ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ

  • Роман ГАВРІК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-1557-0594
  • Вікторія КОЗИЦЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9610-0043
Ключові слова: право на освіту, закріплення на конституційному і законодавчому рівнях;, конституційні обов’язки, освітня політика, державне управління, тенденції розвитку освіти

Анотація

У науковій статті проведено огляд основних доктринальних джерел як педагогічного профілю, так і правового характеру, що присвячені питанням правового дослідження державної політики у сфері освіти, зважаючи на процес реформування освітньої сфери, прийняття нових законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», реформування початкової, середньої та вищої освіти, запровадження нових методик та підходів до здійснення освітнього процесу. Автор відносить до визначальних проблем методології дослідження державної політики у освітній сфері визначення сутності і змісту предмета правового дослідження, яке планомірно випливає із загального бачення та розуміння науковцями предмета адміністративного права, особливо з погляду генези такого бачення. Автор зазначає, що винятково актуальним для реформування і удосконалення вітчизняної правової науки та національного законодавства є аналіз та використання досвіду державотворення, що сформувався в провідних країнах Європи та світу. Зазначена теза стосується передусім необхідності прийняття закону про адміністративну процедуру, ідея якого піддається різкій критиці з посиланням на звуження у цьому випадку предмета адміністративного права до виключного регулювання публічних адміністрацій. Водночас подібні зауваження є безпідставними і не відповідають дійсності. Також у науковій статті проаналізовано основні тенденції розвитку суспільства в умовах глобалізації, які мають певний вплив на освітню сферу будь-якої країни, та державну політику у сфері освіти. Результати аналізу свідчать про наявність актуальних тенденцій розвитку, характерних світовому рівню освітньої сфери, та їх специфічних національних особливостей в Україні. На основі виявлених тенденцій можна робити висновки про хід економічних процесів у сфері освіти, розглядати перспективи й прогнозувати зміну показників її розвитку. Аналіз досліджень в цій сфері дозволив виявити проблеми, що гальмують подальший розвиток освіти в Україні та знижують ефективність інвестування у цю сферу. Доведено, що вплив сукупності факторів викликає спільний ефект – зменшення потенціалу розвитку вітчизняної сфери освіти.

Біографії авторів

Роман ГАВРІК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Вікторія КОЗИЦЬКА , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

студентка

Посилання

Джура О. Д. Освіта в системі факторів професійного самовизначення особистості: дис. канд. філос. наук: 09.00.03. Київ, 2005. С. 196

Бушман І. О. Система освіти як засіб модернізації української культури: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.10. Київ, 2005. С. 225

Рєзанова Н. О. Інститут недержавної освіти як чинник формування особистості (соціально-філософський аспект): дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. Запоріжжя, 1999. С. 184

Прокопенко А. Л. Освіта як чинник соціальних змін (методологічний аспект): дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03. Київ, 2007. С. 183

Стасюк Г. Є. Освіта як чинник державотворення: автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.10. Київ, 2008. С. 16

Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.06. Київ, 2009.

С. 44

Луговий В. І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: (теоретико-методологічний аспект): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. Київ, 1995. С. 429

Співаковський О. В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: дис. д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2003. С. 534

Майборода В. К. Становлення і розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917–1992 рр.): дис. ... д-ра пед. наук у формі наук. доп.: 13.00.01. Київ, 1993. С. 58

Шинкарук В. Д. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України. Вища школа, 2007. С. 3–17.

Савченко А. О. Правове регулювання праці професорсько- викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2000. С. 18.

Карчевський К. А. Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2001. С. 20

Хохлова І. В. Система адміністративно-правових засобів забезпечення права громадян на здобуття вищої освіти: автореф. дисканд. юрид. наук: 12.00.07. Херсон, 2012. С. 18.

Петрецька Н. І. Конституційно-правовий статус окремих учасників навчально-виховного процесу в галузі вищої освіти України: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2014. С. 20.

Тицька Я. О. Освітні правовідносини в Україні: автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.01., 2014. С. 20.

Залеська А. С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2014. С. 16.

Алексеев А. С. К учению о юридической природе государства и государственной власти (По поводу Эмпирических исследований д-ра Лингга и Субъективного реализма проф. Коркунова). «Русская мысль». Москва, 1894. Год пятнадцатый, кн. XI. С. 56–88.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Педагогічна думка, 2009. С. 185–186.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dzhura O. D. (2005) Osvita v systemi faktoriv profesiinoho samovyznachennia osobystosti [Education in the system of factors of professional self-determination of personality]: diss. cand. philosopher. sciences: 09.00.03. Kyiv. P. 196 [In Ukrainian].

Bushman I. O. (2005) Systema osvity yak zasib modernizatsii ukrainskoi kultury [The education system as a means of modernizing Ukrainian culture]: diss. cand. philosopher. sciences: 09.00.10. Kyiv. P. 225 [In Ukrainian].

Riezanova N. O. (1999) Instytut nederzhavnoi osvity yak chynnyk formuvannia osobystosti (sotsialno-filosofskyi aspekt) [Institute of non-state education as a factor of personality formation (socio-philosophical aspect)]: diss. cand. philosopher. sciences: 09.00.03. Zaporizhzhia, P. 184 [In Ukrainian].

Prokopenko A. L. (2007) Osvita yak chynnyk sotsialnykh zmin (metodolohichnyi aspekt) [Education as a factor of social change (methodological aspect)]: diss. cand. philosopher. sciences: 09.00.03. Kyiv, P. 183 [In Ukrainian].

Stasiuk H. Ye. (2008) Osvita yak chynnyk derzhavotvorennia [Education as a factor of state formation]: abstract. diss. doctor of pedagogical sciences: 09.00.10. Kyiv. P. 16 [In Ukrainian].

Nikolaienko S. M. (2009) Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom systemy osvity Ukrainy [Theoretical and methodological bases of management of innovative development of education system of Ukraine]: abstract. diss. ... doctor of pedagogical sciences: 13.00.06. Kyiv, P. 44 [In Ukrainian]

Luhovyi V. I. (1995) Tendentsii rozvytku pedahohichnoi osvity v Ukraini: (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Tendencies of development of pedagogical education in Ukraine: (theoretical and methodological aspect)]: abstract. diss. doctor of pedagogical sciences: 13.00.01. Kyiv, P. 429 [In Ukrainian]

Spivakovskyi O. V. (2003) Teoretyko-metodychni osnovy navchannia vyshchoi matematyky maibutnikh vchyteliv matematyky z vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii [Theoretical and methodological foundations of teaching higher mathematics of future mathematics teachers using information technologies]: abstract. diss. doctor of pedagogical sciences: 13.00.02. Kyiv, P. 534 [In Ukranian].

Maiboroda V. K. (1993) Stanovlennia i rozvytok natsionalnoi vyshchoi pedahohichnoi osvity v Ukraini (1917–1992 rr.) [Formation and development of national higher pedagogical education in Ukraine (1917-1992)]: abstract. diss. doctor of pedagogical sciences у формі наук. доп.: 13.00.01. Kyiv, P. 58 [In Ukrainian]

Shynkaruk V. D. (2007) Osnovni napriamy modernizatsii struktury vyshchoi osvity Ukrainy [The main directions of modernization of the structure of higher education of Ukraine]. Vyshcha shkola [Higher School]. P. 3–17. [In Ukrainian]

Savchenko A. O. (2000) Pravove rehuliuvannia pratsi profesorsko- vykladatskoho skladu vyshchykh zakladiv osvity Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy [Legal regulation of the work of the teaching staff of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: abstract. diss. cand. of legal sciences: 12.00.05. Kharkiv, P. 18. [In Ukrainian]

Karchevskyi K. A. (2001) Platni osvitni posluhy vyshchykh zakladiv osvity MVS Ukrainy: tsyvilno-pravovyi aspekt [Paid educational services of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: civil law aspect]: abstract. diss. cand. of legal sciences: Kharkiv, P. 20 [In Ukrainian]

Khokhlova I. V. (2012) Systema administratyvno-pravovykh zasobiv zabezpechennia prava hromadian na zdobuttia vyshchoi osvity [System of Administrative and Legal Means of Ensuring the Right of Citizens to Higher Education]: abstract. diss. cand. of legal sciences: 12.00.07. Kherson, P. 18. [In Ukrainian]

Petretska N. I. (2014) Konstytutsiino-pravovyi status okremykh uchasnykiv navchalno-vykhovnoho protsesu v haluzi vyshchoi osvity Ukrainy [Constitutional and legal status of individual participants of the educational process in the field of higher education of Ukraine]: abstract. diss. cand. of legal sciences: 12.00.02. Kyiv, P. 20. [In Ukrainian]

Tytska Ya. O. (2014) Osvitni pravovidnosyny v Ukraini [Educational legal relations in Ukraine]: abstract. diss. cand. of legal sciences: 12.00.01, P. 20. [In Ukrainian]

Zaleska A. S. (2014) Kryminalno-pravova okhorona prava na otrymannia osvity [Criminal law protection of the right to education]: abstract. diss. cand. of legal sciences: 12.00.08. Kharkiv, P. 16. [In Ukrainian]

Alekseev A. S. (1894) K ucheniju o juridicheskoj prirode gosudarstva i gosudarstvennoj vlasti (Po povodu Jempiricheskih issledovanij d-ra Lingga i Sub#ektivnogo realizma prof. Korkunova). [On the doctrine of the legal nature of the state and state power (Concerning the Empirical Studies of Dr. Ling and Subjective Realism by Prof. Korkunov)]). «Russkaja mysl'» ["Russian thought."]. Moscow, Fifteenth year, book XI. P. 56–88. [In Russian]

Kremen V. H. (2009) Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of human-centrism in strategies of educational space]. Kyiv: Pedahohichna dumka, P. 185–186. [In Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті