ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, психолого-педагогічна компетентність, ступенева освіта, професійна підготовка фахівців економічних спеціальностей

Анотація

У статті розглянуто проблему забезпечення якості професійної підготовки та розвитку психолого-педагогічних компетентностей фахівців економічних спеціальностей в процесі ступеневої освіти. Наведено результати аналізу  стану та завдань формування психолого-педагогічних компетентностей майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі ступеневої освіти. Обґрунтовано важливість формування психолого-педагогічних компетентностей сучасних фахівців. Розглянуто зміст та структуру психолого-педагогічної компетентності. Уточнене поняття психолого-педагогічної компетентності як ключової компетентності, яка розглядається як сукупність  особистісних характеристик  індивіда,  володіння  психолого-педагогічними  знаннями, уміннями і навичками, здібностями і мотиваційно-ціннісними установками, які  забезпечують  можливість  успішної  взаємодії, накопичення та обміну досвідом із  суб’єктами навколишнього світу та професійної діяльності. Розглянуто місце та роль психолого-педагогічних компетентностей у загальній структурі професійних компетентностей майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Показано, що психолого-педагогічна компетентність майбутніх економістів забезпечує ефективнішу реалізацію професійних функцій, особисту успішність та готовність до подальшого професійного розвитку, а також здатність до викладацької діяльності за своїм фахом. Представлено результати кількісно-якісного аналізу представленості психолого-педагогічних компетентностей у змісті професійної підготовки студентів економічних спеціальностей на основі вивчення Стандартів вищої освіти з економічних спеціальностей першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Окреслено завдання з розвитку психолого-педагогічних компетентностей на різних рівнях професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти.

Біографії авторів

Марина АРТЮШИНА, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології

Тетяна НОВІКОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Ольга ТУЗ, Національна академія Державної прикордонної служби України

курсовий офіцер факультету забезпечення оперативно-службової діяльності

Посилання

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. Урядовий кур'єр. 2019. 2 жовтня (№ 188).

The Future of Jobs Report 2020. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary (дата звернення: 29.11.2020).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ : МОН, 2000. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 29.11.2020).

Психология и педагогика : учебник для бакалавров / под ред. П. И. Пидкасистого. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. 724 с. Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

Яремчук Н. Психолого-педагогічні компетенції як складова професійної підготовки фахівців непедагогічних спеціальностей Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 119-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2016_30_15 (дата звернення: 29.11.2020).

Бакаленко О. А. Психологічна компетентність як ключова компетентність сучасного фахівця. Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. Харків. 2018. Вип. 58. С. 132-138.

Міршук О. Є. Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект. Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. Вип. 38. С. 173-188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2015_38_24 (дата звернення: 29.11.2020).

Козаков В. А., Дзвінчук Д. І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах : монографія. К : НІЧЛАВА, 2003. 140 c.

Болюбаш Н. М. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія Педагогіка. 2009. Т. 112. Вип. 99. С. 88-95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_17. (дата звернення: 29.11.2020).

Іванченко Є. А. Професіоналізм як складова компетентності економіста та його оцінювання в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Вісник Дніпропетровського університету. № 9/1. Т. 17. Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ. 2009. Серія „Педагогіка і психологія”: (науковий журнал). Вип. 15. С. 178-187.

Самарук Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2011. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_12 (дата звернення: 29.11.2020).

Міністерство освіти і науки України. Затверджені стандарти вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 29.11.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 r. № 722/2019. Uriadovyi kurier. 2019. 2 zhovtnia (№ 188). (in Ukrainian)

The Future of Jobs Report 2020. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary (date of application: 29.11.2020). (in English)

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky. Kyiv : MON, 2000. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (data zvernennia: 29.11.2020). (in Ukrainian)

Psykholohyia y pedahohyka : uchebnyk dlia bakalavrov / pod red. P. Y. Pydkasystoho. 3-e yzd., pererab. y dop. M. : Yzdatelstvo Yurait ; YD Yurait, 2015. 724 s. Seryia : Bakalavr. Uhlublennыi kurs. (in Ukrainian)

Yaremchuk N. Psychological and pedagogical competencies as a component of professional training of specialists in non-pedagogical specialties Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna. 2016. Vyp. 30. S. 119-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2016_30_15 (data zvernennia: 29.11.2020). (in Ukrainian)

Bakalenko O. A. Psychological competence as a key competence of a modern specialist. Visnyk Kharkivskoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Teoriia kultury i filosofiia nauky. Kharkiv. 2018. Vyp. 58. S. 132-138. (in Ukrainian)

Mirshuk O. Ye. Formation of pedagogical competence in specialists of non-pedagogical specialties: conceptual and terminological aspect. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky. 2015. Vyp. 38. S. 173-188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2015_38_24 (data zvernennia: 29.11.2020). (in Ukrainian)

Kozakov V. A., Dzvinchuk D. I. Psykholoho-pedahohichna pidhotovka fakhivtsiv u nepedahohichnykh universytetakh : monohrafiia. K : NIChLAVA, 2003. 140 c. (in Ukrainian)

Boliubash N. M. Theoretical bases of formation of professional competence of future economists. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia"]. Seriia Pedahohika. 2009. T. 112. Vyp. 99. S. 88-95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_112_99_17. (data zvernennia: 29.11.2020). (in Ukrainian)

Ivanchenko Ye. A. Professionalism as a component of economist competence and its evaluation in the system of integrative professional training of future economists. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. № 9/1. T. 17. Dnipropetrovsk : Vydavnytstvo DNU. 2009. Seriia „Pedahohika i psykholohiia”: (naukovyi zhurnal). Vyp. 15. S. 178-187. (in Ukrainian)

Samaruk N. M. Formation of professional competence of future economists. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. 2011. Vyp. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_12 (data zvernennia: 29.11.2020). (in Ukrainian)

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Zatverdzheni standarty vyshchoi osvity. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
АРТЮШИНАМ., НОВІКОВАТ., & ТУЗО. (2021). ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 5-21. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.617
Розділ
Статті