ПРОБЛЕМА БІПАТРИЗМУ В УКРАЇНІ (ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ)

  • Олег АНАНЬЇН Державна прикордонна служба України http://orcid.org/0000-0001-8757-1663
  • Олександр БРИГИНЕЦЬ Державна прикордонна служба України
Ключові слова: біпатризм, громадянство України, правове регулювання, правоохоронні органи, іноземний досвід

Анотація

У кожній державі законодавчо визначені певні особливості щодо набуття громадянства. В Україні визначено принцип єдиного громадянства, що призводить до деяких складнощів, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством. Проблема біпатризму в Україні має комплексний характер. Після окупації Російською Федерацією української території АР Крим та початку бойових дій на Донбасі – біпатризм можна розглядати у комплексі загроз, пов’язаних із порушенням територіальної цілісності України та втратою незалежності. Аналіз чинної нормативно-правової бази свідчить про наявність певних протиріч у законодавстві стосовно питань подвійного (множинного) громадянства в Україні. Зокрема, відсутні: чітке визначення біпатризму; механізми попередження виникнення статусу біпатрида; порядок притягнення до відповідальності особи за неподання заяви про припинення громадянства України у разі добровільного набуття громадянства іншої держави. Розглядаючи іноземний досвід недопущення явища біпатризму та множинного громадянства, враховуючи недосконалість та прогалини сучасного українського законодавства можна виокремити загальні заходи внутрішньої та зовнішньої політики щодо розв’язання цієї проблеми. Зокрема, внести зміни до законодавства стосовно механізму дій представників правоохоронних органів України, а саме в частині: основ, які визначають громадянство України; визначення порядку застосування процедури припинення громадянства України; роботи МЗС України щодо продовження практики укладання міжнародних угод для виключення, у майбутньому, розбіжностей між законодавством України та законодавством іноземних держав у сфері громадянства; впровадження механізмів виявлення та запобігання випадків подвійного (множинного) громадянства. Перспективами подальших розвідок можна визначити дослідження нормативно-правових механізмів, які регулюватимуть питання множинного громадянства у міждержавних угодах щодо взаємного визнання прав громадян на множинне громадянство, а також вивчення проблеми запобігання біпатризму серед державних службовців.

Біографії авторів

Олег АНАНЬЇН, Державна прикордонна служба України

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший офіцер відділу організаційно-методичних питань експертно-криміналістичної діяльності, Головний експертно-криміналістичний центр

Олександр БРИГИНЕЦЬ, Державна прикордонна служба України

Старший офіцер відділення підготовки та проведення тренінгів з питань захисту проїзних документів та виявлення в них підробок відділу організаційно-методичних питань, Головний експертно-криміналістичний центр

Посилання

Бєлов Д., Лазорик Є. Інститут біпатризму: досвід зарубіжних країн. Порівняльно-аналітичне право.2014. № 7. С. 47–51.

Бусол. О. Ю. Біпатризм у світі. Центр досліджень соціальних комунікацій. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2832:bipatrizm-u-sviti&catid=8&Itemid=350

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо реалізації права змінити громадянство. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61320

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право : підруч. Вид. 5-те, переробл. і допов. Київ. 2012. 532 с.

Паспортний удар Порошенка. Які загрози несе президентський закон про громадянство. URL: http://global-ukraine-news.org/2017/03/15/pasportnyj-udar-poroshenka-yaki-zagrozy-nese-prezydentskyj-zakon-pro-gromadyanstvo/2/

Проблема подвійного громадянства в Україні/ Відділ стратегій розвитку громадянського суспільства та протидії корупції (Ю. Лагутов).

URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May2009/12.htm

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної ради України. 1996, № 30.С. 23.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Below D., Lazorik E. Institut bipatrizmu: doswid sarubignich krayn [Institute of bipatirizm : experience offoreign countries].Poriwnylno-analitichne prawo.2014. № 7. S. 47–51 [Comparatively-analytical right. 2014. № 7. P.47–51].[in Ukrainian].

Busol О. U. Bipatrizm u switi. [Bipatrizm is in the world].Centr doslidgen socialnichkomunikaciy [Center of researches of social communications].

URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=283:bipatrizm-u-sviti&catid=8&itemid=350[in Ukrainian].

Proekt zakonu pro wnesennay zmin do Zakonu Ukraini«Pro gromadynstwo Ukraini»schodo realisazii prawa sminiti gromadynstwo. [Project of law on making alteration in Law of Ukraine «On citizenship of Ukraine» in relation to realization of right to change citizenship].URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61320[in Ukrainian].

Fedinyak G. S., Fedinyak L. S. Mignarodne priwatne prawo [International private right]: pidruchnik. Wid. 5-te, pererobl. I dopovn. Kiew. 2012. 532 S. [Textbook. Edition 5, done and it is complemented. Kyiv. 2012. 532 P]. [in Ukrainian].

Pasportniy udar Poroshenkа.Yaki zagrozi nese presidentskiy zakon pro gromadynstwo. [Passport blow of Poroshenko. What threats are carried by a presidential law on citizenship].URL: http://global-ukraine-news.org/2017/03/15/pasportnyj-udar-poroshenka-yaki-zagrozy-nese-prezydentskyj-zakon-pro-gromadyanstvo/2/[in Ukrainian].

Problema podwiynogo gromadynstwa w Ukraini [A problem of dual citizenship is in Ukraine]. Widdil strategiy rozwitku gromadynskogo suspilstwa ta protidiy korupciy (U. Lagutow) [Department of strategy of development of civil society and counteraction a corruption (Yu. Lagutov)].URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May2009/12.htm[in Ukrainian].

Konstituciya Ukraini wid 28 cherwnya 1996 roku [A constitution of Ukraine is from June, 28, 1996 year]. Widomosti Werchownoi radi Ukraini.1996, № 30. S. 23 [Information of the Verkhovna rada of Ukraine. 1996 № 30. P. 23].[in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті