ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ СИЛАМИ ТА ЗАСОБАМИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДПСУ

  • Павло ВОЛИНЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-0298-2346
  • Олександр ЗАГРИВИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2152-0593
Ключові слова: оперативно-розшукова протидія, злочини проти громадської безпеки, державна прикордонна служба, оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшуковий підрозділ

Анотація

Стаття присвячена вивченню і висвітленню проблемних питань оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки силами та засобами оперативних підрозділів ДПСУ. В ході проведеного наукового дослідження: висвітлено різні погляди науковців на роль і місце оперативно-розшукової діяльності в протидії злочинності; уточнено поняття «сил» та «засобів» оперативних підрозділів ДПС України; розмежовано всі злочини проти громадської безпеки на чотири підгрупи;відповідно до повноважень ДПС України надано кримінально-правову та оперативно-розшукову характеристику складів злочинів «Терористичний акт» та «Створення злочинної організації» відповідно Кримінального кодексу України. Проаналізовані та структуровані основні причини та умови, які обумовлюють поширення злочинів проти громадської безпеки. В ході опитування проведеного серед оперативних співробітників ДПС України, встановлено основні проблемними питаннями щодо протидії злочинам проти громадської безпеки, до яких віднесено: слабкі знання співробітників оперативних підрозділів щодо порядку здійснення оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів; недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення оперативно-розшукових відділів та окремих секторів; низька укомплектованість підрозділів особовим складом; плинність персоналу оперативних підрозділів в зоні проведення ООС, що негативно впливає як, на загальну оперативну обстановку так і на роботу з конфідентами; недостатньої швидкості обробки та передачі інформації, обумовлена, як застарілою програмно-технічною базою так і недоліками в організації і здійсненні інформаційно-аналітичної діяльності що не дає змогу вчасно реагувати на зміни в оперативній обстановці; неготовність якісно протидіяти корупційним викликам і іншим порушенням в сфері службової діяльності. Зауважено, що врахування цих недоліків дасть можливість керівному складу оперативних підрозділів ДПС України переглянути організаційні та окремі тактичні підходи щодо запобігання, припинення, розслідування злочинів проти громадської безпеки.

Біографії авторів

Павло ВОЛИНЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат психологічних наук

Олександр ЗАГРИВИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Білецький В. О. Оперативно-розшукова діяльність як складова інтегрованого управління кордонами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=602 (дата звернення 21.10.2019).

Вичавка В. І. Правове регулювання використання засобів Державною прикордонною службою України для протидії тероризму. Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю». 2018. Вип. 35. С. 168-177. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/156077 (дата звернення 21.10.2019).

Вичавка В. І. Прогалини правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби України щодо боротьби з тероризмом. Збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю». 2017. Вип. 34. С. 158-166. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/155372 (дата звернення 21.10.2019).

Захаров О. С.,Ковальський В. С., Лукомський В. С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник. Вид 3-тє, перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 352 с.

Кириченко О. В. Оперативно-розшукова протидія злочинам проти громадської безпеки кримінальною поліцією: проблема теорії та практики : монограф. Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. 428 с

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 1064 с.

Навроцькі Д., Бєрнацький А. Посібник з протидії терористичним загрозам з використанням кримінального аналізу та аналізу ризиків: для аналітиків ризику та кримінальних аналітиків ДПСУ / пер. з пол. В. Довгошея. Київ: ОБСЄ, 2016. 156 с.

Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. Москва : ИНФРА-М, 2002. 794 с.

Свірін М. О. Запобігання підрозділами національної поліції злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76) С. 251-260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_4_30 (дата звернення 21.10.2019).

Соколовський В. Л. Громадська безпека як об’єкт злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08/НАВС. Київ, 2017. 262 с.

Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження КМУ від 24 лип. 2019 р. № 687-р. Урядовий кур’єр. 2019. 6 вересня.

Ханаусек Т. Нарис криміналістичної тактики. Варшава, 1994. С. 108–109.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр. (дата звернення 23.05.2019року).

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 №2135–ХІІ. Дата оновлення: 02.08.18 URL: http://zakon.rada.gov.ua//laws/show/2135-12. (дата звернення : 23.10.2018).

Басараб О. Т. Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України / Право і безпека. 2016 - №1, с. 35-39.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Biletskyi V. O. (2013). Operatyvno-rozshukova diialnist yak skladova intehrovanoho upravlinnia kordonamy [Operational search activities as part of integrated border management]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok [Public Administration: Improvement and Development]. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=602 (data zvernennia 21.10.2019). [in Ukrainian].

Vychavka V. I. (2018). Pravove rehuliuvannia vykorystannia zasobiv Derzhavnoiu prykordonnoiu sluzhboiu Ukrainy dlia protydii teroryzmu [Legal regulation of the use of funds by the State Border Guard Service of Ukraine to counter terrorism]. Zbirnyk naukovykh prats «Pytannia borotby zi zlochynnistiu» [Collection of scientific works "Issues of fight against crime".]. Vyp. 35. S. 168-177. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/156077 (data zvernennia 21.10.2019). [in Ukrainian].

Vychavka V. I. (2017). Prohalyny pravovoho rehuliuvannia diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy shchodo borotby z teroryzmom [Gaps in the Legal Regulation of the State Border Guard Service of Ukraine on Combating Terrorism]. Zbirnyk naukovykh prats «Pytannia borotby zi zlochynnistiu» [Collection of scientific works "Issues of fight against crime".]. Vyp. 34. S. 158-166. URL: http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/155372 (data zvernennia 21.10.2019). [in Ukrainian].

Zakharov O. S., Kovalskyi V. S., Lukomskyi V. S. (2007). Sud, pravookhoronni ta pravozakhysni orhany Ukrainy : pidruchnyk [Court, law enforcement and human rights authorities of Ukraine: a textbook]. Vyd 3-tie, pererob. i dopov. Kyiv : Yurinkom Inter. 352 s. [in Ukrainian].

Kyrychenko O. V. (2016). Operatyvno-rozshukova protydiia zlochynam proty hromadskoi bezpeky kryminalnoiu politsiieiu: problema teorii ta praktyky : monohraf [Operational-search counteraction to crimes against public safety by criminal police: the problem of theory and practice: monograph]. Dnipropetrovsk : DDUVS. 428 s. [in Ukrainian].

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [Criminal code of Ukraine: Scientific and practical commentary] / za zah. red. O. M. Dzhuzhi, A. V. Savchenka, V. V. Chernieia. Kyiv : Yurinkom Inter, 2015. 1064 s. [in Ukrainian]

Navrotski D., Biernatskyi A. (2016). Posibnyk z protydii terorystychnym zahrozam z vykorystanniam kryminalnoho analizu ta analizu ryzykiv: dlia analitykiv ryzyku ta kryminalnykh analitykiv DPSU [Guide to Countering Terrorist Threats Using Criminal Analysis and Risk Analysis: For Risk Analysts and Criminal Analysts at the STSU] / per. z pol. V. Dovhosheia. Kyiv: OBSIe. 156 s. [in Ukrainian].

Operatyvno-rozыsknaia deiatelnost : uchebnyk [The operational-search activity: a textbook] / pod red. K. K. Horiaynova, V. S. Ovchynskoho, A. Yu. Shumylova. Moskva : YNFRA-M. 2002. 794 s. [in Russian].

Svirin M. O. (2016). Zapobihannia pidrozdilamy natsionalnoi politsii zlochynam, poviazanym z nezakonnym obihom zbroi [Preventing national police units from crimes related to arms trafficking]. Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka [Bulletin of LSUVD them. EO Didorenko]. № 4 (76) S. 251-260. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_4_30 (last accessed 21.10.2019). [in Ukrainian].

Sokolovskyi V. L. (2017). Hromadska bezpeka yak obiekt zlochynu : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 [Public safety as a crime: Dis. ... cand. lawyer. sciences : 12.00.08] / NAVS. Kyiv. 262 s. [in Ukrainian]

Stratehiia intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku : Rozporiadzhennia KMU vid 24 lyp. 2019 r. № 687-r [trategy of integrated border management for the period up to 2025 : the Decree of the Cabinet of Ministers of 24 lip. 2019 No. 687-R]. Uriadovyi kurier [Government courier.]. 2019. 6 veresn. [in Ukrainian].

Khanausek T. (1994). Narys kryminalistychnoi taktyky [Essay on forensic tactics]. Varshava, S. 108–109. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254к/96-VR. Data onovlennia : 30.09.2016 [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k / 96-BP. Updated: 30/09/2016]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр. (last accessed : 23.10.2019 року). [in Ukrainian].

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18.02.1992 №2135–ХІІ [About operative-search activity: Law of Ukraine of 18.02.1992 №2135 – XII]. Data onovlennia [Update date] : 02.08.18. URL : http://zakon.rada.gov.ua//laws/show/2135-12. (last accessed : 23.10.2018). [in Ukrainian].

Basarab O. T. (2016). Formuvannia zakonodavstva u sferi okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy [Formation of legislation in the field of protection of the state border of Ukraine]. Pravo i bezpeka [Law and security]. №1. S. 35-39. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті