БІОБЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • Олександр МАРТИНЕНКО Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-8748-1091
Ключові слова: безпека, національна безпека, біологічна безпека, ризики

Анотація

Стаття присвячена питанням біологічної безпеки як складової національної безпеки України. Наголошено, що питанням біологічної безпеки як предмета дослідження управлінської науки присвячена недостатня увага. Забезпечення біологічної безпеки у сучасному світі стає глобальною проблемою, що зачіпає фундаментальні інтереси особистості, суспільства і кожної держави. Суть проблеми полягає у наростанні загроз безпеці в біологічній сфері, котра розвивається швидше, ніж інші важливі сфери суспільного буття, тоді як методи і технології забезпечення біологічної безпеки відстають від темпів розвитку наукових досліджень та практики їх використання у цій сфері. Наголошено, що біобезпека включає в себе політичні та регуляторні межі (включно із інструментами і діяльністю), за допомогою яких аналізують ризики у сфері продовольчої безпеки, здоров'я тварин і людей, фітобезпеки, із екологічними ризиками включно, та управляють ними. Біобезпека включає в себе виявлення та запобігання поширенню шкідників рослин, шкідників і захворювань тварин і зоонозів, створення і вивільнення генетично модифікованих організмів (ГМО) і продуктів з них, а також управління інвазивними чужорідними видами і генотипами.

Запропоновано визначити поняття «біологічна безпека» як стан захищеності важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому формується дієвий механізм запобігання небезпеці природнього та штучного біологічного походження з метою захисту окремого індивіда, суспільства та державного механізму від негативного впливу біологічних реальних та потенційних загроз. Доведено, що біологічна безпека є однією із суттєвих складових частин національної безпеки країни, а її забезпечення здійснюється завдяки послідовній реалізації положень сформульованої національної стратегії біологічної безпеки, що суттєво має сприяти забезпеченню досягнення успіху при вирішенні завдань у політичній, соціальній, економічній та інших сферах державної діяльності.

Біографія автора

Олександр МАРТИНЕНКО, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри цивільного права та процесу

Посилання

1. Дзлиев М. И., Романович А. Л. Проблемы безопасности: теоретико-методологические аспекты. М., 2001. С.9.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1986. С. 652.
3. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты / Словарь терминов и определений. Изд. 2-е, дополненное. М.: МГФ «Знание». 1999. С. 284.
4. Стрельцов, А.А. Содержание понятия «обеспечение информационной безопасности». Информационное общество. 2001. № 4. С.10-16.
5. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник. Ірпінь, 2000. 304 c.
6. Бурьяк А. Национальная безопасность (отрывки). URL: http://bouriac.narod.ru.
7. Прохоренко, И.Л. Национальная безопасность и баланс сил / Баланс сил в мировой политике: теория и практика. М., 1993. С.70.
8. Ліпкан В.А. Національна безпека України : навч. посіб. К. : КНТ, 2009. 576 с.
9. Про основи національної безпеки України: Закон Українивід 19 червня 2003 року № 964-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. ст.351
10. Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства её обеспечения. М.: Щит-М, 1998. 296 с.
11. Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства её обеспечения. М.: Щит-М, 1998. С.6
12. Субіна Т.В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в органах державної податкової служби України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Субіна Тетяна Володимирівна. Ірпінь, 2010. 219 с.
13. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та науково-практ. посібник. К.: Знання-Прес, 2002. С.21, 28.
14. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Руководство по лабораторной биобезопасности: Третье издание, 2004. URL: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/ (дата звернення 27/07/2019).
15. Technical Consultation on Biological Risk Management in Food and Agriculture. URL: http://www.fao.org/biosecurity/ (дата звернення 22/07/2019).

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Dzliev M. I., Romanovich A. L. (2001). Problemy bezopasnosti: teoretiko-metodologicheskie aspekty [Security problems: theoretical and methodological aspects]. Moskva, С.9. [in Russian].
2. Ozhegov S.I. (1986). Slovar russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]. Moskva: Russkij yazyk. С. 652. [in Russian].
3. Bezopasnost Rossii. Pravovye, socialno-ekonomicheskie i nauchno-tehnicheskie aspekty [The security of Russia. Legal, socio-economic and scientific-technical aspects] / Slovar terminov i opredelenij. Izd. 2-e, dopolnennoe. Moskva: MGF «Znanie».1999. С. 284. [in Russian].
4. Strelcov, A.A. (2001). Soderzhanie ponyatiya «obespechenie informacionnoj bezopasnosti» [The content of the concept of «ensuring information security]. Informacionnoe obshestvo. № 4. С.10-16. [in Russian].
5. Nyzhnyk N.R., Sytnyk H.P., Bilous V.T. (2000). Natsionalna bezpeka Ukrainy (metodolohichni aspekty, stan i tendentsii rozvytku) [The national security of Ukraine (methodological aspects, standard and developmental trends)]: Navchalnyi posibnyk. Irpin, 304 c. [in Ukrainian]
6. Buryak A. Nacionalnaya bezopasnost (otryvki) [National Security (excerpts)]. URL: http://bouriac.narod.ru. [in Russian].
7. Prohorenko, I.L. (1993). Nacionalnaya bezopasnost i balans sil. Balans sil v mirovoj politike: teoriya i praktika [National security and balance of power. The balance of power in world politics: theory and practice]. Moskva, С.70. [in Russian].
8. Lipkan V.A. (2009). Natsionalna bezpeka Ukrainy [National Security of Ukraine] : navch. posib. Kyiv : KNT, 576 с. [in Ukrainian]
9. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [On the basics of national security of Ukraine]: Zakon Ukrainyvid 19 chervnia 2003 roku № 964-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 39. ст.351. [in Ukrainian]
10. Kondrashov B.P. (1998). Obshestvennaya bezopasnost i administrativno-pravovye sredstva eyo obespecheniya [Public safety and administrative remedies for its securit]. Moskva: Shit-M, 296 с. [in Russian].
11. Subina T.V. (2010). Administratyvno-pravove zabezpechennia informatsiinoi bezpeky v orhanakh derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [Administrative and legal support of information security in the bodies of the State Tax Service of Ukraine]: dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / Subina Tetiana Volodymyrivna. Irpin. 219 с. [in Ukrainian]
12. Andreitsev V.I. (2002). Pravo ekolohichnoi bezpeky [Environmental Safety Law]: Navch. ta naukovo-prakt. posibnyk. Kyiv: Znannia-Pres. С.21, 28. [in Ukrainian]
13. Vsemyrnaia orhanyzatsyia zdravookhranenyia (VOZ). Rukovodstvo po laboratornoi byobezopasnosty: Trete yzdanye [World Health Organization (WHO). Laboratory Biosafety Manual: Third Edition]. 2004. URL: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6/en/ (accessed: 27/07/2019). [in Russian].
14. Technical Consultation on Biological Risk Management in Food and Agriculture. URL: http://www.fao.org/biosecurity/ (дата звернення 22/07/2019). [in English].
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті