ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • Катерина ВЛАДОВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3857-9292
  • Тетяна МОРЩУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-1431-8736
Ключові слова: права людини, стандарти, міжнародні стандарти, національна поліція, дотримання

Анотація

У статті розглядається вплив міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини на діяльність Національної поліції України. Розкрито сутність «Десяти основних стандартів прав людини для правоохоронних органів», якими повинні керуватися у своїх діяльності працівники Національної поліції України, а також звернено увагу на найбільш поширені порушення прав людини з боку окремих працівників Національної поліції. Згідно з результатами дослідження Національна поліція України повинна неухильно дотримуватися стандартів у сфері захисту прав людини під час реалізації своїх функцій. Саме значне зростання рівня транснаціональної організованої злочинності, стрімка міграція населення у світі, відмінності у підготовці поліцейських кадрів у різних країнах призвели до необхідності впровадження єдиних міжнародних стандартів у діяльність Національної поліції України. Визначено, що у грудня 1998 року у Лондоні «Міжнародною Амністією» спільно з посадовими особами поліції та експертами з різних країн було розроблено «10 основних стандартів прав людини для правоохоронних органів».Дані 10 стандартів були розроблені для використання їх органами поліції як вихідної точки для розробки детальних положень щодо навчальних тренувань та моніторингу поведінки працівників поліції. Встановлено, що, непоодинокими є випадки перевищення працівниками Національної поліції України своїх повноважень, що призводить до порушення прав і свобод людини і громадянина.Імовірними причинами порушень є відсутність ефективного механізму контролю за дотриманням працівниками Національної поліції міжнародних стандартів прав людини, неефективність застосування норм права щодо притягнення працівників поліції до кримінальної відповідальності за порушення прав людини, що вимагає розроблення пропозицій, щодо удосконалення механізму контролю за дотриманням працівниками національної поліції України міжнародних стандартів прав людини.

Біографії авторів

Катерина ВЛАДОВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри конституційного,  адміністративного та міжнародного права

Тетяна МОРЩУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 371 навчальної групи

Посилання

Андрієнко І. С. Достатній життєвий рівень як правова категорія. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 93-95.

Синчук С. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення. URL: http://www.radnuk.info/home/24290-2013-05-29-18-42-06.html

Конвенція МОП №102 про мінімальні норми соціального забезпечення від 28 червня 1952 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_011.

Європейський кодекс соціального забезпечення від 06.11.1990 ETS № 139. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_651.

Довбиш К. К. Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя. Право та інновації. 2014. № 1-2 (5-6). С. 133-142.

Литвиненко В. М. Гідний рівень життя як категорія та соціальне право людини. URL: http://bookwu.net/book_ukrainske-pravo_991/88_gdnij-rven-zhittya-yak-kategorya-ta-socalne-pravo-lyudini.

Кулачок-Тітова Л. В. Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Право. 2014. № 1106. Випуск № 17 С. 122-126.

Олещенко В. Соціальні права людини: теоретичні інтерпретації та офіційні класифікації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Випуск 2 (17). С. 56-63.

Конституции государств (стран) мира. URL: https://worldconstitutions.ru/.

Хартія ЄС про основні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників від 9 грудня 1989 р. URL:www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=994_044.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andriienko I. S. (2015) Dostatnii zhyttievyi riven yak pravova katehoriia [A sufficient standard of living as a legal category]. Pivdenno ukrainskyi pravnychyi chasopys [South Ukrainian Law Journal]. 2015. No 2. Pp. 93-95. [In Ukrainian]

Synchuk S. Harantuvannia hidnoho rivnia zhyttia osoby u sferi sotsialnoho zabezpechennia [Guaranteeing a decent standard of living for a person in the field of social security]. URL: http://www.radnuk.info/home/24290-2013-05-29-18-42-06.html [In Ukrainian]

Konventsiia MOP №102 Pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia vid 28 chervnia 1952 roku (1952) [ILO Convention No. 102 on Minimum Social Security Standards of 28 June 1952]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_011. [In Ukrainian]

Yevropeiskyi kodeks sotsialnoho zabezpechennia vid 06.11.1990 ETS № 139 (1990) [European Social Security Code of 06.11.1990 ETS No. 139]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_651. [In Ukrainan]

Dovbysh K. K. (2014) Oplata pratsi yak osnovnyi sposib zabezpechennia dostatnoho rivnia zhyttia [Remuneration as the main way of ensuring a sufficient standard of living]. Pravo ta innovatsii [Law and Innovation]. No 1-2 (5-6). Pp. 133-142. [In Ukrainian]

Lytvynenko V. M. Hidnyi riven zhyttia yak katehoriia ta sotsialne pravo liudyny [A decent standard of living as a category and social human right]. URL: http://bookwu.net/book_ukrainske-pravo_991/88_gdnij-rven-zhittya-yak-kategorya-ta-socalne-pravo-lyudini. [In Ukrainian]

Kulachok-Titova L. V. (2014) Pravo na hidnyi riven zhyttia v mizhnarodnomu, zarubizhnomu ta natsionalnomu zakonodavstvi [The right to a decent standard of living in international, foreign and national legislation]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina [Bulletin of the VN KarazinKharkiv National University]. The Law Series. No 1106. Issue 17 Pp. 122-126. [In Ukrainian]

Oleshchenko V. (2013) Sotsialni prava liudyny: teoretychni interpretatsii ta ofitsiini klasyfikatsii [Theoretical Interpretations and Official Classifications]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia [Public administration and local self-government]. Issue 2 (17). Pp. 56-63. [In Ukrainian]

Konstitucii gosudarstv (stran) mira [Constitutions of states (countries) of the world]. URL: https://worldconstitutions.ru [In Russian]

Khartiia YeS pro osnovni prava (2000) [Charter ЄС about fundamental rights]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524.[In Ukranian]

Khartiia Spivtovarystva pro osnovni sotsialni prava pratsivnykiv (1989) [Charter of Legal Information on Fundamental Social Rights]. URL:www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=994_044. [In Ukranian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті