СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, прикордонна служба, прикордонний підрозділ, структура, інформація, аналіз, формування

Анотація

У статті розкрито зміст проблеми реалізації інформаційно-аналітичної діяльності у Державній прикордонній службі України. У вступі проаналізовано ступінь актуальності запропонованої проблеми для країни в цілому і для прикордонного відомства зокрема.

Визначено мету представленої публікації та проаналізовано пошуково-бібліографічним методом наукові праці (статті, монографії, дисертації, навчальні посібники), присвячені питанням інформаційно-аналітичної діяльності. Аналіз показав переважання зарубіжної літератури, оскільки згаданий вид діяльності виник саме на Заході.

У викладі основного матеріалу розкрито сутність понять «інформаційно-аналітична діяльність», «процес прийняття рішень». Подано суттєві ознаки цих дефініцій. Сформульовано визначення інформаційно-аналітичної діяльності та прийняття рішень у прикордонній службі. Виділено основні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності офіцерів-прикордонників: логічний (дотримання вимог форм мислення і слідування законам правильного мислення: правильна побудова тверджень, правильне виведення висновків дедукції, індукції та аналогії, правильна побудова процедури добору аргументів до відповідного міркування); методологічний (застосування методів та принципів гносеології – пізнавальної діяльності); інформативний (володіння знаннями теорії інформації, ігор, отримання та обробки інформаційних одиниць, передача достовірної інформації тощо).

Представлено сутність прикордонного підрозділу та сучасні тенденції його формування. Проаналізовано основні результати проведеного наукового дослідження. Інтерпретовано основні висновки здійсненої роботи. Сформульовано напрями подальших перспективних досліджень у представленій проблематиці.

Біографія автора

Олександр МЕЙКО, Державна прикордонна служба України

кандидат військових наук, Начальник Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління

Посилання

1. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб.. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.
2. Дєгтяр А. О. Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень: дис. …д-ра наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. Донецьк, 2005, 415 с.
3. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.- ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. – Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. 2011. 692 с.
4. Коваль Р. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади. Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. № 1 (113). (дата звернення : 04.11.2019 р.).
5. Лемешко В. Застосування прикордонних підрозділів для виконання спеціальних завдань: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України Серія: військові та технічні науки. Видавництво НАДПСУ, № 4(70) 2016.. С. 101-117. (дата звернення : 01.11.2019 р.).
6. Мельничук Ю. Теоретико-методологічні засади формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні науки. Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2017. № 3 (10). С. 196–204. (дата звернення : 14.11.2019 р.).
7. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична діяльність – невід’ємна складова професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. 2011. Вип. 33. Ч. 1. С. 194–200. (дата звернення : 04.11.2019 р.).
8. Ягупов В. В. Методологія діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. Д.Е. Кільдерова Серія № 5: Педагогічні науки: перспективи та реалії. 2013. Вип. 12(39). С. 274-279. (дата звернення : 01.11.2019 р.).
9. Andersen T., & Schrøder P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Bedford, T., & Cooke, R. (2001). Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Griffin, A. (2007). New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London: Kogan Page Publishers [in English].
12. Hopkin, P. (2010). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Kogan Page.
13. Paul Bottinelli and Joppe W. Bos. (2017). Computational aspects of correlation power analysis. J. Cryptographic Engineering, 7(3):167–181.
14. Subhadeep Banik, Andrey Bogdanov, Takanori Isobe, and Martin Bjerregaard Jepsen. (2017). Analysis of software countermeasures for whitebox encryption. IACR Trans. Symmetric Cryptol., № (1):307–328.
15. Paul C. Kocher, Joshua Jaffe, and Benjamin Jun. (1999). Differential power analysis. In CRYPTO, pages 388–397.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Varenko V. M. (2014). Informatsiyno-analitychna diyalnist: navch. posib. [Information-analytical activity: textbook. manual] .K .: University of Ukraine, 417 p. (in Ukrainian)
2. Degtyar A. A. (2005). Analitychno-orhanizatsiyne zabezpechennya pryynyattya ta realizatsiyi derzhavno-upravlinskykh rishen. [Analytical and organizational support for the adoption and implementation of state-administrative decisions]: diss. … Doctor of Science in Government. management: 25.00.02 / Donetsk state. un-t management. Donetsk, 415 p. (in Ukrainian)
3. Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya. [Encyclopedia of Public Administration]: 8 tons / Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine; scientific - ed. Board: Yu. V. Kovbasyuk (Chairman) and others. Kiev: NADU, 2011. - Vol. 2: Methodology of Public Administration / Scientific-Ed. Board: Yu. P. Surmin (Co-Chair), PI Nadolyshny (Co-Chair) and others. 2011. 692 p. (in Ukrainian)
4. Koval R. A. (2006). Informatsiyno-analitychne zabezpechennya diyalnosti orhaniv derzhavnoyi vlady. [Information and analytical support of the activity of public authorities]. Public Administration Theory and Practice: Coll. Sciences. wash. H.: Issue of Harri NADU "Master", № 1 (113). (date of appeal: 04.11.2019) (in Ukrainian)
5. Lemeshko V. (2016). Zastosuvannya prykordonnykh pidrozdiliv dlya vykonannya spetsialnykh zavdan: retrospektyvnyy analiz i perspektyvy rozvytku. [The use of border units to perform special tasks: a retrospective analysis and prospects]. Proceedings of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine Series: Military and Technical Sciences. NADPSU Publishing House, № 4 (70). P. 101-117. (date of appeal: 01.11.2019) (in Ukrainian)
6. Melnychuk Y. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannya proektno-analitychnoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky. [Theoretical and methodological principles of formation of design and analytical competence of future border guards in the process of professional training]. Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Ser .: Pedagogical Sciences. Khmelnitsky: issue of NADPSU, № 3 (10). Pp. 196–204. (date of appeal: 14.11.2019) (in Ukrainian)
7. Petrenko L. M. (2011). Informatsiyno-analitychna diyalnist – nevidyemna skladova profesionalizmu kerivnykiv profesiyno-tekhnichnykh navchalʹnykh zakladiv. [Information-analytical activity is an integral part of the professionalism of the heads of vocational schools]. Problems of modern pedagogical education. Series: Pedagogy and Psychology. Iss. 33. Part 1. P. 194–200. (date of appeal: 04.11.2019) (in Ukrainian)
8. Yagupov V. V. (2013). Metodolohiya diahnostuvannya informatsiyno-analitychnoyi kompetentnosti kerivnykiv profesiynykh navchalnykh zakladiv. [Methodology of diagnosing the information-analytical competence of heads of professional educational institutions]. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov: Coll. Sciences. ex / edit WHERE. Kilder Series No. 5: Pedagogical Sciences: Perspectives and Realities. Vyp. 12 (39). Pp. 274-279. (date of appeal: 01.11.2019) (in Ukrainian)
9. Andersen T., & Schrøder P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge: Cambridge University Press. (in English)
10. Bedford, T., & Cooke, R. (2001). Probabilistic Risk Analysis: Foundations and Methods. Cambridge: Cambridge University Press. (in English)
11. Griffin, A. (2007). New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London: Kogan Page Publishers. (in English)
12. Hopkin, P. (2010). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. Kogan Page. (in English)
13. Paul Bottinelli and Joppe W. Bos. (2017). Computational aspects of correlation power analysis. J. Cryptographic Engineering, 7 (3): 167–181. (in English)
14. Subhadeep Banik, Andrey Bogdanov, Takanori Isobe, and Martin Bjerregaard Jepsen. (2017). Analysis of software countermeasures for whitebox encryption. IACR Trans. Symmetric Cryptol., № (1): 307–328. (in English)
15. 15. Paul C. Kocher, Joshua Jaffe, and Benjamin Jun. (1999). Differential power analysis. In CRYPTO, pages 388–397. (in English)
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті