СУТНІСТЬ ТА ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ВИЗНАТИ НЕЧИННИМ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

  • Олена ДЕМ’ЯНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4933-4610
  • Денис БОНДАРЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6258-5089
Ключові слова: цивільний процес, апеляційне оскарження, повноваження, судове рішення, диспозитивність, відмова від позову, мирова угода

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності та підстав застосування повноваження суду апеляційної інстанції визнати нечинним рішення суду першої інстанції. З’ясовується чинне нормативне регулювання вказаного повноваження та історія становлення цього інституту. Аргументується позитивний вплив реалізації в ході апеляційного провадження диспозитивних прав сторін, якими, зокрема, є право позивача відмовитись від позову та право сторін укласти мирову угоду на ефективність цивільного судочинства, сприяння процесуальній співпраці та примиренню сторін.

Проводиться аналіз особливостей реалізації диспозитивних прав в ході апеляційного провадження. Наголошується на тому, що конкуренція між чинністю судового рішення та правом на консенсуальне вирішення справи має вирішуватись на користь диспозитивному волевиявленню сторін.

З’ясовуються мотиви запровадження законодавчих змін, в результаті яких повноваження суду апеляційної інстанції доповнені повноваженням визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції. Підкреслюється, що важливе значення для пояснення сутності цього повноваження мають категорії судової помилки, законності та обґрунтованості судового рішення. Пропонується широке розуміння поняття судової помилки, яке не залежить від наявності вини суду першої інстанції, що ухвалив оскаржене рішення. Підкреслюється, що помилковість рішення проявляється через його невідповідність меті захисту прав та інтересів сторін цивільного судочинства. Доводиться, що в разі, коли після ухвалення рушення судом першої інстанції сторони обирають інший шлях для вирішення спору, таке судове рішення не може залишатися чинним через невідповідність інтересам сторін.

Акцентується увага на тому, що сутність реалізації повноваження визнати нечинним рішення суду першої інстанції жодною мірою не відрізняється від сутності повноваження суду апеляційної інстанції на скасування рішення. Вказується на те, що в обидвох випадках рішення суду першої інстанції знищується, нівелюється апеляційною інстанцією, не обумовлює жодних правових наслідків, позбавляється законної сили. Відповідно, ані для правового врегулювання спору, ані для учасників справи немає різниці, чи рішення скасовано судом апеляційної інстанції чи визнане нечинним. Робиться висновок про те, що запровадження в законодавстві повноваження визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині не є достатньо виправданим. Окреслюються перспективи подальших досліджень.

Біографії авторів

Олена ДЕМ’ЯНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та приватноправових дисциплін

Денис БОНДАРЧУК , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Студент 2 курсу магістратури

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 15.11.2019).

Тимченко Г.П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики. Дис. ... д-ра юрид. наук. К., 2012. 422 с.

Дем’янова О.В. Диспозитивність як риса цивільного судочинства. Актуальні проблеми держави і права. 2016. Випуск 77. С. 88 – 94.

Вербіцька М.Укладення мирових угод в апеляційному, касаційному провадженнях у господарському процесі та на стадії виконання судових рішень. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 1 (13). 2018 р. 124 – 129.

Бортнік О.Г. Мирова угода у цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук. Х. 2007. 20 с.

Грось Л. A. Влияние норм гражданского права на гражданское и арбитражное судопроизводство :учеб. пособ. Хабаровск. 2002. 334 с.

Гарієвська М.Б.Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччині. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. С. 207 – 209.

Морщакова Т.Г. Интервью. Медиация и право. 2007. № 2. С. 13-20.

Гусаров К.В. Проблемы отмены судебного решения апелляционным судом и закрытия производства по делу или оставления заявления без рассмотрения. Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 10. С. 20–23.

Салазский А. Законная отмена законного решения. Юридическая Практика. 2009. № 28(603).

Князев Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе. Автореф. … дис. канд.юрид. наук.Томск. 2004. 24 с.

Кайдашев Р.П. Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду адміністративної справи. Вісник АМСУ. Серія: «Право». № 2 (15). 2015. С. 35-40.

Курс цивільного процесу : підручник. За ред. В.В. Комарова. Х. : Право. 2011. 1352 с.

Ілиопол І.М. Апеляційне провадження в цивільному процесі України . Дис. … канд. юрид. наук.Одеса. 2018. 273 с.

Петренко В.С. Зміни в процесуальні кодекси як складова судової реформи. Вісник Асоціації слідчих суддів України. №2(3), 2017. С.58-60.

Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти. Право України. 2004. № 2. С. 16 – 21.

Терехова Л.А. Право на исправление судебной ошибки как компонент судебной защиты. Дис. … д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 462 с.

Кушнір Н.М. Причини та умови виникнення судових помилок (на матеріалах справ судів першої інстанції). Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Вип. 550. С.74-79.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of civil procedure of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 [in Ukrainian] (date of request: 15.11.2019).

Tymchenko, H. P. (2012) Pryntsypy tsyvilnoho ta administratyvnoho sudochynstva v Ukraini: problemy teorii i praktyky [Principles of Civil and Administrative Procedure in Ukraine: Problems of Theory and Practice]. PhD Thesis. 2012. Р. 422. [in Ukrainian]

Demianova, O.V. (2012) Dyspozytyvnist yak rysa tsyvilnoho sudochynstva. [Dispositivity as a feature of civil proceedings]. Aktualni problemy derzhavy i prava. Vypusk 77. Р. 88-94. [in Ukrainian]

Verbitska, M. (2018) Ukladennia myrovykh uhod v apeliatsiinomu, kasatsiinomu provadzhenniakh u hospodarskomu protsesi ta na stadii vykonannia sudovykh rishen [Conclusion of peace agreements in appeal, cassation in the economic process and at the stage of execution of court decisions]. Aktualni problemy pravoznavstva. Vypusk 1 (13). Р. 124 – 129. [in Ukrainian]

Bortnik, O.H. (2007) Myrova uhoda u tsyvilnomu sudochynstvi [Settlement agreement in civil proceedings]. PhD Thesis. Kh. 2007. Р. 20. [in Ukrainian]

Gros, L. A. (2002) Vliyanie norm grazhdanskogo prava na grazhdanskoe i arbitrazhnoe sudoproizvodstvo : ucheb. posob. [Impact of civil law on civil and arbitration proceedings] Habarovsk. Р. 334. [in Russian]

Hariievska, M.B. (2011) Problemni pytannia vyznannia myrovoi uhody v Ukraini ta Nimechchyni. [Problematic issues of recognition of settlement agreement in Ukraine and Germany] Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 10. Р. 207 – 209. [in Ukrainian]

Morschakova, T.G. (2007) Intervyu [Interview]. Mediatsiya i pravo. Р. 13-20. [in Russian]

Gusarov, K.V. (2012) Problemyi otmenyi sudebnogo resheniya apellyatsionnyim sudom i zakryitiya proizvodstva po delu ili ostavleniya zayavleniya bez rassmotreniya [Problems of the annulment of the judgement by the Court of Appeal and the closure of the case or the abandonment of the application]. Arbitrazhnyiy i grazhdanskiy protsess. 10. Р. 20–23. [in Russian]

Salazskiy, A. (2009) Zakonnaya otmena zakonnogo resheniya [Lawful cancellation of a lawful decision]. Yuridicheskaya Praktika. № 28(603). [in Russian]

Knyazev, D.V. (2004) Mirovoe soglashenie v arbitrazhnom protsesse [Settlement agreement in arbitration proceedings]. PhD Thesis. Tomsk. Р. 24. [in Russian]

Kaidashev, R.P. (2015) Povnovazhennia administratyvnoho sudu apeliatsiinoi instantsii za naslidkamy rozghliadu administratyvnoi spravy [Powers of the Administrative Court of Appeal on the basis of administrative proceedings]. Visnyk AMSU. Seriia: «Pravo». № 2 (15). 2015. Р. 35-40. [in Ukrainian]

Kurs tsyvilnoho protsesu [Course of civil process] : pidruchnyk. Za red. V.V. Komarova. Kh. : Pravo. 2011. Р. 1352. [in Ukrainian]

Ilyopol, I.M. (2018) Apeliatsiine provadzhennia v tsyvilnomu protsesi Ukrainy [Appellate exercise in civil proceedings in Ukraine]. PhD Thesis. Odesa. Р. 273. [in Ukrainian]

Petrenko, V.S. (2017) Zminy v protsesualni kodeksy yak skladova sudovoi reformy [Changes to procedural codes as part of judicial reform]. Visnyk Asotsiatsii slidchykh suddiv Ukrainy. №2(3). Р. 58-60. [in Ukrainian]

Yemelianova, I. (2004) Apeliatsiinyi i kasatsiinyi perehliad sudovykh rishen v tsyvilnomu sudochynstvi: teoretychni ta praktychni aspekty [Appeal and cassation review of judgements in civil proceedings: theoretical and practical aspects]. Pravo Ukrainy. № 2. Р. 16 – 21. [in Ukrainian]

Terehova, L.A. (2008) Pravo na ispravlenie sudebnoy oshibki kak komponent sudebnoy zaschityi [Right to remedy judicial error as a component of judicial protection]. PhD Thesis. Ekaterinburg. Р. 462[in Russian]

Kushnir, N.M. (2010) Prychyny ta umovy vynyknennia sudovykh pomylok (na materialakh sprav sudiv pershoi instantsii) [Causes and conditions of judicial errors (on the case file of the courts of first instance)]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Vyp. 550. Р.74-79. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті