ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПОГЛЯД

Ключові слова: юридична відповідальність, цивільна відповідальність, обов’язок держави, римське право

Анотація

Стаття присвячена питанням цивільно-правової відповідальності за законодавством України. Наголошено, що традиційно проблематика відповідальності держави становила інтерес публічних галузей права, таких як конституційне, адміністративне, екологічне. В умовах сьогодення, коли перед державою Україна чи не кожного дня постають нові геополітичні виклики, сутність підходів до оцінки ролі та значення цивільно-правової відповідальності держави змінюється. Держава як особливий публічно-правовий суб’єкт бере участь у виникненні, зміні та припиненні правовідносин, у тому числі й відносин цивільної відповідальності. На сьогодні залишається невирішеною низка питань щодо підстав та умов цивільно-правової відповідальності держави, особливостей суб’єктного складу в цивільному правопорушенні, та найголовніше, - самого доктринального визначення категорії «цивільно-правова відповідальність держави». Досліджено окремі аспекти еволюції цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади. Зазначено, що інститут відшкодування завданої особі шкоди був правовою необхідністю з початку зародження вчення про правовідносини. Проте, найбільшого розвитку інститут цивільно-правової відповідальності досяг саме за часів римського права.

Основи розуміння та формування цивільно-правової відповідальності держави були закладені за часів римського права. Сьогодні питання цивільно-правової відповідальності держави не втрачає своєї актуальності серед сучасних дослідників, оскільки стрімкі зміни суспільного устрою кидають все нові виклики для підстав цивільно-правової відповідальності, умов і механізмів відшкодування державою завданої шкоди юридичним чи фізичним особам. Сформульоване визначення цивільно-правової відповідальності держави - як безумовного обов’язку держави в особі відповідальних органів державної влади або юридичних осіб публічного права здійснити справедливе відшкодування (компенсувати) заподіяну потерпілій особі матеріальну та (або) моральну шкоду викликану організаційно-управлінськими, військово-політичними, організаційно-правовими рішеннями, діями та заходами органів державної влади, їх посадових осіб, службовцями та у інших випадках визначених законодавством.

Біографія автора

Дарина КРАВЧУК, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аспірант

Посилання

Кузнєцова Н. Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині. Право України. Київ, 2019. №1.С.186-203. DOI: 10.33490/louu-2019-01-189.

Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. 880 с.

Недбайло П. О. Норми права. Харків, 1966. 48 с.

Отраднова О. О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: навч.посібн. К.: Юрінком Інтер, 2009. 240 с.

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Юридическая литература, 1976. 215 с.

Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти). О.: Юридична література, 2008. 360 с.

Хоменко М. М. Еволюція цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їхніми посадовими та (або) службовими особами. Часопис Київського університету права. 2011. С. 242-248.

Михайленко О.В. Имущественная ответственность за вред , причиненный осуществлением публичной власти: теоретические аспекты и проблемы ее реализации на практике. М.: ВултерсКлувер, 2007. 352 с.

Первомайский О. Цивільно-правові відповідальність держави Україна: конституційні засади. Юридична Україна. 2012. № 8. С. 62-67.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 05.02.2020)

Горбунов. Д. Г. Ответственность государства перед гражданином как принцип правового государства: Дис… на соискание уч. степени канд. юрид. наук / Д. Г. Горбунов. М., 2003. 195 с.

Рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001 р.№ 7-рп/2001, справа № 1-22/2001 за конституційним зверненням ВАТ “Всеукраїнський Акціонерний Банк”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01(дата звернення:05.02.2020 ).

Левандовскі К. М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа. Вісник Одеського національного університету. 2009. Вип. 1. Том 14. :Правознавство. С. 36–41.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kuznietsova N. (2019). Instytut tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti u vitchyznianii ta zarubizhnii tsyvilistychnii doktryni. [Institute of Civil Liability in Domestic and Foreign Civil Doctrine]. Pravo Ukrainy. [Law of Ukraine] Kyiv, 2019. №1.С.186-203. DOI: 10.33490/louu-2019-01-189. [in Ukrainian]

Yoffe O. S. (1975). Obiazatelstvennoe pravo. М.: Yuryd. lyt., 1975. 880 с. [in Ukrainian]

Nedbailo P. O. (1966). Normy prava. Kharkiv, 1966. 48 с. [in Ukrainian]

Otradnova O. O. (2009).Nedohovirni zoboviazannia v tsyvilnomu pravi Ukrainy: navch.posibn. K.: Yurinkom Inter, 2009. 240 с. [in Ukrainian]

Bratus S. N. Yurydycheskaia otvetstvennost y zakonnost. M.: Yurydycheskaia lyteratura,, 1976. 215 с. [in Ukrainian]

Kivalova T. S. (2008). Zoboviazannia vidshkoduvannia shkody u tsyvilnomu zakonodavstvi Ukrainy (teoretychni aspekty). O.: Yurydychna literatura, 2008. 360 с. [in Ukrainian]

Khomenko M. M. (2011). Evoliutsiia tsyvilno-pravovoho rehuliuvannia vidnosyn z vidshkoduvannia shkody, zavdanoi orhanamy derzhavnoi vlady, yikhnimy posadovymy ta (abo) sluzhbovymy osobamy. [The evolution of civil law regulation of relations to compensate for damage caused by public authorities, their officials and / or officials.] Chasopys Kyivskoho universytetu prava [Journal of the Kyiv University of Law]. 2011. С. 242-248. [in Ukrainian]

Mykhailenko O.V. (2007). Ymushchestvennaia otvetstvennost za vred , prychynennыi osushchestvlenyem publychnoi vlasty: teoretycheskye aspektы y problemы ee realyzatsyy na praktyke. M.: Vulters Kluver, 2007. 352 с. [in Ukrainian]

Pervomaiskyi O. (2012). Tsyvilno-pravovi vidpovidalnist derzhavy Ukraina: konstytutsiini zasady. [Civil liability of the state of Ukraine: constitutional principles] Yurydychna Ukraina [Legal Ukraine]. 2012. № 8. С. 62-67.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennia: 05.02.2020) [in Ukrainian]

Horbunov. D. H. (2003). Otvetstvennost hosudarstva pered hrazhdanynom kak pryntsyp pravovoho hosudarstva: Dys… na soyskanye uch. stepeny kand. yuryd. nauk / D. H. Horbunov. M., 2003. 195 с. [in Ukrainian]

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 30.05.2001 r. № 7-rp/2001, sprava № 1-22/2001 za konstytutsiinym zvernenniam VAT “Vseukrainskyi Aktsionernyi Bank”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01 (data zvernennia:05.02.2020 ). [in Ukrainian]

Levandovski K. M. (2009). Poniattia subsydiarnoi vidpovidalnosti ta yii pravova pryroda. [The concept of subsidiary responsibility and its legal nature] Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of the Odessa National University]. 2009. Вип. 1. Том 14. : Правознавство. С. 36–41. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті