ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯСПРАВ ЩОДО ЗАТРИМАННЯ І ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗА УЧАСТЮ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Роман ГАВРІК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-1557-0594
  • Артем СІВЕР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-5341-4907
Ключові слова: примусове видворення, іноземець, особа без громадянства, адміністративне судочинство

Анотація

В даній науковій статті автором розкрито порядок провадження у справах про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства або затримання з цією метою, підстави для задоволення адміністративного позову про це та для відмови у його задоволенні. На підставі проведеного аналізу, автор робить висновок про те, що примусове видворення іноземців та осіб без громадянства є правовим наслідком порушення ними законодавства з прикордонних питань, яке реалізується органами охорони державного кордону або міграційної служби на підставі судового рішення, яке приймається на основі відповідного адміністративного позову. Як свідчить правова доктрина та судова практика підставами для примусового видворення є: наявність законів, які передбачають адміністративне видворення або вчинення адміністративного проступку, який грубо порушує правопорядок, тобто: невиконання в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення;якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, в тому числі: перебування на території України без правових підстав; спроба незаконного перетинання державного кордону, поза встановленого пункту пропуску, відсутність документів, що дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України; відсутність документів, які надають право на виїзд з України; відсутність родичів в Україні; відкритий намір незаконним шляхом потрапити до країни; відсутність коштів для придбання проїзних документів. Умовами, за яких неможливо ідентифікувати іноземця чи особу без громадянства, забезпечити примусове видворення чи реадмісію особи, що є підставою для затримання особи є:відсутність співпраці з боку іноземця або особи без громадянства під час процедури його ідентифікації; неодержання інформації з країни громадянської належності іноземця або країни походження особи без громадянства чи документів, необхідних для ідентифікації особи. Щодо даного питання автором проаналізована судова практика.

Біографії авторів

Роман ГАВРІК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Артем СІВЕР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 123з навчальної групи

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (в редакції Закону від 3 жовтня 2017 року, зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Демчик Н. Правове регулювання застосування примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 861. С. 252-256

Гула І. Л. Примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства як захід адміністративного примусу. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 252-255. URL: http://pap.in.ua/4_2018/72.pdf.

Постанова Новозаводського районного суду міста Чернігова від 22 січня 2018 року у справі № 751/218/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71699293.

Постанова Першотравневого районного суду міста Чернівців від 20 грудня 2017 року у справі № 725/5750/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71187859.

Постанова Личаківського районного суду міста Львова від 16 січня 2018 року у справі № 463/311/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71603252.

Постанова Ківерцівського районного суду Волинської області від 4 січня 2018 року у справі № 158/11/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71448708.

Постанова Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11 січня 2018 року у справі № 751/87/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71618425.

Постанова Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 17 січня 2018 року у справі № 303/249/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71648081.

Національна судова практика розгляду спорів щодо примусового видворення на користь осіб 2011-2017. Представництво УВКБ ООН в Україні. URL: http://unhcr.org.ua/attachments/article/51/CourtExpulsionDecisionsU173.doc


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy(2017) vid 6 lypnia 2005 roku (v redaktsii Zakonu vid 3 zhovtnia 2017 roku, zi zminamy ta dopovnenniamy). [Code of Administrative Procedure of Ukraine of 6 July 2005 (as amended by the Law of 3 October 2017, as amended)] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2017. No 48. P. 436.[In Ukrainian]

Demchyk N. (2017) Pravove rehuliuvannia zastosuvannia prymusovoho povernennia i prymusovoho vydvorennia inozemtsiv ta osib bez hromadianstva [Legal regulation of the use of forced return and forced expulsion of foreigners and stateless persons]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic"]. Law. 2017. No 861. Pp. 252-256 [In Ukrainian].

Hula I. L. (2018) Prymusove vydvorennia z Ukrainy inozemtsiv ta osib bez hromadianstva yak zakhid administratyvnoho prymusu [Forced expulsion of foreigners and stateless persons from Ukraineas a measureofadministrativecoercion]. Porivnialno-analitychnepravo [Comparative analytical law]. 2018. No 4. Pp. 252-255. URL: http://pap.in.ua/4_2018/72.pdf. [In Ukrainian]

Postanova (2018) Novozavodskoho raionnoho sudu mista Chernihova vid 22 sichnia 2018 roku u spravi № 751/218/18 [Resolution of the Novozavodsk District Court of Chernihiv of January 22, 2018 in Case No. 751/218/18]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [The only state register of court decisions]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71699293.[In Ukrainian]

Postanova (2017) Pershotravnevoho raionnoho sudu mista Chernivtsivvid 20 hrudnia 2017 roku u spravi № 725/5750/17 [Resolution of the May Day District Court of Chernivtsi of December 20, 2017 in Case No. 725/5750/17]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [The only state register of court decisions].URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71187859. [In Ukrainian]

Postanova (2018) Lychakivskoho raionnoho sudu mista Lvova vid 16 sichnia 2018 roku u spravi № 463/311/18 [Resolution of the Lychakiv District Court of Lviv of 16 January 2018 in Case No. 463/311/18]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [The only state register of court decisions]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71603252. [In Ukrainian]

Postanova (2018) Kivertsivskoho raionnoho sudu Volynskoi oblasti vid 4 sichnia 2018 roku u spravi № 158/11/18 [Resolution of the Kivertsi District Court of Volyn Region of January 4, 2018 in Case No. 158/11/18]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [The only state register of court decisions]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71448708. [In Ukrainian]

Postanova (2018) Novozavodskoho raionnoho sudu mista Chernihova vid 11 sichnia 2018 roku u spravi № 751/87/18 [Resolution of the Novozavodsk District Court of Chernihiv of January 11, 2018 in Case No. 751/87/18]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [The only state register of court decisions]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71618425. [In Ukrainian]

Postanova(2018) Mukachivskoho miskraionnoho sudu Zakarpatskoi oblastivid 17 sichnia 2018 roku u spravi № 303/249/18 [Resolution of the Mukachevo City District Court of Transcarpathian Region of January 17, 2018 in Case No. 303/249/18]. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [The only state register of court decisions]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71648081.[InUkrainian]

Natsionalna sudova praktyka rozghliadu sporiv shchodo prymusovoho vydvorennia na koryst osib 2011-2017 [National jurisprudence for the treatment of forced expulsion in favor of persons 2011-2017]. Predstavnytstvo UVKB OON v Ukraini [UNHCR Representation in Ukraine]. URL: http://unhcr.org.ua/attachments/article/51/CourtExpulsionDecisionsU173.doc [InUkrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті