OPTYMALIZACJA PODATKOWA- DEFINICJA I POJĘCIA POKREWNE

Ключові слова: податкова система, податкова оптимізація, податки, ухилення від сплати податків

Анотація

Стаття присвячена питанням поняття «податкова оптимізація», яке бере свій початок у доктрині польського податкового права, зокрема з практики діяльності податкових радників, які пропонують своїм клієнтам різноманітні можливості зниження їхньої податкової бази.

Податкове планування розглядають як реалізацію платником податків права використання всіх можливих засобів для зменшення покладеного на нього державою податкового тягаря, заснованого на принципах законності, оперативності та оптимальності. Дотримання цих принципів визначає характер і зміст підприємницької діяльності, створює передумови для ефективної роботи підприємства та зменшує можливість виникнення відповідальності за податкові правопорушення.

Для цілей цієї статті термін «податкова оптимізація» означає тільки легальну діяльність в межах закону. Беручи до уваги правомірний аспект, податкова оптимізація визначається як фінансова економія пов’язана з відповідною стратегією здійснення податкового планування, яка проявляється найчастіше вже на етапі створення суб’єктами підприємницької діяльності бізнес-планів.

Методи податкової оптимізації можна класифікувати і поділити за допомогою багатьох критеріїв. При цьому, основна діяльність суб’єкта оподаткування може базуватись як на податковій системі Республіки Польщі так і на системі, що передбачує перенесення підприємницької діяльності за межі країни, а отже і на закордонній податковій системі. У цій статті будуть згадані такі інструменти податкової оптимізації: податкова економія, ухилення від сплати податків, обхід податкового закону, вибір виду і умов цивільно-правових договорів (treaty shopping).

Підсумовуючи вищезазначені міркування, можна сказати, що податкова оптимізація - це термін з неоднорідним значенням, який, однак, конкретизується завдяки твердженням експертів з доктрини та судової практики. Тим не менше, фахівці з вищезгаданих галузей часто сперечаються щодо використання конкретних термінів стосовно деяких конкретних фактів.

Посилання

Ladziński A. (2008) Prawne granice optymalizacji podatkowej. 2008. Nr 6. s. 18. [in Polish]

Optymalizacja. URL: https://sjp.pwn.pl/slowniki/optymalizacja.html (dostęp z dnia 26 listopada 2019 roku) [in Polish]

Kudert S. (2013) Jamroży M. Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Warszawa, 2013. s. 24. [in Polish]

Gruziel K. (2009) Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej. 2009. Nr 77. s. 182–183. [in Polish]

Klonowska A. (2008) Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 2008. Nr 778. s. 213. [in Polish]

Klimczak T. (2000) Obejście ustawy – zagrożenie realizacja zasady pewności opodatkowania. 2000. Nr 4. s. 12 [in Polish]

Koreń D. (2014) Kształtowanie obciążeń podatkowych w stosunkach międzynarodowych. 2014. Nr 8. s. 12. [in Polish]

Pietrasz P. (2007) Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa 2007. s. 48. [in Polish]

Wyciślok J. (2013) Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa, 2013. s. 8. [in Polish]

Ladziński A., Mardas P., Nowak T., Tkaczyk M. (2008) Granice swobodnego kształtowania przez podatników wysokości ich zobowiązań podatkowych. 2008. Nr 12. s. 17. [in Polish]

Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930. Ustawa z dnia 10 września 1999 r Kodeks karny skarbowy. [in Polish]

Brzeziński B. (2002) Wykładnia prawa – tzw. obejście ustawy podatkowej. Glosa do wyroku NSA z 31.1.2002 r. (sygn. akt I SA/Gd 771/01). 2002. Nr 6. s. 50. [in Polish]

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22.4.2013 r. Nr IPPB5/423-96/13-4/AJ. URL: https://sip.mf.gov.pl/. (dostęp z dnia 26 listopada 2019 roku) [in Polish]

Łazuch Ł. (2011) Zostań dyrektorem i zaoszczędź na PIT. Rzeczp. z 1.12.2011 r. [in Polish]

Lipowski T. (2002). Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystywania. Gdańsk 2002. s. 37. [in Polish]

Oręziak L. (2007) Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej: implikacje dla Polski. Warszawa, 2007. s. 92. [in Polish]

Tetłak K. (2013) Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu, w: H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warszawa, 2013. s. 410. [in Polish]

Kuchciak I. (2008) Wykorzystanie rajów podatkowych w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2008. Nr 6, s. 355. [in Polish]

Folfas P. (2008) Przenoszenie działalności gospodarczej do rajów podatkowych jako strategia zarządzania finansami korporacji transnarodowych: motywy, formy, korzyści i zagrożenia. Bank i Kredyt. 2008. Nr 12. s. 20. [in Polish]

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa [in Polish]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті