ІДЕАЛ ОСВІЧЕНОЇ ЛЮДИНИ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ

  • Світлана ГАНАБА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4373-7075
  • Олександр ЛУЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9948-9755
Ключові слова: освіченість, освіта, ідеал, людина, історична епоха

Анотація

Ідеали як взірці втілення найкращих якостей є орієнтиром подальшого розвитку освіти. Саме вони відіграють засадничу роль у визначенні мети та цілей, особливостей організації й реалізації освітньої діяльності. В ідеалах найбільш повно виявляється творча природа свідомості, яка здатна не лише відображати світ довкола, а й створювати його. Відображаючи дійсність ідеал, одночасно оцінює її з точки зору перспективи майбутнього та можливих тенденцій. Ефективність розробки та реалізації ідеалу у практиках освіти є можливою за умови розуміння потреб та викликів епохи, так би мовити «духу епохи». Це певна якість суспільного життя, яка концентрує у собі мову, виробництво, технічні новації, панівні цінності тощо. Очевидно, що «дух епохи» виявляє свою життєвість у певних формах культури й у такий спосіб складає унікальний портрет конкретної історичної епохи.  Серед низки освітніх ідеалів, на які орієнтуються навчальні практики, засадничим є ідеал освіченої людини. Він є визначальним в освіті будь-якої історичної епохи, оскільки символізує здатність освіти відповідати «духу епохи» та творити його в подальшому. Освічена людина – це не лише та, яка знає про світ та себе, але й здатна використати знання на практиці. Власне, сама освіченість це певний набір смислів та міркувань, за допомогою яких людина сприймає себе та світ довкола.

Біографії авторів

Світлана ГАНАБА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Олександр ЛУЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор

Посилання

Агієнко І. В. Світоглядні імплікації ціннісних орієнтирів освіти. Філософія і соціологія в контексті сучасної культури : зб. наук. праць. Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. С. 3–7.

Андрущенко В. Предмет філософії освіти крізь «дух епохи». Філософія освіти: навчальний посібник. за загал. ред. В. Андрущенка і І. Предборської. Київ. Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. С. 6- 34.

Антична філософія / В. В. Буряк. Сімферополь : БУК-Пресс, 2009. 264 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел Київ: Ірпінь: Перун, 2004.1440с.

Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем); [пер. с нем. М. Н. Ботвинина]. М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шигалина, 1997. 338 с.

Клепко С. Ф. Идеал образованности человека в ХХІ веке: метаобразование . Образ человека будущего: кого и как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / под ред. О. А. Базалука. Київ :МФКО, 2013. Т. 3. С. 131–147.

Мєлков Ю. Ідеал та мета освіти в ієрархії культурних цінностей. Філософія освіти. 2012. № 2 (11). С. 211 – 222.

Філософський словник соціальних термінів / за заг. ред. В. П. Андрущенка. Харків : Корвін, 2002. 672 с.

Edited by Harvey siegel. Oxford Handbooks online URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195312881.001.0001/oxfordhb-9780195312881

Heyting F. Beware of Ideals in Education. Journal of Philosophy of Education. 2004. Vol. 38. № 2. P. 241–247.

Martin J. R. The Ideal of the Educated Person. Educational THCORY Spring, 1981. Vol. 31. № 2. P. 97–109.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ahiienko I. V. (2007). Svitohliadni implikatsii tsinnisnykh oriientyriv osvity [Worldview implications of value orientations of education]. Filosofiia i sotsiolohiia v konteksti suchasnoi kultury : zb. nauk. prats. [Philosophy and sociology in the context of modern culture: collection]. Dnipropetrovsk : DNU. S. 3–7. [in Ukrainian].

Andrushchenko V. (2009). The subject of philosophy of education through the "spirit of the era".[ The subject of philosophy of education through the "spirit of the era"]. Philosophy of education: a textbook. in general. ed. [Philosophy of education: a textbook. in general]. V. Andrushchenko and I. Predborska. Kiev. Published by NPU. MP Dragomanova. S. 6- 34.

Buriak V. V. (2009). Antychna filosofiia. [Ancient philosophy]. Simferopol : BUK-Press. 264 s. [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy .[Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. (2004). uklad. i holov. red. V. T. Busel K.: Irpin: Perun. 1440s. [in Ukrainian].

Ieher V. (1997). Paideiia. Vospytanye antychnoho hreka (эpokha velykykh vospytatelei y vospytatelnыkh system). [Paideia. Education of the ancient Greek (epoch of great educators and educational systems)]. [per. s nem. M. N. Botvynyna]. M. : Hreko-latynskyi kabynet Yu. A. Shyhalyna. 338 s. [in Russian].

Klepko S. F. (2013). Ydeal obrazovannosty cheloveka v KhKhI veke: metaobrazovanye [The ideal of human education in the XXI century: meta-education]. Obraz cheloveka budushcheho: koho y kak vospytыvat v podrastaiushchykh pokolenyiakh : kollektyvnaia monohrafyia [The image of the man of the future: who and how to educate the younger generations: a collective monograph]: pod red. O. A. Bazaluka. Kuiv. MFKO. T. 3. S. 131–147. [in Ukrainian].

Mielkov Yu. (2012). Ideal ta meta osvity v iierarkhii kulturnykh tsinnostei [The ideal and purpose of education in the hierarchy of cultural values ]. Filosofiia osvity. [Philosophy of Education]. № 2 (11). S. 211 – 222. [in Ukrainian].

Filosofskyi slovnyk sotsialnykh terminiv. [ Philosophical dictionary of social terms] / za zah. red. V. P. Andrushchenka. (2002). Kharkiv. Korvin. 672 s. [ in English].

Edited by Harvey siegel. Oxford Handbooks online https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195312881.001.0001/oxfordhb-9780195312881 [ in English].

Heyting F. (2004). Beware of Ideals in Educationю. Journal of Philosophy of Education. Vol. 38. № 2. P. 241–247. [ in English].

Martin J. R. (1981). The Ideal of the Educated Person. Educational THCORY Spring. Vol. 31. № 2. P. 97–109. [ in English].

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ГАНАБАС., & ЛУЦЬКИЙО. (2021). ІДЕАЛ ОСВІЧЕНОЇ ЛЮДИНИ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 70-81. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.613
Розділ
Статті