ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗКРИТТЯ ДОКАЗІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

  • Олена ДЕМ’ЯНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-4933-4610
  • Роман ГАХ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6843-4230
Ключові слова: цивільний процес, докази, засоби доказування, розкриття доказів, речові докази, показання свідків

Анотація

Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів правового регулювання розкриття доказів за цивільним процесуальним законодавством. З’ясовується чинне нормативне регулювання розкриття доказів та історія становлення цього інституту. Аргументується позитивний вплив інституту розкриття доказів на ефективність цивільного судочинства, розвиток змагальності, сприяння процесуальній співпраці та примиренню сторін, забезпечення усім учасникам справи завчасного отримання інформації.

Проводиться аналіз співвідношенню понять «докази» і «засоби доказування». Наголошується на тому, що застосування терміну «розкриття доказів» цілком можливе щодо засобів доказування, однак, виникають певні проблеми при застосуванні цього поняття до доказів у розумінні фактичних даних, інформації.

З’ясовується дія правил про розкриття щодо різних видів доказів. Підкреслюється, що речові докази також вимагають розкриття, однак визначені в законі правила не є придатними для цього. Пропонується ознайомлення з речовими доказами у місці їх знаходження. Пропонується також надання фотографій відповідних речових доказів одночасно з наданням копій інших доказів. Підкреслюється, що особливі складності стосуються розкриття таких засобів доказування як показання свідків. Доводиться, що розкриття засобів доказування має обмежитись лише повідомленням про намір використовувати такі засоби доказування. Разом з тим, слід передбачити в законодавстві право учасників справи опитати свідків, а також інших учасників справи за їх згодою.

Акцентується увага на тому, що окремі засоби доказування отримуються судом безпосередньо : витребовуватись судом за клопотанням учасників справи, отримуватися як матеріали виконаного судового доручення, як висновок призначеної судом експертизи. Вказується на те, що доцільно зобов’язати суд негайно повідомити про їх отримання учасників справи, та надати можливість з ними ознайомитися. Також висловлюється критика використаного в законі терміну «завчасно» для регламентації строків розкриття доказів. Тому видається доцільним встановити більш чітку межу, наприклад, не менше ніж за три дні до початку розгляду справи по суті. Окреслюються перспективи подальших досліджень розкриття доказів в цивільному судочинстві.

Біографії авторів

Олена ДЕМ’ЯНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та приватноправових дисциплін

Роман ГАХ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Студент 2 курсу магістратури

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 15.11.2019).

Тимченко Г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики : дис. ... д-ра юрид. наук. К. 2012. 422 с.

Плюхина М. А. Процессуальные средства обеспечения эффективности судопроизводства по гражданским делам : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2002. 247 с.

Клейменов А. Я. Состязательность в гражданском судопроизводстве Соединенных Штатов Америки : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2011. 30 с.

Руда Т. В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз.Автореф. дис. … канд. юрид. наук. К. 2012. 21 с.

Бевзенко Р. С., Малешин Д. Я., Бочарова Н. С., Решетникова И. В. Сближение романо-германской и англосаксонской процессуальных систем. Вестник ВАСРФ. 2009. Август. С. 58-79. http://www.vestnik.ru/content.php?bc_tovar_id=49 (дата звернення: 25.11.2019).

Будылин С. Л. Рентгеновский луч права : раскрытие доказательств в России и за рубежом / Вестник ВАСРФ. 2014. № 7. С. 56 – 97.

Елисеев Н. Г. Раскрытие доказательств. Закон. 2014. № 10. С. 38 – 44.

Павлюченко А. А., Мельникова Е. И. Порядок раскрытия доказательств: плюсы и минусы изменений. Промышленно-торговое право. 2015. № 2. С. 12 – 15.

Скобелев В. П. Гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь: еще раз о новеллах. Юстиция Беларуси. 2012. № 12. С. 46–50.

Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса : теоретические начала и основные институты. М. : Волтерс Клувер. 2008. 767 с.

Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. Дисс. … д-ра юрид. наук. М. 2006. 397 с.

Братель О.Г. Процесуальні юридичні факти цивільного судочинства в контексті тлумачення оціночних темпоральних категорій. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Том 1. № 1. С. 24-28.

Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 6 червня 2018 року. http://reyestr.court.gov.ua/Review/74501432 (дата звернення: 15.11.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of civil procedure of Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 [in Ukrainian] (date of request: 15.11.2019).

Tymchenko, H. P. (2012) Pryntsypy tsyvilnoho ta administratyvnoho sudochynstva v Ukraini: problemy teorii i praktyky [Principles of Civil and Administrative Procedure in Ukraine: Problems of Theory and Practice]. PhD Thesis. 2012. Р. 422. [in Ukrainian]

Plyuhina, M. A. (2002) Protsessualnyie sredstva obespecheniya effektivnosti sudoproizvodstva po grazhdanskim delam [Procedural means of ensuring the effectiveness of civil proceedings]. PhD Thesis. Ekaterinburg. Р. 347. [in Russian]

Kleymenov, A. Ya. (2002) Sostyazatelnost v grazhdanskom sudoproizvodstve Soedinennyih Shtatov Ameriki [Competition in United States civil proceedings]. Extended abstract of candidate’s thesis. М. Р. 30. [in Russian]

Ruda, T. V. (2012) Dokazy i dokazuvannia v tsyvilnomu protsesi Ukrainy i SShA: porivnialno-pravovyi analiz [Evidence and additional information in the civil proceedings of Ukraine and the United States: comparative-legal analysis].Extended abstract of candidate’s thesis. М. Р. 21. [in Ukrainian]

Bevzenko, R. S., Maleshin, D. Ya., Bocharova, N. S., Reshetnikova, I. V. (2009) Sblizhenie romano-germanskoy i anglosaksonskoy protsessualnyih sistem [Convergence of Romano-German and Anglo-Saxon procedural systems]. Vestnik VASRF. Avgust. Р. 58-79.www.vestnik.ru/content.php?bc_tovar_id=49 [in Russian] (date of request: 15.11.2019).

Budyilin, S. L. (2014) Rentgenovskiy luch prava : raskryitie dokazatelstv v Rossii i za rubezhom [X-ray beam of law: disclosure of evidence in Russia and abroad] Vestnik Vyisshego arbitrazhnogo suda Rossiyskoy Federatsii. 7. Р. 56 – 97. [in Russian]

Eliseev, N. G. (2014) Raskryitie dokazatelstv [Disclosure of evidence]. Zakon. 10. Р. 38 – 44. [in Russian]

Pavlyuchenko, A. A., Melnikova, E. I. (2015) Poryadok raskryitiya dokazatelstv: plyusyi i minusyi izmeneniy [Order of disclosure of evidence: advantages and disadvantages of changes]. Promyishlenno-torgovoe pravo. 2. Р. 12 – 15. [in Russian]

Skobelev, V. P. (2012) Grazhdanskoe protsessualnoe zakonodatelstvo Respubliki Belarus: esche raz o novellah [Civil procedure legislation of the Republic of Belarus: once again about novella]. Yustitsiya Belarusi. 12. Р. 46-50. [in Russian]

Sahnova, T. V. (2008) Kurs grazhdanskogo protsessa : teoreticheskie nachala i osnovnyie institutyi [Course of civil process: theoretical beginnings and basic institutions]. M. : Volters Kluver. Р.767. [in Russian]

Baulin, O. V. (2006) Bremya dokazyivaniya pri razbiratelstve grazhdanskih del [Burden of proof in civil cases]. PhD Thesis. М. Р. 397. [in Ukrainian]

Bratel, O.H. (2017) Protsesualni yurydychni fakty tsyvilnoho sudochynstva v konteksti tlumachennia otsinochnykh temporalnykh katehorii [Procedural legal facts of civil proceedings in the context of interpretation of estimated temporal categories ]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. Tom 1. 1. Р. 24-28. [in Ukrainian]

Rishennia Desnianskoho raionnoho sudu m. Chernihova vid 6 chervnia 2018 roku. [in Ukrainian] http://reyestr.court.gov.ua/Review/74501432 (date of request: 15.11.2019).

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті