СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: незаконна міграція, державне управління, стратегічні засади, нормативно-правові акти, національна безпека

Анотація

В статті піднято питання розгляду стратегічних засад держаної політики безпеки щодо протидії незаконній міграції в Україні та надання відповідних рекомендацій щодо її покращення. Встановлено, що глобалізація призводе до радикалізації, конфліктів, терору і зіткнення ідеологій та до значних міграційних процесів. Визначено, що складна соціально-економічна, суспільно-політична та воєнна обстановки, які склалися на сьогодні в Україні заважають реалізації дієвої безпекової міграційної політики. Встановлено, що Закон України «Про національну безпеку» визначає основні ґрунтовні позиції щодо протидії незаконній міграції в України, на основі цього Закону реалізується державна політика з запровадження механізмів реагування на кризові ситуації, причинною яких є незаконна міграція. Зазначено, що до стратегічних та концептуальних нормативно-правових актів, які декларують питання реагування на кризові ситуації (в тому числі тих кризових ситуацій, причинами яких є міграційні процеси) можливо віднести:Стратегію національної безпеки України, в якій підтверджено актуальність загроз національній безпеці України, що пов’язані з посиленням незаконної міграції; Концепцію боротьби з тероризмом в Україні, яка надає відповідне завдання щодо запобігання терористичної діяльності; Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, що визначає конкретні дії щодо шляхів для підвищення ефективності діяльності Державної міграційної служби України. Поставлено під сумнів питання щодо реалізації на практики запланованих в зазначених нормативно-правових актах заходів. Визначено, що цільовим стратегічним нормативно-правовим актом щодо протидії незаконній міграції є Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року, що є ґрунтовним нормативно-правовим актом щодо протидії незаконній міграції. З метою збільшення ефективності діяльності, щодо протидії незаконній міграції обґрунтовано напрями державного регулювання щодо єдиної зовнішньої політики безпеки України та ЄС.

Біографія автора

Сергій БЄЛАЙ, Національна академія Національної гвардії України

доктор наук з державного управління, професор, начальник кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення оперативно-тактичного факультету

Посилання

1. Тупіков А. А., Бєлай С. В., Кізян Р. В. Досвід Франції у створенні системи антитерористичної безпеки населення: уроки для України. Честь і закон. 2018. № 4 (67).
С. 4–9.
2. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / [Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є.]; за заг. ред. О.О. Резнікової. К. : НІСД, 2017. 60 с.
3. Пак Н. А. Нелегальна міграція та контроль кордонів у європейському союзі. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2017. № 14. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3087/2771 (дата звернення: 12.11.2019).
4. Шинкарук О. М., Довгань В. І. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 289–304.
5. Кресіна І., Стойко О. Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання. Політичний менеджмент. 2009. № 3. С. 174–180.
6. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII : за станом на 12.11.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531 (дата звернення: 12.11.2019).
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України» : указ Президента України від 26.05.2015 р.
№ 287/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 12.11.2019).
8. Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні : указ Президента України від 05.03.2019 р. № 53/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019 (дата звернення: 12.11.2019).
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення: 12.11.2019).
10. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 482-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-р (дата звернення: 12.11.2019).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Tupikov A. A., Bielai S. V., Kizian R. V. France's experience in creating a system of counter-terrorism for the population: lessons for Ukraine [Dosvid Frantsii u stvorenni systemy antyterorystychnoi bezpeky naselennia: uroky dlia Ukrainy]. Chest i zakon (2018). № 4 (67). P. 4–9 (in Ukrainian).
2. Topical Issues in Countering Terrorism in the World and in Ukraine: An Analyte. report [Aktualni pytannia protydii teroryzmu u sviti ta v Ukraini: analit. Dopovid]. Reznikova O.O., Misiura A.O., Dromov S.V., Voitovskyi K.Ie.; for the total. ed. O.O. Reznikovoi. K. 2017. 60 p. (in Ukrainian).
3. Pak N. A. Illegal migration and border control in the European Union [Nelehalna mihratsiia ta kontrol kordoniv u yevropeiskomu soiuzi]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Politychni nauky».2017. № 14. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3087/2771 (in Ukrainian).
4. Shynkaruk O. M., Dovhan V. I. Mechanisms of public administration in the area of counteracting illegal (illegal) migration based on migration risk assessment [Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків]. Universytetski naukovi zapysky. 2017. № 1. P. 289–304. (in Ukrainian).
5. Kresina I., Stoiko O. Illegal migration: problems of counteraction and legal regulation [Nelehalna mihratsiia: problemy protydii ta pravovoho rehuliuvannia]. Politychnyi menedzhment. 2009. № 3. P. 174–180 (in Ukrainian).
6. On the national security of Ukraine: Law of Ukraine [Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy]. Web. 12 Novem. 2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531.
7. On the National Security Strategy of Ukraine: Presidential Decree [Pro Strategiju nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny]. Web. 12 Novem. 2019. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
8. The Concept of Terrorism in Ukraine: Decree of the President of Ukraine. [Kontseptsiia borotby z teroryzmom v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy]. Web. 12 Novem. 2019. URL: www.president.gov.ua/documents/532019-26178.
9. On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine: Presidential Decree [Pro Koncepciju rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrai'ny: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny]. Web. 12 Novem. 2019. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.
10. On Approving the State Migration Policy of Ukraine for the Period up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine [Pro skhvalennia Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy]. Web. 12 Novem. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-р.
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті