ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Олег ПАНЧЕНКО Громадська організація «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга», ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» https://orcid.org/0000-0001-9673-6685
Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека, інформація,інформаційний простір, ризики інформаційної безпеки, інформаційні технології, інформаційна війна

Анотація

Стаття присвячена інформаційній безпеці як складової національної безпеки. Представлено визначення поняття інформаційна безпека та національна безпека. Розглянуті питання інформаційної безпеки в умовах розвитку інформаційного суспільства та інформатизації. Проаналізовано вплив інформаційної безпеки на національну безпеку держави.

Інформаційна безпека суспільства держави визначається ступенем їх захищеності і стійкістю основних сфер життєдіяльності по відношенню до небезпечних, дестабілізуючих, деструктивних, що зачіпають інтереси країни інформаційних впливів на рівні як впровадження, так і вилучення інформації.

Рольінформації та інформаційнихтехнологій у сучасномусвіті є надзвичайно великою.Разом зі швидким розвитком сфери інформаційних технологій виникають нові та вдосконалюються уже відомі інформаційні ризики національній безпеці держави перед суспільством в цілому та кожного окремого громадянина.

У сучасних умовах інформаційна складова національної безпеки держави відіграє надзвичайно важливу роль через наявні в ній ризики та загрози, до яких доцільно відносити кібертероризм, кіберзлочинність, агресивну пропаганду, поширення антиконституційних та антидержавних гасел, обмеження доступу населення до публічної інформації тощо .

Суспільні інститути є повноцінними учасниками процесу забезпечення інформаційної безпеки держави. Як показує суспільно-політична практика, зусиль державних, як правило, не вистачає для ефективної протидії інформаційним загрозам, обумовлює потребу побудови діалогу з соціумом.

Базовими елементами механізму взаємодії між владою і суспільством у даній сфері є інституційна, нормативно-правова та практична складові. Від повноцінного використання всіх можливостей і ресурсів, наявних у суспільстві залежить ефективність функціонування всієї системи інформаційної безпеки держави.

Політика інформаційної безпеки повинна бути орієнтована на забезпечення гарантій інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки всіх суб'єктів сфери інформатизації, бо інформаційне забезпечення національної безпеки являє собою процес задоволення інформаційних потреб суб'єктів національної безпеки.

Характер інформаційних потреб суб'єктів національної безпеки визначає зміст інформаційного забезпечення національної безпеки.

Інформаційне забезпечення національної безпеки виконує важливу багатопланову роль у визначенні національних інтересів і пріоритетів національної безпеки. Для забезпечення інформаційної безпеки держави необхідно всебічне задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій всіх форм власності в доступі до достовірної та об'єктивної інформації; збереження і примноження духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу; розвиток медіа-культури суспільства і соціально відповідальної медіа-середовища; формування ефективної правової системи захисту особистості, суспільства і держави від деструктивних пропагандистських впливів; створення на базі норм міжнародного права системи і механізмів захисту від негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, перш за все, пропаганди; розвиток інформаційного суспільства.

Біографія автора

Олег ПАНЧЕНКО , Громадська організація «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга», ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Посилання

1. Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпекиURL: http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php.
2. Державна служба фінансового моніторингу України. Кіберзлочинність та відмивання коштів URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2013/20131230/
tipolog2013.pdf
3. Про основи національної безпеки України: Закон України. Офіційний Вісник України. 2003. № 29. Ст. 1433.
4. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України. К.: Текст, 2003. 600 с.
5. Гуцалюк М. В. Організація захисту інформації : [навч. посібн.]. К. : Альтерпрес, 2012. 224 с.
6. Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб. Х. : Фоліо, 2002. 285 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Sashuk G.(2013). Informatsiyna bezpeka v systemi zabezpechennya natsionalnoyi bezpeky [Information security in the national security system]. Retrieved from http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php [in Ukrainian].
2. Derzhavna sluzhba finansovoho monitorynhu Ukrayiny. Kiberzlochynnist ta vidmyvannya koshtiv [State Financial Monitoring Service of Ukraine. Cybercrime and money laundering] Retrieved from http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2013/
20131230/tipolog2013.pdf [in Ukrainian].
3. Pro osnovy natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny: Zakon Ukrayiny [On the basics of national security of Ukraine: Law of Ukraine]. (2003). OfitsiynyyVisnykUkrayiny – Official Bulletin of Ukraine, 29 [in Ukrainian].
4. Lipkan, V.A. (2003). Teoretychni osnovy ta element natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny [Theoretical bases and elements of national security of Ukraine]. Kyiv: Tekst [in Ukrainian].
5. Gutsalyuk, M.V. (2012). Orhanizatsiya zakhystu informatsiyi [Organization of information security]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].
6. Danilyan, O. G., Djoban, O.P., Panov, M.I. (2002). Natsionalʹna bezpeka Ukrayiny: struktura ta napryamky realizatsiyi [National security of Ukraine: structure and directions of implementation]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті