ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: підприємницька культура, методи навчання, інтерактивні методи, квазіпрофесійні методи, творчі методи, формування підприємницького мислення, підприємницька діяльність

Анотація

У статті розглянуто новітні методи аудиторної роботи та практичної підготовки з позицій їхнього впливу на формування підприємницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури і спорту. До новітніх (інноваційних) методів навчання віднесено: методи інтерактивного навчання (круглий стіл у формі дискусії, мозковий штурм, робота у малих групах, евристична бесіда, презентація і захист результатів самостійної роботи), квазіпрофесійні методи (кейс-метод, ділові ігри, виконання професійних ролей та функцій на робочому місці, SWOT-аналіз) та творчі методи (метод проектів, проблемне навчання, метод фантазування, алгоритмічний аналіз, метод фокальних об’єктів, створення образу ідеального об’єкту). Очікуваними результатами від застосування зазначених методів визначено: придбання навичок роботи у команді; відчуття самоствердження як майбутніх підприємців; формування підприємницького мислення; встановлення системи міжособистісних відносин у навчальних групах; створення умов для формування комунікативності, здатності до рефлексії, вміння оцінювати результати професійної діяльності; відпрацювання стереотипів поведінки, характерних для підприємницької діяльності; розвиток навичок щодо обгрунтування стартапів; набуття навичок розв’язання суперечностей між збутом спортивно-оздоровчого продукту та попитом на нього; усвідомлення студентами себе як суб’єктів творчості, а також подолання психологічної інерції.

Біографія автора

Олександр ВЕРІТОВ, Запорізький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри фізичної культури та спорту

Посилання

Батюта Т.В. Інноваційні освітні технології в контексті євроінтеграції. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/fr/node/1213.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1(4). С. 27-33. URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf.

Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін, Н. А. Улановська-Циба, Н. О. Передерій, О. Б. Рябушко, О. В. Овчаренко. Медична освіта. 2016. № 4. C. 12-14.

Іванова С. Застосування сучасних технологій та інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/ 123456789/22613.

Пологовська Ю. Ю. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування профорієнтаційної компетентності у майбутніх вчителів географії. Педагогічні науки. 2018. Вип. 141. С. 167-181. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24891/1/Polohovska.pdf.

Цветков А. А., Чулюкова С. А., Свищева В. С. Инновационные формы и методы обучения магистрантов по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» – новые пути развития вузовского образования. Фундаментальные исследования. 2014. № 9-2. С. 433-439. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34868.

Мазін В. М. Теоретико-методичні засади організації виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах: дис. … док. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання. Старобільськ, 2016. 512 с.

Барчук В. С. Усне опитування – нові старі прийоми. Osvita.ua. URL: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/42893/.

Папуча В. М. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя фізичного виховання у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2010. 273 с.

Ковальчук В. І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2014. 560 с.

Новоселова Ю. А., Мартынова А. Ю. Методы обучения в ВУЗЕ. Молодежь и наука. 2016. № 5. С. 42-47.

Орел В. В. Педагогічні умови соціалізації майбутніх економістів і менеджерів у фаховій підготовці: дис. ... канд. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2011. 197 с.

Гринкруг Л. С. SWOT-анализ процессов профессионально-личностного совершенствования преподавателей вузов. Человеческий потенциал ВУЗа: Потребности и возможности развития. 2012. URL: http://www.rae.ru/monographs/177.

Говоров Є. М. Аналіз сучасних методів вирішення творчих задач на заняттях з технічної творчості учнів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_9.

Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. О психологии изобретательского творчества. Вопросы психологии. 1956. № 6. С. 37-49. URL: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/456/1/zastosyvannya_innovaciynux_texnologiy.pdf.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Batjuta T. V. Innovacijni osvitni tekhnologhiji v konteksti jevrointeghraciji. [Innovative educational technologies in the context of European integration]. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/fr/node/1213. [in Ukrainian].

Bystrova Ju. V. (2015). Innovacijni metody navchannja u vyshhij shkoli Ukrajiny. [Innovative teaching methods in higher education in Ukraine]. Pravo ta innovacijne suspiljstvo. № 1(4). S. 27-33. URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf. [in Ukrainian].

Zastosuvannja innovacijnykh tekhnologhij jak zaporuka pidvyshhennja efektyvnosti ta jakosti navchannja u vyshhij shkoli (2016). [The use of innovative technologies as a guarantee of improving the efficiency and quality of education in higher education] / S. I. Dubinin, A. V. Vacenko, V. O. Piljughin, N. A. Ulanovsjka-Cyba, N. O. Perederij, O. B. Rjabushko, O. V. Ovcharenko. Medychna osvita. № 4. S. 12-14. [in Ukrainian].

Ivanova S. Zastosuvannja suchasnykh tekhnologhij ta innovacijnykh metodiv navchannja u vyshhykh navchaljnykh zakladakh. [Application of modern technologies and innovative teaching methods in higher educational institutions]. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/ 123456789/22613. [in Ukrainian].

Pologhovsjka Ju. Ju. (2018). Innovacijni pedaghoghichni tekhnologhiji jak zasib formuvannja proforijentacijnoji kompetentnosti u majbutnikh vchyteliv gheografiji. [Innovative pedagogical technologies as a means of forming career guidance competence in future teachers of geography]. Pedaghoghichni nauky. Vyp. 141. S. 167-181. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24891/1/ Polohovska.pdf. [in Ukrainian].

Cvetkov A. A., Chuljukova S. A., Svishheva V. S. (2014). Innovacionnye formy i metody obuchenija magistrantov po napravleniju podgotovki «Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie» – novye puti razvitija vuzovskogo obrazovanija. [Innovative forms and methods of teaching undergraduates in the direction of training «State and municipal management» – new ways of developing higher education.]. Fundamental'nye issledovanija. № 9-2. S. 433-439. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34868. [in Russian].

Mazin V. M. (2016). Teoretyko-metodychni zasady orghanizaciji vykhovnogho procesu u dytjacho-junacjkykh sportyvnykh shkolakh [Theoretical and methodological principles of the organization of the educational process in children's and youth sports schools]: dys. … dok. ped. nauk: 13.00.07 – teorija i metodyka vykhovannja. Starobiljsjk. 512 s. [in Ukrainian].

Barchuk V. S. Usne opytuvannja – novi stari pryjomy. [Oral questioning – new old techniques]. Osvita.ua. URL: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/ proftech/42893/. [in Ukrainian].

Papucha V. M. (2010). Formuvannja pedaghoghichnoji majsternosti majbutnjogho vchytelja fizychnogho vykhovannja u procesi fakhovoji pidghotovky [Formation of pedagogical skills of the future teacher of physical education in the process of professional training]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Zaporizhzhja. 273 s. [in Ukrainian].

Kovaljchuk V. I. (2014). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedaghoghichnoji majsternosti majstriv vyrobnychogho navchannja profesijno-tekhnichnykh navchaljnykh zakladiv u pisljadyplomnij osviti [Theoretical and methodical bases of development of pedagogical skill of masters of industrial training of vocational schools in postgraduate education]: dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04. Zaporizhzhja. 560 s. [in Ukrainian].

Novoselova Ju. A., Martynova A. Ju. (2016). Metody obuchenija v VUZE. [Teaching methods at the university]. Molodezh' i nauka. № 5. S. 42-47. [in Russian].

Orel V. V. (2011). Pedaghoghichni umovy socializaciji majbutnikh ekonomistiv i menedzheriv u fakhovij pidghotovci [Pedagogical conditions of socialization of future economists and managers in professional training]: dys. ... kand. nauk: 13.00.04. Zaporizhzhja. 197 s. [in Ukrainian].

Grinkrug L. S. (2012). SWOT-analiz processov professional'no-lichnostnogo sovershenstvovanija prepodavatelej vuzov. [SWOT-analysis of the processes of professional and personal improvement of university teachers]. Chelovecheskij potencial VUZa: Potrebnosti i vozmozhnosti razvitija. URL: http://www.rae.ru/monographs/177. [in Russian].

Ghovorov Je. M. (2013). Analiz suchasnykh metodiv vyrishennja tvorchykh zadach na zanjattjakh z tekhnichnoji tvorchosti uchniv. [Analysis of modern methods of solving creative problems in classes on technical creativity of students]. Visnyk Chernighivsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu. Pedaghoghichni nauky. Vyp. 108.2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_ 2013_2_108_9. [in Ukrainian].

Al'tshuller G. S., Shapiro R. B. (1956). O psihologii izobretatel'skogo tvorchestva. [On the psychology of inventive creativity]. Voprosy psihologii. № 6. S. 37-49. URL: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/456/1/zastosyvannya_ innovaciynux_texnologiy.pdf. [in Russian].

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ВЕРІТОВО. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 45-60. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.615
Розділ
Статті