ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: безпека, державна політика, державне у правління, національна безпека, загрози та ризики

Анотація

У статті систематизовані проблеми державного управління у сфері національної безпеки України. Поняття «національна безпека» в системі юридичних, філософських, управлінських, соціологічних і політичних наук входить в число основних і найбільш поширених. Сама сфера національних відносин нерідко розглядається як своєрідне поле конфлікту і взаємодії різних національних інтересів, в рамках якого здійснюється або не здійснюється їх реалізація.

Проблеми національної безпеки належать до найважливіших, найскладніших багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного життя. Процеси глобалізації, посилення єдності світу з одночасним поглибленням його національної різноманітності є саме тим фактором, під впливом якого відбуваються серйозні зміни в усій структурі суспільства і держави. Сучасний етап розвитку людської цивілізації характеризується тим, що сфера забезпечення національної безпеки сучасної держави перебуває у стані стрімких та постійних змін, і в ній переплітаються практично всі сторони життєдіяльності суспільства та функціонування держави. На підставі аналізу наукової літератури, у статті виокремленні наступні проблеми. По-перше, формуванням інноваційних механізмі забезпечення національної безпеки з урахуванням поглиблення глобалізаційних процесів. По-друге, формування нових підходів до дефініції «безпека», «національна безпека», «міжнародні безпека», перегляд основних викликів та загроз національній безпеці. По-третє, законодавче неврегулюваність сучасних викликів та загроз національній безпеці, що призводить до неактуальних механізмів державного управління у сфері національної безпеки. По-четверте, відсутня єдина системна сучасна Концепція забезпечення національної безпеки в Україні з урахуванням глобалізаційних та інтеграційних викликів, інноваційних загроз та викликів світового суспільства. По-п’яте, інституційне забезпечення системи національної безпеки. По-шосте, подолання корупції як основної загрози національній безпеці України. Адже корупція не лише негативно впливає. на міжнародний імідж держави, а є головною загрозою розвитку української держави.

Біографія автора

Альван АМРО, Міжрегіональна академія управління персоналом

аспірант кафедри публічного адміністрування

Посилання

1. Балацько Л. С. Національна безпека України: загрози та виклики. «ДИПКОРПУС» суспільнополітичний чаcопис. 21.04.2009. URL: http:// dipcorpus-info.at.ua/news/2009-04-21-1.
2. Біденко А. Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою. Політичний менеджмент. 2006. № 1. С. 128-139
3. Висновки і рекомендації щодо внесення змін до Закону України "Про основи національної безпеки України". Аналітична записка / Нац. ін-т стратег. дослід. при Президентові України URL: www.niss.gov.ua/articles/1775.
4. Вонсович О. Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації. Політичний менеджмент. 2012. № 1-2. С. 177-185.
5. Громыко Алексей Анатольевич Новая реальность и европейская безопасность. Современная Европа. 2016. №5 (71). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-realnost-i-evropeyskaya-bezopasnost.
6. Іжа М. М., Овчаренко Ю.О. Державна політика щодо стратегій забезпечення національної безпеки України. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2011. Вип. 8. С. 10-24.
7. Козенко О.О. Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки в Україні. Інформація і право. 2015. № 3(15). С. 72-77.
8. Мелеганич Г.І. Безпекова стратегія України в умовах сучасних міжнародних викликів та загроз. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». №5. 2015. URL:: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2518/2248
9. Моргалюк О.В.Проблема забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11323/1/Morgalyk__425-428.pdf
10. Пучков О. О. Нормативні засади правопорядку у сфері національної безпеки України. Актуальні проблеми держави і права. 2016. Вип. 77. С. 173-179.
11. Смолянюк В. Ф. Системні засади національної безпеки України. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Політологія. 2018. № 2. С. 107-126.
12. Тутинас Е.В., Шумилина А.Б. Проблемы международного сотрудничества в сфере обеспечения национальной безопасности. ЮП. 2014. №1 (62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-sfere-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti.
13. Юськів Х.В. Нові виклики та загрози для системи національної безпеки держави в умовах трансформації системи міжнародних відносин на глобальному й регіональному рівнях: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2016. № 11. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2903/2602.
14. Янчук А. В., Пригунов П. Я., Колесник В. Т. Формування основ нормативно-правового забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. .№ 20. С. 84-88.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Balatsko, L. S. (2009), «National Security of Ukraine: Threats and Challenges», «DYPKORPUS» suspilnopolitychnyi chacopys, available at: http:// dipcorpus-info.at.ua/news/2009-04-21-1.
2. Bidenko, A. (2006), «Legislative aspects of the management of Ukrainian national security», Politychnyi menedzhment, № 1, рр. 128-139.
3. Vysnovky i rekomendatsii shchodo vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy" [Conclusions and recommendations on amendments to the Law of Ukraine "On the basics of national security of Ukraine"]. Analitychna zapyska / Nats. in-t strateh. doslid. pry Prezydentovi Ukrainy, available at: www.niss.gov.ua/articles/1775.
4. Vonsovych, O. (2012), «State of Ukraine's national security in the current geopolitical situation», Politychnyi menedzhment, № 1-2. рр. 177-185.
5. Hromуko, A. A. (2016), «New reality and European security». Sovremennaia Evropa, №5 (71), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-realnost-i-evropeyskaya-bezopasnost.
6. Izha M. M. and Ovcharenko Yu.O. (2011), «State Policy on National Security Strategies of Ukraine», Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, Vol. 8. рр. 10-24.
7. Kozenko, O.O. (2015), «Legal regulation of international cooperation in the field of special-technical support of national security in Ukraine», Informatsiia i pravo, № 3(15), рр. 72-77.
8. Melehanych, H.I. ( 2015), «Ukraine's security strategy in the face of today's international challenges and threats», Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Politychni nauky», №5, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2518/2248
9. Morhaliuk, O.V. Problema zabezpechennia natsionalnoi bezpeky v umovakh hlobalizatsii [The problem of ensuring national security in the conditions of globalization], available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11323/1/Morgalyk__425-428.pdf
10. Puchkov, O. O. (2016), «Normative principles of law and order in the field of national security of Ukraine», Aktualni problemy derzhavy i prava, Vol. 77, рр. 173-179.
11. Smolianiuk, V. F. (2018), «Systematic Principles of National Security of Ukraine», "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho" . Seriia : Politolohiia, № 2, рр. 107-126.
12. Tutynas, E.V. and Shumylyna, A.V. (2014), «Problems of international cooperation in the field of national security», YuP, №1 (62), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-sfere-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti.
13. Iuskiv, Kh.V. (2016), «New Challenges and Threats to the National Security System of the State in the Conditions of Transformation of the System of International Relations at Global and Regional Levels: Theoretical, Methodological and Applied Aspects», Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Politychni nauky», № 11, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2903/2602.
14. Ianchuk, A. V., Pryhunov, P. Ya. and Kolesnyk, V. T. (2016), «Formation of bases of normative-legal support of national security of Ukraine», Investytsii: praktyka ta dosvid, .№ 20, рр. 84-88.
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті