НЕГАТИВНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРАВОВИЙ НАСЛІДОК НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРИЗМІ ВВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

  • Дмитро ДУБОВИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9517-6820
  • Сергій ГОРУН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: негативна кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, кримінальний проступок, форми реалізації

Анотація

Авторами в науковій статті розглянута негативна кримінальна відповідальність в розрізі різновидів галузевої юридичної відповідальності. Основна увага зосереджена на досліджені норм Кримінального кодексу України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» задля того, щоб порівняти норми цих законів та виділити найбільш актуальні питання які можуть виникнути на практиці в процесі реалізації форм кримінальної відповідальності.

По окремості розглянуті різні стадії кримінального правопорушення задля акцентуації уваги на можливих проблемах в реалізації негативної кримінальної відповідальності по відношенню до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

При розгляді готування до кримінального правопорушення автором здійснено окремий ретроспективний аналіз розвитку передумов не притягнення до кримінальної відповідальності суб’єкта злочину (кримінального правопорушення). Акцентовано увагу на тому, що передумови не притягнення суб’єкта кримінального правопорушення до негативної кримінальної відповідальності розширяться (збільшаться) з однієї до двох.

Аналіз положень з приводу таких стадій кримінального правопорушення як замах та закінчене кримінальне правопорушення згідно вказаного вище Закону України показує те, що суб’єкт кримінального правопорушення (засуджений) на практиці після вступу в дію даного закону отримає, як пом’якшення в реалізації форм негативної кримінальної відповідальності так і в певних випадках погіршення свого становища через ті обмеження які визначаються законом.

Біографії авторів

Дмитро ДУБОВИЙ , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Сергій ГОРУН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач, 371 навчальної групи факультет правоохоронної діяльності

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 (дата звернення 16.05.2019).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 10.04.2019).

Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права: Общая и Особенная части. Киев; Харьков: Южно-русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона, 1903. С. 170.

Грищук В. К. Поняття, види, підстави і форми реалізації кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013, № 1(1) с.50-65

Красницький І. В., Щутяк Л. С. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України: монографія. Львів: Львівський Державний університет внутрішніх справ, 2015. 224 с.

Костенко О. М. Відповідальність кримінальна. Великий енциклопедичний юридичний словник. За редакцією академіка Національної академії наук України Ю. С. Шемшученка. К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2007. С. 103.

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : монографія. Харків: Право, 2010. 232 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen: Zakon Ukrainy [About Introduction of Amendments to Some Acts of Ukraine concerning Simplification of Prejudicial Investigation of Separate Categories of Criminal Offences: Law of Ukraine] of 22.11.2018 No 2617 VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 [in Ukrainian]

2.Kryminalniy kodeks Ukrainy [Criminal code of Ukraine] of 05.04.2001 No 2341 III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian]

3.Belohryts-Kotliarevskyi L. S. Uchebnyk russkoho uholovnoho prava: Obshchaia і Osobennaia chasty [Textbook of the Russian criminal law: General and Special parts.] Kiev; Kharkiv: Southern Russian publishing house of F.A. Ioganson, 1903. – Page 170. [in Ukrainian]

Hryshchuk V. K. Poniattia, vydy, pidstavy i formy realizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti [Concept, types, bases and forms of realization of criminal liability] bulletin of Association of criminal law of Ukraine, 2013, No 1 (1), Р. 50-65. [in Ukrainian]

Krasnytskyi I. V., Shchutiak L. S. Vidpovidalnist za zamakh na zlochyn za kryminalnym pravom Ukrainy: monohrafiia [Responsibility for attempted crime on criminal law of Ukraine: The monograph] is Lviv: Lviv state university of internal affairs, 2015. 224 p.[inUkrainian]

Kostenko O. M. Vidpovidalnist kryminalna. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk. [Criminal liability. Big encyclopedic legal dictionary. Under edition of the academician of National Academy of Sciences of Ukraine Yu.S. Sheshnuchenk.] To.: ILLC «Publishing house» legal opinion», 2007. Page 103.[in Ukrainian]

7.Maslak N. V. Kryminalna vidpovidalnist za hotuvannia do zlochynu : monohrafiia [Criminal liability for preparation for crime: Monograph.] Kharkiv: Right, 2010. 232 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті