РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Валерій ДОВГАНЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5435-5451
  • Наталія ЗАХАРКЕВИЧ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0001-7959-7302
Ключові слова: права жінок, гендерна рівність, соціально-трудові відносини, рівноправ’я статей

Анотація

В статті визначено термін «соціальна дискримінація жінок», який пропонується трактувати як означає обмеження або позбавлення прав за ознакою статі (або гендерною ознакою) у всіх сферах життя суспільства: трудовій, соціально-економічній, політичній, духовній, сімейно-побутовий. Соціальна дискримінація веде до зниження соціального статусу жінки і є однією з форм насильства над її особистістю, і, отже, загрозою для її безпеки.

Відзначено, що в даний час рівень розвитку жіночого руху вкрай низький. Однак в якості позитивних зрушень можна віиокремлено розвиток фемінологіі, поява серед жінок політичних лідерів, можливість незалежної оцінки справжнього стану жінок, привернення уваги науки, громадськості, засобів масової інформації до жіночого питання. Загальна мета жіночого руху сьогодні – це боротьба з явною і прихованою формою дискримінації жінок.

Встановлено, що важливим напрямком боротьби за дотримання і захист прав жінок в сучасних умовах є боротьба за гендерну рівність у сфері праці. У сучасних соціально-трудових відносинах представляється актуальною проблема статевого розподілу праці, під якою розуміється розподіл занять між жінками і чоловіками, які базуються на традиціях і звичаях, формально і неформально закріплених в практиці і свідомості людей. У всьому світі існують суто чоловічі і суто жіночі професії.

Доведено, що розроблені і прийняті заходи, які створили для жінок безліч привілеїв і пільг в формі відпусток, допомог, а також обмежень зайнятості на шкідливих виробництвах, реалізовувалися досить вибірково, а саме їхнє існування сприяло подовженню природних періодів переривання зайнятості, обмеження трудової мобільності, професійного і кваліфікаційного зростання працюючих жінок, а також зниження можливостей реалізації вже отриманих ними знань і набуття досвіду. Процес вдосконалення державного устрою, процес реалізації гендерної рівності та гендерної рівності в органах державної влади вимагають подальшого збільшення в них представництва жінок. Але це збільшення має відбуватися не за рахунок штучного регулювання цього процесу, а за рахунок підвищення активності жінок у державній діяльності, в державному управлінні в цілому і в правозахисному русі, зокрема.

Біографії авторів

Валерій ДОВГАНЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор наук з державного управління, професор,  головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Наталія ЗАХАРКЕВИЧ, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

1. Права человека: энциклопедический словарь ; отв. ред. С. С. Алексеев. М.: Норма, 2009. 656 с.
2. Поленина С. В. Гендерное равенство: Проблема равных прав и равных возможностей мужчин и женщин: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 269 с.
3. Бабаева Л. В. Женщины: актуальные направления социальной политики (концептуальный поход разработке Федеральной программы). Социологические исследования. 2007. № 7. С. 51–59.
4. Бойченко Л. Д. ООН и права женщин: история и современность. Права женщин. Законодательство и практика. 2008. № 2. С. 17–21.
5. Силласте Г. Г., Кожамжарова Г. Ж. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа. Социологические исследования. 2007. № 12. С. 112–120.
6. Мазин А. Л. Трудовая дискриминация. Трудовое право. 2008. № 7. С. 86–90.
7. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин . Основные международные договоры по правам человека / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Организация Объединенных наций. Нью-Йорк; Женева, 2006.С. 79–96

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Prava cheloveka: entsiklopedicheskiy slovar [Human rights: an encyclopedic dictionary] ; otv. red. S. S. Alekseyev. M.: Norma, 2009. 656 p.
2. Polenina S. V. (2005) Gendernoye ravenstvo: Problema ravnykh prav i ravnykh vozmozhnostey muzhchin i zhenshchin: ucheb. posobiye dlya studentov vuzov. [Gender equality: The problem of equal rights and equal opportunities for men and women: textbook. manual for university students] M.: Aspekt Press, 2005. 269 p.
3. Babayeva L. V. Zhenshchiny: aktual'nyye napravleniya sotsial'noy politiki (kontseptual'nyy pokhod razrabotke Federal'noy programmy).[Women: current trends in social policy (a conceptual approach to the development of the Federal Program)] Sotsiologicheskiye issledovaniya. [Sociological research] 2007. № 7. P. 51–59.
4. Boychenko L. D. OON i prava zhenshchin: istoriya i sovremennost'.[UN and women's rights: history and modernity] Prava zhenshchin. Zakonodatel'stvo i praktika. [Women's rights. Legislation and practice] 2008. № 2. P. 17–21.
5. Sillaste G. G., Kozhamzharova G. ZH. Sotsial'naya diskriminatsiya zhenshchin kak predmet sotsiologicheskogo analiza. [Social discrimination of women as a subject of sociological analysis] Sotsiologicheskiye issledovaniya. [Sociological research] 2007. № 12. P. 112–120.
6. Mazin A. L. Trudovaya diskriminatsiya. [Labor discrimination] Trudovoye pravo. [Labor law] 2008. № 7. P. 86–90.
7. Konventsiya o likvidatsii vsekh form diskriminatsii v otnoshenii zhenshchin. [The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women] Osnovnyye mezhdu-narodnyye dogovory po pravam cheloveka / Upravleniye Verkhovnogo komissara OON po pravam cheloveka. [Basic International Human Rights Treaties/ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights] Organizatsiya Obyedinennykh natsiy. N'yu-York; Zheneva, 2006. P. 79–96
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті