ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАТРИМАННЯ ТА ТРИМАННЯ ОСІБ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Михайло КОРОЛЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-2088-6959
Ключові слова: адміністративне затримання, тримання, місця тимчасового тримання, поміщення особи до місць тимчасового тримання, Державна прикордонна служба України

Анотація

В статті досліджуються питання застосування органами та підрозділами охорони державного кордону затримання осіб, як адміністративно-процесуального та як тимчасового запобіжного кримінального процесуального заходу та функціонування інституту тримання в Державній прикордонній службі України.

Розглянувши сутність адміністративного затримання, робиться висновок, що воно полягає в примусовому короткочасному обмеженні волі дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне правопорушення і здійснюється лише органами та посадовими особами, уповноваженими на те законодавчими актами.

Зазначається, що тримання затриманих осіб – це система організаційних та практичних заходів, спрямована на дотримання законності при поміщенні затриманих осіб до місць тимчасового тримання, їх триманні та звільненні або вибутті, дотримання режиму в місцях тимчасового тримання, здійснення охорони затриманих осіб, їх матеріально-побутового, продовольчого забезпечення та надання медичної й психологічної допомоги. Відповідно до своєї адміністративної природи, утримання іноземців та осіб без громадянства під вартою не повинно носити каральний характер: це не є санкцією чи покаранням.

Пропонується поняття «поміщення особи до місць тимчасового тримання Державної прикордонної служби України» розглядати як тимчасовий захід процесуального примусу, що застосовується органами (підрозділами) охорони державного кордону до осіб за вчинення адміністративних правопорушень чи за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, або у випадку прийняття рішення про розміщення у відповідних пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, до забезпечення їх примусового видворення чи тих осіб, які прийняті від компетентних органів інших держав на підставі чинних міжнародних угод про реадмісію осіб.

Робиться висновок, що поміщення осіб в місця тимчасового тримання Державної прикордонної служби України застосовується не лише з метою виключення можливостей вчинення ними нових правопорушень, але й з метою їх ідентифікації та підготовки до примусового видворення чи передачі в рамках угод про реадмісію осіб.

Біографія автора

Михайло КОРОЛЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри конституційного,  адміністративного та міжнародного права

Посилання

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141(з наступними змінами та доповненнями).

Конвенція про захист прав і основних свобод людини (прийнята 04.11.1950 р. і ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР). Офіційний вісник України. 1998. від 23.08.2006 № 13; № 32. С. 270.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) : рішення Конституційного Суду України від 26.06.2003 р. № 12-рп/2003. Офіційний вісник України. 2003. № 28. Ст. 1381.

Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена в резолюции 217 A (III) Генеральной Ассамблеи: от 10.12.1948 г. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН: Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув’язненню в якій би то не було формі: від 09.12.1988 р., № 43/173 URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_206

Рішення у справі «Гарькавий проти України» : Заява N 25978/07 від 18.02.2010. Офіційний вісник України. 2010 р. № 51. Ст. 1736.

Інструкція про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України № 352 від 30 березня 2015 року. Офіційний вісник України. 2015. № 39. Ст. 1172.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року. Урядовий кур’єр. 2003. 7 травня (з наступними змінами та доповненнями).

Рішення у справі «Доронін проти України» : Заява N 16505/02 від 19.05.2009. Офіційний вісник України. 2011 р. № 68. Ст. 2619.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122(з наступними змінами та доповненнями).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88 (з наступними змінами та доповненнями).

Порядок дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України № 386 від 10.05.2018 р. Офіційний вісник України від 10.08.2018 -2018 р. № 61. Ст. 2116.

Позбавлення волі іноземців згідно з нормами законодавства про іноземних громадян : витяг з Сьомої Загальної доповіді CPT/Inf(97)10-part URL:https://rm.coe.int/16806ce90d.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131 (з наступними змінами та доповненнями).

Бущенко А.П. Проти катувань. Аналіз відповідності українського законодавства та практики стандартам й рекомендаціям Європейського Комітету запобігання катуванням та жорстокому поводженню. / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б.Є. Захаров. Харків: Права людини, 2005. 223 с.

Лук’яненко Ю. В. Щодо сутності затримання особи за кримінальним процесуальним законодавством України : Молодий вчений. 2015. № 6 (21). Ч. 2. С. 135- 138.

Юридичний словник / упоряд.: В. К. Мамутов, П. О. Недбайло, В. Д. Бабкін та ін. Київ : «Поліграфкнига». 1973. 848 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Konstytutsiia Ukrainy : vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy). [in Ukrainian]

Konventsiia pro zakhys tprav i osnovnykh svobod liudyny (pryiniata 04.11.1950 r. i ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 17.07.1997 r. № 475/97-VR). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. vid 23.08.2006 № 13; № 32. S. 270. [in Ukrainian]

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 56 narodnykh deputativ Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhen chastyn pershoi, tretoi statti 80 Konstytutsii Ukrainy, chastyny pershoi statti 26, chastyn pershoi, druhoi, tretoi statti 27 Zakonu Ukrainy "Pro status narodnoho deputata Ukrainy" ta za konstytutsiinym podanniam Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhennia chastyny tretoi statti 80 KonstytutsiiUkrainystosovnozatrymannianarodnohodeputataUkrainy (sprava pro harantii deputatskoi nedotorkannosti) : rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 26.06.2003 r. № 12-rp/2003. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. № 28. St. 1381. [in Ukrainian]

Vseobshchaya deklaratsiya prav cheloveka, prinyata i provozglashena v rezolyutsii 217 A (III) Generalnoy Assamblei: ot 10.12.1948 g. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 [in Russian]

Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON : Zvid pryntsypiv zakhystu vsikh osib, shcho piddaiutsia zatrymanniu chy uv’iaznenniu v yakii by to nebulo formi: vid 09.12.1988 r., № 43/173 URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_206 [in Ukrainian]

Rishennia u spravi «Harkavyi proty Ukrainy» : Zaiava N 25978/07 vid 18.02.2010. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010 r. № 51. St. 1736. [in Ukrainian]

Instruktsiia pro poriadok trymannia zatrymanykh osib v orhanakh (pidrozdilakh) okhorony derzhavnoho kordonu : zatv. Nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy № 352 vid 30 bereznia 2015 roku. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2015. № 39. St. 1172. [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 3 kvitnia 2003 roku. Uriadovyi kur’ier. 2003. 7 travnia (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy). [in Ukrainian]

Rishennia u spravi «Doronin proty Ukrainy» : Zaiava N 16505/02 vid 19.05.2009. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011 r. № 68. St. 2619. [in Ukrainian]

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 roku № 8073-X. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1984. № 51. St. 1122 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy). [in Ukrainian]

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. St. 88 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy). [in Ukrainian]

Poriadok dii upovnovazhenykh sluzhbovykh osib orhaniv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy pid chas zatrymannia osib, pidozriuvanykh u vchynenni zlochynu, bez ukhvaly slidchoho suddi abo sudu : zatv. Nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy № 386 vid 10.05.2018 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 10.08.2018 - 2018 r. № 61. St. 2116. [in Ukrainian]

Pozbavlennia voli inozemtsiv zghidno z normamy zakonodavstva pro inozemnykh hromadian : vytiah z Somoi Zahalnoi dopovidi CPT/Inf (97) 10-part URL:https://rm.coe.int/16806ce90d. [in Ukrainian]

Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25. St. 131 (z nastupnymy zminamy ta dopovnenniamy). [in Ukrainian]

Bushchenko A. P. Protykatuvan. Analiz vidpovidnosti ukrainskoho zakonodavstva ta praktyky standartam y rekomendatsiiam Yevropeiskoho Komitetu zapobihannia katuvanniam ta zhorstokomu povodzhenniu. / Kharkivska pravozakhysna hrupa; Khudozh. - oformliuvach B. Ye. Zakharov. Kharkiv : Pravaliudyny, 2005. 223 s. [in Ukrainian]

Luk’ianenko Yu. V. Shchodo sutnosti zatrymannia osoby za kryminalnym protsesualnym zakonodavstvom Ukrainy : Molodyi vchenyi. 2015. № 6 (21). Ch. 2. S. 135- 138. [in Ukrainian]

Yurydychnyi slovnyk / uporiad.: V. K. Mamutov, P. O. Nedbailo, V. D. Babkintain. Kyiv : «Polihrafknyha». 1973. 848 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті