МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

  • Катерина ВЛАДОВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3857-9292
  • Вікторія ТИСОВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-7183-6591
Ключові слова: права людини, стандарти прав людини, міжнародні стандарти, європейські стандарти, міжнародний пакт

Анотація

В даній науковій статті автором розкрито міжнародні та європейські стандарти прав людини, зокрема виділено підходи до визначення поняття «стандарт прав людини» в юридичній літературі, критерії до класифікації міжнародних та європейських стандартів прав людини, а також виділено нормативні акти, які закріплюють відповідні стандарти. На підставі проведеного аналізу, автор робить висновок про те, що міжнародні стандарти прав людини – це мінімально можливий рівень забезпечення прав людини, їх захисту та дотримання в діяльності публічних суб’єктів, сукупність правових, організаційних та інституційних гарантій їх забезпечення та недопустимості свавільного обмеження, визначені документами універсальних міжнародних організацій, міжнародними договорами та міжнародними звичаями і виступають основою для регіональних та національних стандартів прав людини. Європейські стандарти прав людини – це стандарти прав людини, визначені документами Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, інших регіональних європейських міжнародних організацій, обов’язковість яких визнана державами-членами цих організацій через ратифікацію, затвердження, укладання відповідних документів або через фактичне визнання відповідних стандартів та їх застосування, сформовані відповідно до міжнародних стандартів прав людини і які є основою для вироблення національних стандартів держав-учасниць відповідних організацій. Національні стандарти прав людини є розвитком міжнародних та регіональних стандартів, їх імплементацію у національне законодавство, однак можуть ще більш повно визначати їх зміст та особливості гарантування та захисту; це стандарти прав людини, визначені національними джерелами права, передусім конституцією та конституційними законами. Також в науковій статті виділено види стандартів прав людини.

Біографії авторів

Катерина ВЛАДОВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Вікторія ТИСОВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 371 навчальної групи

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD). Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Юридична енциклопедія :в6т. / Редкол. : Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикп.», 2003. Т. 5: П-С. 736 с.

Ляхвінєнко С. М. Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики. Держава і право. 2011. Випуск 51. С. 669.

Ганзицька Т. С., Штанько М. В. Міжнародні стандарти прав людини: теорія та практика реалізації в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 16-18.

Лукашук И. И. Международное право: особенная часть : учебник для студентов юридических факультетов и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005.

с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Київ : Реферат, 2006. 848 с.

Вінгловська О. І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України : автореф. дис. ... на здобуття наук, ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право». К., 2000. 20 с.

Наливайко Л. Р., Степаненко К. В. Міжнародно-правові стандарти прав людини: навч. посібник. Дніпро: ДДУВС, 2019. 184 с.

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: Монографія. Х.: Право, 2010. 464 с.

Саленко О. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica. 2014. № 4. С. 263-269.

Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 1 (84). С. 19-29.

Тиунов О. І. Роль международно-правовых стандартов в регулировании взаимодействия международного и национального права. Журнал российского права. № 12. 2012. С. 75

Деркач А. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та їх відображення в Конституції України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 8. С. 124-127.

Мутусханов А. А. Європейські стандарти прав людини у правовій системі України. Трипільська цивілізація. 2012. № 8. С. 63-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trcyv_2012_8_15.

Голубок С. А. Международно-правовые стандарты права на судебную защиту. Правоведение. 2007. № 1. С. 112–124.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod., dopov. ta CD). (2009) [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian (with additions, supplements and CDs)]. Structure. and heads. ed. V.T. Busel. K.; Irpin: VTF «Perun». 1736 p.[In Ukrainian]

Yurydychna entsyklopediia (2003) [Legal Encyclopedia]: in 6t. / Ed. : Yu.S. Shemshuchenko (ed.) And others. K .: “Ukr. Encyclop. ”. Vol. 5: P-C. 736 p. [In Ukrainian]

Liakhvinienko S. M. (2011) Mizhnarodni pravovi standarty: do vyznachennia poniattia ta vydovoi kharakterystyky [International Legal Standards: Towards Definition and Specific Characteristics]. Derzhava i pravo [State and law.]. Issue 51. P. 669. [In Ukrainian]

Hanzytska T. S., Shtanko M. V. (2015) Mizhnarodni standarty prav liudyny: teoriia ta praktyka realizatsii v Ukraini [International Human Rights Standards: Theory and Practice of Implementation in Ukraine]. Porivnialno-analitychne pravo [Comparative analytical law]. No 4. Pp. 16-18. [In Ukrainian]

Lukashuk I. I. (2005) Mezhdunarodnoe pravo: osobennaja chast' [International law: a special part]: a textbook for law students and universities. Ed. 3rd, rev. and add. M.: Volters Kluver. 517 p. [In Russian]

Shevchuk S. (2006) Sudovyi zakhyst prav liudyny: Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u konteksti zakhidnoi pravovoi tradytsii [Judicial protection of human rights: The practice of the European Court of Human Rights in the context of the Western legal tradition]. Kyiv : Referat. 848 p. [In Ukrainian]

Vinhlovska O. I. (2000) Implementatsiia mizhnarodnykh standartiv prav dytyny v natsionalnomu zakonodavstvi Ukrainy [Implementation of international standards of the rights of the child in the national legislation of Ukraine]: author. diss. ... for the degree of Doctor of Laws. Sciences: Special. 12.00.11 International Law. K. 20 p. [In Ukrainian]

Nalyvaiko L. R., Stepanenko K. V. (2019) Mizhnarodno-pravovi standarty prav liudyny [International legal standards of human rights]: textbook. manual. Dnipro: DDUVS. 184 p. [In Ukrainian]

Bryntsev V. D. (2010) Standarty pravovoi derzhavy: vtilennia u natsionalnu model orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady [Standards of the rule of law: translating into the national model of organizational support of the judiciary]: Monograph. Kh.: Pravo. 464 p. [In Ukrainian]

Salenko O. (2014) Mizhnarodni standarty u sferi sudoustroiu ta statusu suddiv, yikh zmist i klasyfikatsiia [International Standards in the Judiciary and Status of Judges, Their Content and Classification]. Jurnalul Juridic National: Teorie Si Practica [National Juridical Journal]. No 4. Pp. 263-269. [In Ukrainian]

Rabinovych P. M. (2016) Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti, zahalne poniattia, klasyfikatsiia [International human rights standards: properties, general concept, classification].Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Law of Ukraine]No 1 (84). Pp. 19-29. [In Ukrainian]

Tiunov O. І. (2012) Rol' mezhdunarodno-pravovyh standartov v regulirovanii vzaimodejstvija mezhdunarodnogo i nacional'nogo prava [The role of international legal standards in regulating the interaction of international and national law]. Zhurnal rossijskogo prava [Journal of Russian Law]. No 12. P. 75. [In Russian]

Derkach A. (2019) Mizhnarodno-pravovi standarty zakhystu prav liudyny ta yikh vidobrazhennia v Konstytutsii Ukrainy [International legal standards for the protection of human rights and their reflection in the Constitution of Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law]. No 8. Pp. 124-127. [In Ukrainian]

Mutuskhanov A. A. (2012) Yevropeiski standarty prav liudyny u pravovii systemi Ukrainy [European standards of human rights in the legal system of Ukraine]. Trypilska tsyvilizatsiia [Trypillian civilization]. No 8. Pp. 63-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trcyv_2012_8_15. [In Ukrainian]

Golubok S. A. (2007) Mezhdunarodno-pravovye standarty prava na sudebnuju zashhitu [International legal standards of the right to judicial protection]. Pravovedenie [Jurisprudence]. No 1. Pp. 112–124. [In Russian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті