ФЕНОМЕН МІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Катерина ВЛАДОВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3857-9292
  • Марина МАРЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7508-610X
Ключові слова: міграція, міграційні процеси, причини міграції, наслідки міграції, державне регулювання, міграційна політика

Анотація

Дана наукова стаття присвячена такому актуальному явищу для України,  як міграція та формуванню на підставі цього міграційної політики в інтересах процвітання держави. Для того, щоб визначити напрями міграційної політики та удосконалити державне регулювання міграційними процесами у відповідності до міжнародних стандартів, доцільно почати з меншого задля кращого розуміння ситуації та її масштабів. Саме тому у статті  проаналізовано різні підходи визначень «міграція». Зокрема, міграцію пропонується розглядати як процес пересування або через міжнародний кордон (міжнародна), або всередині країни (внутрішня), що складається з відповідних стадій та охоплює будь-який тип переміщення людей, незалежно від причин. Відповідно в статті виділені суб’єктивні та об’єктивні фактори (причини), які впливають на процес ухвалення рішення про переселення. 

Окрім того, показано також те, що міграція має вагомий вплив на різні сфери, до прикладу: демографічну, соціальну, економічну, етнічну та інші. Через те, має як негативні, так і позитивні наслідки як для країн-реципієнтів, так і для країн-донорів, про що звертається увага у науковій статті.

На основі аналітичних розробок, створених у процесі дослідження, сформовані рекомендації щодо вдосконалення державної міграційної політики в сучасних умовах, окрім того, розглянуто сутність поняття «міграційна політика», а також передумови створення та суть Стратегії державної міграційної політики на період до 2025 року.

Біографії авторів

Катерина ВЛАДОВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри конституційного,  адміністративного та міжнародного права

Марина МАРЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Студентка 2 курсу магістратури

Посилання

Качурець І. Теоретичні аспекти впливу міграційних процесів на зовнішню політику та національну безпеку України. URL: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/

/2305/1/10035.pdf

Migration for Development: With in and Beyond Frontiers. N.Y. : IOM, 2006. – 436 p.

Глоссарий по миграции, МОМ. URL: http://www.iom.int/jahia/

webdav/site/myjahiasite/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf

Моисеенко В. М. Некоторые вопросы управления миграционными процесами населения. Вопросы теории и политики народонаселения. М. : Статистика, 1970. С. 130–140.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К. : Парламентське видавництво, 2012. 808 с.

Бакаев О. В., Римаренко Ю. І.Міграція. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998-2004.

Про Концепцію Державної міграційної політики : Указ Президента України від 30.05.2011 р. № 622/2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/622/2011

Малиновська О. Міграційна політика України: стан і перспективи розвиткує Аналітична доповідь. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska-79a87.pdf

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80

Українське суспільство: міграційний вимір : нац. Доповідь. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2018. 396 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kachurets I. Teoretychni aspect vplyvu migratsiinykh protsesiv na zovnishnyu polityku ta natsionalnu bezpeku Ukrainy[Theoretical aspects of the impact of migration processes on Ukraine's foreign policy and national security]. URL: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/

/2305/1/10035.pdf [In Ukrainian]

Migration for Development: Within and Beyond Frontiers. – N.Y. : IOM, 2006. – 436 p. [In English]

Glossarij po migratsii MOM [Glossary on Migration, IOM]. URL: http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf [In English]

Moiseenko V. M. Nekotorye voprosy upravleniya migratsionnymi protsesami naseleniya [Some issues of migration management of the population] Voprosy teoriii politiki narodonaseleniya [ Population theory and policy issues]. М. :Statistika, 1970. 130–140 p. [In Russian]

Politychna entsyklopediya [Political encyclopedia]. Redkol.: Y. Levenets (golova), Y. Shapoval (zast. golovy) ta in. K. :Parlamentske vydavnytstvo, 2012. 808 p. [In Ukrainian]

Bakaev O.V., Rymarenko Y.I. Migratsiya [Migration]. Yurydychna entsyklopedia : [u 6 t.] / red.kol. Y.Shemchushenko (vidp.red.) [ta in.] K. : Ukrainska entsyklopediya im. M.P. Bazhana, 1998-2004. [In Ukrainian]

Pro kontseptsiyuDerzhavnoimigratsiinoipolityky [ On the Concept of State Migration Policy] :UkazPrezydentaUkrainy vid 30.05.2011 р. № 622/2011. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/622/2011 [In Ukrainian]

Malynovska O. Migratsiina polityka Ukrainy: stan i perspectyvy rozvytku [Migration Policy of Ukraine: Status and Prospects for Development] Analitychna dopovid. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska-79a87.pdf [In Ukrainian]

Pro skhvalennya Strategii derzhavnoi migratsiinoi polityky Ukrainyna period do 2025 roku [On approval of the Strategy of State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 lypnya 2017 r. № 482-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 [In Ukrainian]

Ukrainske syspilstvo :migratsiinyi vymir [Ukrainian society: a migration dimension]: nats. Dopovid. Instytutdemografii ta sotsialnykh doslidzhenim. M.B. Ptukhy NAN Ukrainy. К., 2018. 396 p. [In Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті