ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ТА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ІЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ

  • Роман ГАВРІК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-1557-0594
  • Сергій КМЕТЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-0338-3177
Ключові слова: державний кордон, тимчасово окупована територія, незаконне перетинання державного кордону, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність

Анотація

В даній науковій статті автором розкрито правила перетинання державного кордону України, а також в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї громадянами України, іноземцями, особами без громадянства,юридичний склад порушення правил перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, кримінальної  відповідальність за організацію незаконного перетинання державного кордону України,а також правові новели, пов’язані із посиленням адміністративної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, криміналізацією цих діянь, за наявності ряду кваліфікуючих обставин, пов’язаних із російською агресією проти України.

Аналіз законодавства України, яке визначає юридичну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону дозволяє визначити п’ять періодів:  до 2001 року: період виключно кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України відповідно до радянського кримінального законодавства; 2001-2004: період пом’якшення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України; 2004-2014: період декриміналізації незаконного перетинання державного кордону України, останнє є виключно адміністративним правопорушенням, а кримінальна відповідальність наступає лише за незаконне переправлення осіб через державний кордон; 2014-2018: період переосмислення підходів до незаконного перетинання фактичних кордонів, що не збігаються із державним кордоном України, в тому числі з межею із тимчасово окупованою територією; з 2018 року: період криміналізації окремих проявів незаконного перетинання державного кордону України.

На підставі проведеного аналізу, автор робить висновок про те, що юридична відповідальність за незаконне перетинання державного кордону  має певні прогалини та потребує корегування та доповнень, диспозиції та санкції статей,які визначають юридичну відповідальність за незаконний перетин державного потребують внесення змін та доповнень. Зокрема, нормативно-правовими актами, які визначають порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію / з тимчасово окупованої території, по різному визначено документи, які надають право на в’їзд-виїзд. У зв'язку із цим, пропонується прийняти єдиний нормативно-правовий акт, який би визначав порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповані території та виїзду з неї.

Біографії авторів

Роман ГАВРІК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Сергій КМЕТЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 124 навчальної групи

Посилання

Баранов А. П. О гармонизации национальных законодательств государств – участниковСНГ в области ответственности для незаконных мигрантов и для всехкатегорий лиц, оказывающих содействие незаконной миграции. Миграционное право. 2011. № 3. С. 16-18.

Огляд європейського законодавства щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29263.pdf.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.

Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї:постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015п.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18 січня 2018 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.

Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій: постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-19.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

BaranovA. P. (2011) O garmonizacii nacional'nyh zakonodatel'stv gosudarstv – uchastnikov SNG v oblasti otvetstvennosti dlja nezakonnyh migrantov i dlja vseh kategorij lic, okazyvajushhih sodejstvie nezakonnoj migracii [On the harmonization of the national legislations of the CIS member states in the field of liability for illegal migrants and for all categories of persons assisting illegal migration]. Migracionnoe pravo [Migration Law]. No 3. Pp. 16-18. [In Russian]

Ohliad yevropeiskoho zakonodavstva shchodo vidpovidalnosti za nezakonnyi peretyn derzhavnoho kordonu. Informatsiina dovidka, pidhotovlena Yevropeiskym informatsiino-doslidnytskym tsentrom na zapyt narodnoho deputata Ukrainy [Overview of European Legislation on Liability for Crossing the State Border Information inquiry prepared by the European Information and Research Center at the request of the People's Deputy of Ukraine]. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29263.pdf.[In Ukrainian]

Kryminalnyi kodeks Ukrainy (2001) vid 5 kvitnia 2001 roku [The Criminal Code of Ukraine of April 5, 2001]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.[In Ukrainian]

Kodeks Ukrainy (1984) pro administratyvni pravoporushennia vid 7 hrudnia 1984 roku [Code of Administrative Offenses of December 7, 1984]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine].. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.[In Ukrainian]

Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy (2014): Zakon Ukrainy vid 15 kvitnia 2014 roku[On Ensuring the Rights and Freedoms of Citizens and the Legal Regime in the Occupied Territory of Ukraine: Law of Ukraine of April 15, 2014] Zakonodavstvo Ukrainy [ThelegislationofUkraine].URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.[In Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Poriadku vizdu na tymchasovo okupovanu terytoriiu Ukrainy ta vyizdu z nei (2015): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 chervnia 2015 roku № 367 [On Approval of the Procedure for Entering and Departing from the Temporarily Occupied Territory of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 4, 2015 No. 367]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015п.[In Ukrainian]

Pro osoblyvosti derzhavnoi polityky iz zabezpechennia derzhavnoho suverenitetu Ukrainy na tymchasovo okupovanykh terytoriiakh u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh (2018): Zakon Ukrainy vid 18 sichnia 2018 roku [On the Features of State Policy for Ensuring State Sovereignty of Ukraine in Temporarily Occupied Territories in Donetsk and Luhansk Oblasts: Law of Ukraine of January 18, 2018]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.[In Ukrainian]

Pro zatverdzhennia Poriadku vizdu osib, peremishchennia tovariv na tymchasovo okupovani terytorii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh i vyizdu osib, peremishchennia tovariv z takykh terytorii (2019): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 lypnia 2019 roku № 815 [On Approval of the Procedure of Entry of Persons, Transfer of Goods to Temporarily Occupied Territories in Donetsk and Luhansk Oblasts, and Exit of Persons, Transfer of Goods from the Territories: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 17, 2019 No. 815]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-19.[In Ukrainian]

Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva (2011): Zakon Ukrainy vid 22 veresnia 2011 roku [On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons: The Law of Ukraine of September 22, 2011]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.[In Ukrainian]

Pro poriadok vyizdu z Ukrainy i vizdu v Ukrainu hromadian Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 sichnia 1994 roku [On the Procedure of Departure from Ukraine and Entry into Ukraine of Citizens of Ukraine: Law of Ukraine of January 21, 1994]. Zakonodavstvo Ukrainy [The legislation of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12.[In Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті