ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Ірина КУШНІР Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-0286-7591
  • Руслан НОВОДРАНОВ Державна прикордонна служба України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: інформація, звернення, Контактний центр, Державна прикордонна служба України, гаряча лінія, консультаційна робота

Анотація

У сучасному інформаційному суспільстві важливу роль відіграє дієвий взаємозв’язок між державою і громадянином. Доступними для відкритого діалогу є прямі консультації за допомогою телефонного, електронного та письмового звернення громадян до органу влади.

У діяльності Державної прикордонної служби України, як і в інших органах публічної адміністрації, забезпечений двосторонній дієвий зв’язок у формі електронних консультацій та «гарячої» телефонної лінії. Такі форми є досить ефективними та зручними, що зумовлено доступністю для громадян і відсутністю обмежень часовими рамками та місцем проведення. Для них характерний оперативний зворотний зв’язок, дотримання анонімності, зменшення матеріальних витрат і кількості організаційних заходів.

Спеціальним підрозділом, що забезпечує такий постійний зв’язок громадян з органами і підрозділами Державної прикордонної служби України, є робота Контактного центру Державної прикордонної служби України, який забезпечує оперативне реагування на проблемні питання громадян і своєчасний розгляд звернень, які надходять на «гарячу лінію» Державної прикордонної служби України або електронну пошту Контактного центру Державної прикордонної служби України.

Поряд зі значними позитивними аспектами у функціонуванні Контактного центру є й такі, що варто покращити для удосконалення діяльності Контактного центру, покращання консультаційної роботи й підвищення довіри громадян до Державної прикордонної служби України. Зазначено, що основні проблемні питання, які виникають у діяльності Контактного центру, знаходяться в нормативно-правовій та організаційній площині.

Проаналізоване дозволило авторам сформулювати, що важливим питанням у роботі Контактного центру є узгодження та вироблення чіткого механізму надання інформації, а також формування і дотримання єдиної позиції у роботі зі зверненнями громадян усіх посадових осіб Державної прикордонної служби України. Досягнення реалізації цього можливе через узгодження норм чинного законодавства, що врегульовують порядок і підстави звернень; затвердження Положення про Контактний центр Державної прикордонної служби України, Методичних рекомендацій у роботі зі зверненнями громадян у Державній прикордонній службі України.

Біографії авторів

Ірина КУШНІР, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат юридичних наук, докторант

Руслан НОВОДРАНОВ, Державна прикордонна служба України імені Богдана Хмельницького

начальник Контактного центру

Посилання

Гонюкова Л. В. Основні напрями співпраці влади та громади і необхідні для цього умови. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=819.

Корж І. Ф. Вільний доступ громадян до правової інформації – засаднича ознака забезпечення правової безпеки держави. Право і інформація. 2018. № 1(24). С. 1427.

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015. № 1189-r. Урядовий кур’єр. 2015. № 220.

Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy.

Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady.

Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя : постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2012. № 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21-2012-%D0%BF.

Про звернення громадян : Закон України від 2.10.1996. № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011. № 3773-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

Про захист персональних даних : Закону України від 01.06. 2010. № 2297-VI. Урядовий кур’єр. 2010. № 122.

Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр» : постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009. № 898. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-2009-%D0%BF.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Honiukova L. V. “The main directions of cooperation between the authorities and the community are the necessary conditions for this”, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=819 (Accessed 18 September 2019).

Korzh I. F. (2018) “The free access of citizens to legal information is a basic feature of ensuring the legal security of the state”. Pravo i informatsiia. vol. 1(24). рр. 1427.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the State Border Guard Service of Ukraine””. Uriadovyi kurier, vol. 220.

“The level of trust in public institutions and the electoral orientation of Ukrainian citizens”, available at: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy (Accessed 25 September 2019).

“Assessment by citizens of the situation in the country and the activities of the authorities”, available at: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady (Accessed 20 September 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Regulation on the National system of processing appeals to the executive authorities and the Model Regulation on the contact center of the Autonomous Republic of Crimea, region, cities of Kyiv and Sevastopol : the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21-2012-%D0%BF (Accessed 17 September 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “About the appeal of citizens”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. vol. № 47. р. 256.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On the legal status of foreigners and stateless persons”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 (Accessed 21 September 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “About protection of personal data”, Uriadovyi kurier. vol. 122.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the interaction between the executive authorities, the Cabinet of Ministers of Ukraine Secretariat and the Governmental Contact Center government agency””, available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-2009-%D0%BF (Accessed 21 September 2019).

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті