РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

  • Оксана БОЙЧУК ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» https://orcid.org/0000-0003-3443-6315
Ключові слова: кваліфікований робітник, професійна комунікативна компетентність, рівні сформованості, констатувальний експеримент, формувальний експеримент

Анотація

У статті подано результати констатувального експерименту та здійснено аналіз результатів формувального експерименту щодо ефективності запропонованих педагогічних умов формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. До участі в експерименті були залучені учні, викладачі, майстри, керівництво ЗП(ПТ)О, науково-педагогічний персонал вищих навчальних закладів, роботодавці.

Визначення фактичного рівня сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі констатувального експерименту передбачало проведення відібраних діагностичних методик; проведення контрольних зрізів; математичну обробку та аналіз отриманих даних. У процесі формувального етапу експерименту здійснено впровадження в навчально-виховний процес запропонованої моделі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг; проведено порівняльний аналіз ефективності запропонованої авторської моделі формування професійної комунікативної компетентності із традиційними навчальними моделями, що застосовуються у процесі освітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг; вивчено вплив запропонованих педагогічних умов на ефективність застосування запропонованої моделі. На заключному етапі експерименту проведено тестування майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг; сформульовано й уточнено основні теоретичні та експериментальні висновки; здійснено аналіз одержаних результатів; виконано математичне оброблення результатів дослідження. У статті подано порівняльні результати педагогічного експерименту в експериментальній та контрольній групах, які дають підставу вважати, що визначені педагогічні умови є ефективними для формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі їхньої професійної підготовки.

Біографія автора

Оксана БОЙЧУК, ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

Викладач української мови та літератури

Посилання

Бойчук О.Ю., Бойчук В.М. Професійна комунікативна компетентність як необхідна умова ефективної діяльності майбутнього кваліфікованого робітника сфери послуг. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. Вип.57. Вінниця: «Твори». 2019. С 82-87

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. URL: http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html

Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів. К. : Укр. вид. спілка, 1997. 415 с

Бех І, Кононко О. Наукові засади проведення експерименту. Рідна школа, 2001, Т.10, С. 36-40.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Boychuk ,O.Yu. and Boychuk V.M. (2019) “Professional communication competence as it is necessary to be mindful of the effective competence of a well-qualified professional worker of the sphere of services", Science notes. Series: Pedagogy and Psychology, vol. 57. pp. 82-87

Bekh, I. D., “Competent pidhid at modern education.” URL: http://www.ipv.org.ua/component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html (Accessed 28/10/2020)

Vaschenko, G. G., (1997), Zagalny methods of science: handler for teachers [Zagalny methods of science: handler for teachers], Ukr. vid. Spilka, Kyiv, Ukraine.

Bekh. I. and Kononko. O.(2001) “Naukovi ambush the experiment”, Ridna school, vol.10 .pp. 36-40.

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
БОЙЧУКО. (2021). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 22-44. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.616
Розділ
Статті