borysovoi. Moskva, Ad Margintm. 268 p. [in Russian].

Shusterman R. (2006). Mыslyt cherez telo: humanytarnoe obrazovanye. [Thinking through the body: humanities education]. Voprosы fylosofyy. [Questions of philosophy]. № 6. P. 52–67. [in Russian].

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ГАНАБАС., & ПАНТЄЛЄЄВК. (2021). ХОЛІСТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК «РОЗУМ-ТІЛО» В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 82-94. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.612
Розділ
Статті