ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА

  • Анна ДОЛІНСЬКА Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова http://orcid.org/0000-0002-6299-8078
Ключові слова: цивільно-правовий статус, поняття цивільно-правового статусу інтернет-користувача, елементи цивільно-правового статусу інтернет-користувача

Анотація

У статті розглянуто питання цивільно-правового статусу інтернет-користувача. Йдеться про цивільно-правовий статус інтернет-користувача, який вимагає наголосу на достатньо широкому рівні правових інтересів, які формують його статус. Метою цієї статті є визначення змісту поняття та елементів цивільно-правового статусу інтернет-користувача.

У дослідженні наголошено, що досить багато правових можливостей, якими фактично наділений інтернет-користувач, не відображено на рівні конкретних правових приписів в межах національної правової системи.

У правовому статусі інтернет-користувача з об’єктивних причин існує певна диспропорція в тому, що цей статус більшою мірою складається з правових інтересів. Обов’язки кореспондуються чітко визначеним правам, але не кореспондуються правовим інтересам. Відповідно ще однією рисою правового статусу інтернет-користувача є значна перевага його правових можливостей над обов’язками.

Наголошено, що за ознаками правоздатності і дієздатності інтернет-користувач залишається тією ж самою фізичною особою у розумінні Цивільного кодексу України. Проте, це не говорить про наявність певних відмінних елементів дієздатності інтернет-користувача. Необхідно зазначити, що важливість оцінки обсягів дієздатності інтернет-користувача обумовлена віковою специфікою учасників інтернет-відносин.

За результатами дослідження наголошено, що виникнення інтернет-правовідносин та набуття статусу інтернет-користувача відбувається після здійснення процедури ідентифікації такої особи, яка має місце у двох площинах (одна відноситься до інформації яку надає така особа та інша (технічна площина) пов’язана з автоматичною реєстрацією персонального номеру пристрою з якого здійснюється реєстрація). Зазначено, що питання цивільно-правового статусу інтернет-користувача перебуває в стадії свого формуванням і завершеного нормативного та доктринального характеру немає.

З позиції цивільно-правової теорії правовий статус інтернет-користувача має включати в себе його права та обов’язки, як учасника цивільно-правових відносин здійснення яких гарантується з боку держави і пов’язане із задоволенням правових інтересів особи в сфері та за допомогою інтернет середовища.

Біографія автора

Анна ДОЛІНСЬКА, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри цивільного права та процесу

Посилання

Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : дис. … канд. юр.наук : 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва. Київ, 2011. 221 c.

Юридичний словник. за ред Б. С. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова. Київ : Гол. ред. укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1974. 871 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва, 1999. 984 с.

Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А. Я. Сухарев. 2-е изд., доп. Москва : Советская энциклопедия, 1987. 528 с.

Рабінович П. М. Права людини і громадянина. Київ : Атіка, 2004. 464 с.

Марцеляк О. В. Інститут омбудсмана: теорія і практика : монографія. Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. 450 с.

Левченко И. П. Индивидуальный социально-правовой статус личности : монографія. Москва : Книжный мир, МосУ МВД РФ, 2005. 81 с.

Ровный В. В. О категории «правовой модус» и ее содержание. Государство и право. № 4. 1998. С. 86–88.

Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. Москва : Наука, 1979. 229 с.

Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві. : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2007. 541 с.

Поліщук О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача за законодавством країн-учасниць СНД: порівняльно-правовий аспект. Порівняльно-правові дослідження. 2007. № 1–2. С. 285–289.

Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Київ : Видавництво А.С.К., 2003. 384 с.

McFarland. Children’s Access to and Use of the Internet. The Condition of Education. 2019. P. 1-10. URL. https://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cch.pdf (дата звернення: 28.11.2019)

More than four fifths of Europeans used the internet in 2016. URL. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals_-_2016_edition (дата звернення: 28.11.2019)

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003. № 435-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 28.11.2019)

American Gaming Association. State of the States: The AGA Survey of Casino Entertainment. 2008. URL : http://www.americangaming.org/assets/files/aga_2008_sos.pdf (дата звернення: 28.11.2019)

Про електронну комерцію : Закон України від 3.09.2015. № 675-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (дата звернення: 28.11.2019)


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Cherniak O.Yu. (2011). Tsyvilno-pravovyi status spozhyvacha u konteksti adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu [Civil status of consumer in the context of adaptation of legislation of Ukraine to European Union legislation]: dys. … kand. yur.nauk : 12.00.03 / NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva. Kyiv, 2011. 221 p. [in Ukrainian]

Yurydychnyi slovnyk. (1974). [Legal dictionary] / za red B. S. Babiia, F. H. Burchaka, V. M. Koretskoho, V. V. Tsvietkova. Kyiv : Hol. red. ukr. rad. entsykl. AN URSR, 1974. 871 p. [in Ukrainian]

Ozhehov S. Y. (1999). Tolkovii slovar russkoho yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moskva, 1999. 984 p. [in Russian]

Yurydycheskyi entsyklopedycheskyi slovar (1987). [Encyclopedic dictionary of Law] / hl. red. A. Ya. Sukharev. 2-e yzd., dop. Moskva : Sovetskaya entsyklopediya, 1987. 528 p. [in Russian]

Rabinovych P. M. (2004). Prava liudyny i hromadianyna [Human and citizen rights]. Kyiv : Atika, 2004. 464 p. [in Ukrainian]

Martseliak O. V. (2004). Instytut ombudsmana: teoriia i praktyka [Ombudsman Institute: Theory and Practice] : monohrafiia. Kharkiv : Natsionalnyi un-t vnutrishnikh sprav, 2004. 450 p. [in Ukrainian]

Levchenko Y. P. (2005). Indyvydualnii sotsyalno-pravovoi status lychnosty [Individual social and legal status of an individual]: monohrafiia. Moskva : Knyzhnыi myr, MosU MVD RF, 2005. 81 p. [in Russian]

Rovnii V. V. (1998). O katehoryy «pravovoi modus» y ee soderzhanye [About category of “legal modus” and its content]. Hosudarstvo y pravo. № 4. 1998. P. 86–88. [in Russian]

Vytruk N. V. (1979). Osnovy teoryy pravovoho polozhenyia lychnosty v sotsyalystycheskom obshchestve [Fundamentals of theory of legal status of an individuals in a socialist society]. Moskva : Nauka, 1979. 229 p. [in Russian]

Stefanchuk R. O. (2007). Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib u tsyvilnomu pravi [Personal non-property rights of individuals in civil law] : dys. … d-ra yuryd. nauk : 12.00.03 / NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho. Kyiv, 2007. 541 p. [in Ukrainian]

Polishchuk O. Yu. (2007). Tsyvilno-pravovyi status spozhyvacha za zakonodavstvom krain-uchasnyts SND [The consumer's civil status according to laws of the member states of the Union of Independent States]: porivnialno-pravovyi aspekt. Porivnialno-pravovi doslidzhennia. 2007. № 1–2. P. 285–289. [in Ukrainian]

Khavroniuk M.I. (2003). Konstytutsiia Ukrainy. Komentar zakonodavstva Ukrainy pro prava ta svobody liudyny i hromadianyna [Constitution of Ukraine. Commentary on legislation of Ukraine on human and civil rights and freedoms]. Kyiv : Vydavnytstvo A.S.K., 2003. 384 p. [in Ukrainian]

McFarland (2019). Children’s Access to and Use of the Internet. The Condition of Education. 2019. P. 1-10. URL. https://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cch.pdf (accessed 28.11.2019) [in English]

More than four fifths of Europeans used the internet in 2016. URL. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals_-_2016_edition (accessed 28.11.2019) [in English]

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code]: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003. № 435-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. (accessed 28.11.2019) [in Ukrainian]

American Gaming Association. State of the States: The AGA Survey of Casino Entertainment. 2008. URL : http://www.americangaming.org/assets/files/aga_2008_sos.pdf (accessed 28.11.2019) [in English]

Pro elektronnu komertsiiu [About e-commerce]: Zakon Ukrainy vid 3.09.2015. № 675-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (accessed 28.11.2019) [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті