ПРАВО НА ГІДНИЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Катерина ВЛАДОВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3857-9292
  • Владислав ПЛОСКУН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7238-1891
Ключові слова: гідний життєвий рівень, соціальний захист, соціальні права, Рада Європи, справедлива винагорода

Анотація

В даній науковій статті автором розкрито особливості закріплення на міжнародному, регіональному та національному рівнях права на гідний життєвий рівень у державах-членах Європейського Союзу. При цьому, проаналізовано Конвенцію Міжнародної організації праці № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, Європейську соціальну хартію, Європейський кодекс соціального забезпечення, правові акти Європейського Союзу та конституції держав-членів Європейського Союзу. На підставі проведеного аналізу, автор робить висновок про те, що право на гідний рівень життя визначене кількома документами Ради Європи (Європейська соціальна хартія, Європейський кодекс соціального забезпечення) та Європейського Союзу (Хартія про основні права, Хартія про соціальні права працівників), а також багатьма конституціями країн-членів ЄС. Зокрема, на рівні конституцій Бельгії, Італії, Португалії, Швейцарії це право визначене явно, на рівні конституцій Іспанії, Нідерландів, Швеції – визначене як обов’язок держави забезпечити гідний рівень життя для населення, на рівні конституцій  Румунії, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Хорватії – через право працюючих отримати винагороду за працю, яка дає можливість забезпечити йому та його сім'ї вільне та гідне життя. Конституції інших країн Європейського Союзу, в тому числі: Австрійської республіки, республіки Болгарія, Грецької республіки, королівства Данія, Ірландської республіки, великого герцогства Люксембург, Кіпру, республіки Мальта, Угорщини, Чеської республіки та країн Балтії не визначають прямо право на гідний рівень життя, хоча і говорять про справедливі умови оплати праці і право на соціальний захист у випадку неможливості себе забезпечувати за певних обставин.

Біографії авторів

Катерина ВЛАДОВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри конституційного,  адміністративного та міжнародного права

Владислав ПЛОСКУН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач 371 навчальної групи

Посилання

Андрієнко І. С. Достатній життєвий рівень як правова категорія. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 93-95.

Синчук С. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення. URL: http://www.radnuk.info/home/24290-2013-05-29-18-42-06.html

Конвенція МОП №102 про мінімальні норми соціального забезпечення від 28 червня 1952 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_011.

Європейський кодекс соціального забезпечення від 06.11.1990 ETS № 139. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_651.

Довбиш К. К. Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя. Право та інновації. 2014. № 1-2 (5-6). С. 133-142.

Литвиненко В. М. Гідний рівень життя як категорія та соціальне право людини. URL: http://bookwu.net/book_ukrainske-pravo_991/88_gdnij-rven-zhittya-yak-kategorya-ta-socalne-pravo-lyudini.

Кулачок-Тітова Л. В. Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Право. 2014. № 1106. Випуск № 17 С. 122-126.

Олещенко В. Соціальні права людини: теоретичні інтерпретації та офіційні класифікації. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Випуск 2 (17). С. 56-63.

Конституции государств (стран) мира. URL: https://worldconstitutions.ru/.

Хартія ЄС про основні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524.

Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників від 9 грудня 1989 р. URL:www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=994_044.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andriienko I. S. (2015) Dostatnii zhyttievyi riven yak pravova katehoriia [A sufficient standard of living as a legal category]. Pivdenno ukrainskyi pravnychyi chasopys [South Ukrainian Law Journal]. 2015. No 2. Pp. 93-95. [In Ukrainian]

Synchuk S. Harantuvannia hidnoho rivnia zhyttia osoby u sferi sotsialnoho zabezpechennia [Guaranteeing a decent standard of living for a person in the field of social security]. URL: http://www.radnuk.info/home/24290-2013-05-29-18-42-06.html [In Ukrainian]

Konventsiia MOP №102 Pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia vid 28 chervnia 1952 roku (1952) [ILO Convention No. 102 on Minimum Social Security Standards of 28 June 1952]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_011. [In Ukrainian]

Yevropeiskyi kodeks sotsialnoho zabezpechennia vid 06.11.1990 ETS № 139 (1990) [European Social Security Code of 06.11.1990 ETS No. 139]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_651. [In Ukrainan]

Dovbysh K. K. (2014) Oplata pratsi yak osnovnyi sposib zabezpechennia dostatnoho rivnia zhyttia [Remuneration as the main way of ensuring a sufficient standard of living]. Pravo ta innovatsii [Law and Innovation]. No 1-2 (5-6). Pp. 133-142. [In Ukrainian]

Lytvynenko V. M. Hidnyi riven zhyttia yak katehoriia ta sotsialne pravo liudyny [A decent standard of living as a category and social human right]. URL: http://bookwu.net/book_ukrainske-pravo_991/88_gdnij-rven-zhittya-yak-kategorya-ta-socalne-pravo-lyudini. [In Ukrainian]

Kulachok-Titova L. V. (2014) Pravo na hidnyi riven zhyttia v mizhnarodnomu, zarubizhnomu ta natsionalnomu zakonodavstvi [The right to a decent standard of living in international, foreign and national legislation]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina [Bulletin of the VN KarazinKharkiv National University]. The Law Series. No 1106. Issue 17 Pp. 122-126. [In Ukrainian]

Oleshchenko V. (2013) Sotsialni prava liudyny: teoretychni interpretatsii ta ofitsiini klasyfikatsii [Theoretical Interpretations and Official Classifications]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia [Public administration and local self-government]. Issue 2 (17). Pp. 56-63. [In Ukrainian]

Konstitucii gosudarstv (stran) mira [Constitutions of states (countries) of the world]. URL: https://worldconstitutions.ru [In Russian]

Khartiia YeS pro osnovni prava (2000) [Charter ЄС about fundamental rights]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524.[In Ukranian]

Khartiia Spivtovarystva pro osnovni sotsialni prava pratsivnykiv (1989) [Charter of Legal Information on Fundamental Social Rights]. URL:www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=994_044. [In Ukranian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті