ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ОСНОВ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Віталій ГАВРИЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9296-4664
  • Тарас СУСЛОВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3811-0902
  • Максим ТОКАРЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4011-6422
Ключові слова: дистанційні освітні заходи, змішана форма, майбутні офіцери-прикордонники, навчальні заняття, основи бойового забезпечення

Анотація

У зв’язку з необхідністю вирішення нагальних проблем освітньої діяльності, спричинених протиепідемічними та санітарно-гігієнічними заходами боротьби з коронавірусною інфекцією, вищі військові навчальні заклади (у тому числі й заклад вищої освіти Державної прикордонної служби України) перейшли на змішану форму проведення занять з усіма категоріями тих, хто навчається. Оптимізовані науково-педагогічним складом методики використання різноманітних платформ як Інтернету, так і внутрішніх мереж дозволяють достатньо ефективно забезпечувати опанування майбутніми офіцерами-прикордонниками військово-професійних компетентностей, визначених робочими програмами навчальних дисциплін й іншими нормативними документами, але таким чином характеризується навчальний процес переважно під час опрацювання курсантами та слухачами теоретичних аспектів матеріалу, що викладається. Контрольні заходи, спрямовані на перевірку якості засвоєння зазначених компетентностей, також можуть організовуватися й здійснюватися аналогічним чином – шляхом вирішення майбутніми офіцерами-прикордонниками тестових завдань різної складності.

Обставини реалізації практично-прикладної складової освітнього процесу є кардинально іншими: під час практичних занять з військово-спеціальних дисциплін передбачено використання курсантами за призначенням навчально-матеріальних засобів. За таких особливостей керівник заняття з числа науково-педагогічного складу повинен особисто та із залученням помічників і технічного персоналу контролювати дотримання заходів безпеки, а також порядку використання зброї та військової техніки, засобів індивідуального та колективного захисту, носимого та возимого шанцевого інструменту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, засобів спостереження та зв’язку, імітаційних і бойових вибухових речовин тощо. Ці заняття характеризуються й наявністю тактичної обстановки, розробленої з метою створення ситуацій невизначеності, швидкоплинності, раптовості, максимального наближення до реальних умов бойових дій окремих військовослужбовців і підрозділу в цілому.

Таким чином, дистанційні освітні заходи в контексті різних видів практичних занять з навчальної дисципліни «Основи бойового забезпечення» мають низьку ефективність, а також дуже складні як для педагогів, так і для курсантів. Проведення переважної більшості таких занять без контактної участі науково-педагогічного складу є взагалі неможливою.

Біографії авторів

Віталій ГАВРИЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук

Тарас СУСЛОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат педагогічних наук

Посилання

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького : Наказ ректора Національної академії Державної прикордонної служби України від 26.12.2018 № 316.

Andrii V. Balendr, Vasyl O. Korolov, Oleksandr V. Adamchuk, Anatolii V. Iakymchuk, Serhii V. Sinkevych, Ihor H. Bloshchynskyi. (2019). Border Guards’ Distance Learning Development in the European Union Countries. Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol 71, № 3, p. 305–319. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/download/2749/1494 [in English].

Сінкевич С. В., Войцехівський О. Л. (2015). Навчальний відеофільм як засіб підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання різних технічних засобів прикордонного контролю. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 204–210. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_2_20.

Сінкевич С., Гаврилюк В. (2019). Результати експериментальної перевірки ефективності методики підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до ведення радіаційної та хімічної розвідки (спостереження) з використанням тренажерів і штатних технічних засобів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. 2019. № 1(16). С. 385–394.

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ (Батальйон, рота) : Наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.12.2016 № 605.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Polozhennya pro orhanizatsiyu osvitnʹoho protsesu v Natsionalʹniy akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bohdana Khmelʹnytsʹkoho : Nakaz rektora Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny vid 26.12.2018 № 316. [in Ukrainian].

Andrii V. Balendr, Vasyl O. Korolov, Oleksandr V. Adamchuk, Anatolii V. Iakymchuk, Serhii V. Sinkevych, Ihor H. Bloshchynskyi. (2019). Border Guards’ Distance Learning Development in the European Union Countries. Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol 71, № 3, p. 305–319. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php /itlt/article/download/2749/1494 [in English].

Sinkevych S. V., Voytsekhivsʹkyy O. L. (2015). Navchalʹnyy videofilʹm yak zasib pidhotovky maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do vykorystannya riznykh tekhnichnykh zasobiv prykordonnoho kontrolyu. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. 2015. № 2. S. 204–210. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2015_2_20. [in Ukrainian].

Sinkevych S. V., Havryliuk V. V. (2019). Rezulʹtaty eksperymentalʹnoyi perevirky efektyvnosti metodyky pidhotovky maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do vedennya radiatsiynoyi ta khimichnoyi rozvidky (sposterezhennya) z vykorystannyam trenazheriv i shtatnykh tekhnichnykh zasobiv. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. 2019. № 1(16). S. 385–394. [in Ukrainian].

Boyovyy statut mekhanizovanykh i tankovykh viysʹk Sukhoputnykh viysʹk Zbroynykh Syl Ukrayiny. Chastyna II (Batalʹyon, rota) [Military statute of mechanized and tank troops of the Land troops of the Armed Forces of Ukraine. Part II (Battalion, platoon)]. Kyiv, 2016. 315 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ГАВРИЛЮКВ., СУСЛОВТ., & ТОКАРЧУКМ. (2021). ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ОСНОВ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 61-69. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.614
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають