УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

  • Тетяна ПІДЛІСНА Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова https://orcid.org/0000-0002-7492-923X
Ключові слова: взаємодії публічної влади та бізнесу, державно-приватне партнерство, договір концесії, інфраструктурні проекти, інформаційно-аналітичне забезпечення, єдиний реєстр

Анотація

У статті наголошено, що розвиток взаємодії бізнесу і держави є однією з необхідних умов формування ефективної економічної політики, підвищення інноваційної активності, розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Визначено, що інструментом співпраці органів влади та бізнес-структур виступає державно-приватне партнерство як ефективний та перспективний інструмент економічного і соціального розвитку на національному та регіональному рівні

Проведений аналіз показав, що Україна протягом тривалого часу впроваджує проекти ДПП для реалізації соціально-економічних проблем різного рівня. Однак, останні роки характеризуються сповільненням темпів організації нових проектів та реалізації діючих. Встановлено, що аналіз ступеня розвитку інституту ДПП ускладнений відсутністю детальної інформації, що переважно представлена кількістю ДПП по роках та регіонах.

Обґрунтовано необхідність удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення інституту ДПП в Україні. Наголошено на необхідності формування єдиного реєстру проектів ДПП з висвітленням детальної інформації щодо стану: кількість проектів, їх опис, стан фінансування, очікувані результати, поточні звіти за результатами оцінки ефективності, причини припинення тощо. Такий реєстр повинен давати можливість відображення інформації за різними пошуковими фільтрами, підтримувати інформацію в актуальному стані, створювати можливість візуалізації інформації (побудова інфографіки). Запропоновані у роботі аналітичні інструменти відображення інформації будуть виступати в якості презентації кращих практик реалізації ДПП в Україні, що сприятиме підвищенню довіри до реалізації таких проектів через прозорість та відкритість інформації для зацікавлених осіб.

Біографія автора

Тетяна ПІДЛІСНА, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Кандидат наук з державного управління, керівник відділу підготовки публічних управлінців, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Посилання

1. Market Update Review of the European PPP Market in 2018 URL: www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf (дата звернення 14.02.2020 р.)
2. Державно-приватне партнерство : Міністерства економічного розвитку і торгівлі” URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnennia
DppVUkraini (дата звернення 14.02.2020 р.)
3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01 липня 2010 р. № 2404-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення 14.02.2020 р.)
4. Реєстр концесійних договорів. Фонд державного майна URL:: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-rent-consessions.html (дата звернення 14.02.2020 р.)
5. Реєстр концесійних договорів. Єдиний державний веб-портал відкритих даних URL: https://data.gov.ua/dataset/3424b437-cba7-44ae-953e-f8f7256a5e3e (дата звернення 14.02.2020 р.)

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Market Update Review of the European PPP Market in 2018 URL: www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf [in English]
2. Derzhavno-pryvatne partnerstvo [Public-Private Partnership]: Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli” URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnennia [in Ukrainian]
3. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo [On Public-Private Partnership]: Zakon Ukrayiny vid 01 lypnya 2010 r. № 2404-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 [in Ukrainian]
4. Reyestr kontsesiynykh dohovoriv [Register of concession contracts]. Fond derzhavnoho mayna URL:: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-rent-consessions.html [in Ukrainian]
5. Reyestr kontsesiynykh dohovoriv [Register of concession contracts]. Yedynyy derzhavnyy veb-portal vidkrytykh danykh URL: https://data.gov.ua/dataset/3424b437-cba7-44ae-953e-f8f7256a5e3e [in Ukrainian]
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті