ПРАВОВИЙ СТАТУС ПЕРЕКЛАДАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  • Наталія ЛОГІНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-3296-3659
  • Наталя ТАРАСЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2199-7041
Ключові слова: сторона кримінального провадження, кримінальне судочинство, перекладач, мова судочинства, перекладацькі помилки

Анотація

У статті розглядаються організаційні та процесуальні проблеми участі перекладача у кримінальному провадженні, проблеми засвідчення компетенції перекладача, можливі ненавмисні помилки перекладу під час кримінального провадження..

Реалізуючи гарантію правового захисту, закріплену в міжнародному праві для учасників кримінального провадження, які не володіють мовою судової влади, Кримінальний процесуальний кодекс України розробив спеціальний інститут перекладача. Якщо актуальність дослідження цього інституту останнім часом не розглядалася як одне з пріоритетних завдань науки про кримінальний процес, ситуація значно змінилася в сучасних реаліях. Окрім безлічі різних національностей, які тривалий час проживали на території України, в останні десятиліття з’явилася ще одна причина актуалізації Інституту перекладачів, а саме - процеси масової міграції. Однією з цілісних наслідків великих політичних реформ кінця минулого століття, спричинених зміною політичної карти світу, а також розвитком зовнішньоекономічної діяльності, ці процеси залучили до нашої країни багато мігрантів. У той же час психологія та менталітет деяких категорій мігрантів, які приїжджають в Україну, впливають на їх ініціювання незаконної діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий надають учасникам кримінального провадження, які не розмовляють або не володіють державною мовою, право на свідчення, клопотання подавати скарги, розмовляти рідною чи іншою мовою. якими вони володіють, користуючись послугами перекладача у порядку, визначеному КПК України. На основі цієї статті можна сформулювати певні висновки щодо участі перекладача у кримінальному процесі України. 1. В даний час наукою розроблені всі характеристики, якими повинен володіти перекладач у кримінальному процесі: вільне володіння мовою, вік та переконаність, компетентність та відсутність інтересу до справи. У той же час ці особливості розширюються та конкретизуються відповідні положення КПК України. 2. КПК України визначає дві можливі причини участі перекладача у кримінальному провадженні: "не володіє мовою" або "недостатнє володіння мовою, якою використовується у провадженні" у кримінальному провадженні. Однак ці категорії формально розпливчасті і можуть включати кілька рівнів володіння мовою, які практично неможливо встановити. 3. КПК України детально викладає права, обов'язки та відповідальність перекладача, які визначають його місце в кримінальному процесі та характеризують його як повноцінного суб'єкта кримінального процесуального права.

Таким чином, очевидно, що участь перекладача сама по собі порушує звичайний хід кримінального судочинства, оскільки його учасники, які не володіють іноземною мовою, залежать від перекладача; крім того, існує ряд факторів, які ускладнюють останні, описані в цій главі. Тому очевидно, що для оптимізації процесу кримінального судочинства в Україні для створення проблем необхідно створити спеціальний експертний орган з перекладу. пошук перекладача, який розмовляє потрібною мовою чи діалектом; вибір перекладача необхідної статі; виключення можливості процесуальної некомпетентності перекладача; транспортування перекладача до місця здійснення конкретної процесуальної дії / або проведення цих дій на території експертного органу з перекладу; своєчасна оплата послуг перекладача; формування бази некомпетентних перекладачів або перекладачів, які мають порушення під час участі у кримінальному провадженні тощо.

Біографії авторів

Наталія ЛОГІНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент ,  старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Наталя ТАРАСЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач 123з навчальної групи заочної форми навчання факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України: офіц. текст станом на 12. 04 2018 р. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page3. (Дата звернення 1.04.2020.)

Кузик Т.М. Теоретико-правові та процесуальні аспекти участі перекладача у кримінальному провадженні: автореф. канд. юрид. наук: спец.12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» Одеса, 2014. –20 с)

Мархевка О.В. Участь перекладача під час провадження досудового розслідування: автореф. канд. юрид. наук: спец.12.00.09 Ірпінь, 2015. 19 с.

Шумило І. Особливості перекладу юридичних текстів. Філологічний дискурс. –2016. Ви-пуск 4. С. 266-272.

Кримінальний процес: підручник / Грошевий Ю.М., Тацій В.Я., Пшонка В.П. та ін.; за заг. ред. В.Я.Тація, В.П. Пшонки. –Х.: Право, 2013. –824 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В.Ю. Шепітько (голова), В.А.Журавель, В.О. Коновалова та ін. –2018. –952 с.

Єна І.В. Компетенція і компетентність прокурора: співвідношення понять. Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали круглого столу 20 листопада 2013 р. Запоріжжя: КПУ, 2013. –С. 27-30.

Ларкін М.О. Особливості розслідування злочинів проти особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. –220 с.

MikkelsonH.TheCourtInterpreterasGuarantorofDefend-antRights. URL:https://acebo.myshopify.com/pages/the-court-interpreter-as-guarantor-of-defendant-rights (Дата зверенння 1.04.2020)

Standardsfor Performance and Professional Responsibility for Contract Court Interpreters in the Federal Courts URL :http://www.uscourts.gov/sites/default/files/standards_for_performance.pdf (Дата зверення 30.03.2020 )

EUR-Lex. Access to European Union law. URL: http://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html (Дата зверення 30.03.2020 )


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny: ofits. tekst (2018) available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page3. (Accessed 1.04.2020.)

Kuzyk T.M. Teoretyko-pravovi ta protsesualʹni aspekty uchasti perekladacha u kryminalʹnomu provadzhenni (2014): «Kryminalʹnyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyalʹnistʹ» [Theoretical, legal and procedural aspects of a translator's involvement in criminal proceedings] Odesa, Ukraine

Markhevka O.V. (2015) Uchastʹ perekladacha pid chas provadzhennya dosudovoho rozsliduvannya [Participation of an interpreter in the pre-trial investigation]: Irpinʹ, Ukraine

Shumylo I. (2016) Osoblyvosti perekladu yurydychnykh tekstiv. [Features of translation of legal texts]. Filolohichnyy dyskurs. vol 4. рр. 266-272.

Hroshevyy YU.M., Tatsiy V.YA., Pshonka V.P.(2013) Kryminalʹnyy protses. [Criminal proceedings]: Pravo, 824р.

Shepitʹko V.U., Zhuravel V.A., Konovalova V.O.. (2018) Velyka ukrayinsʹka yurydychna entsyklopediya: u 20 t. T. 20: Kryminalistyka, sudova ekspertyza, yurydychna psykholohiya. [The Great Ukrainian Legal Encyclopedia] 952 s.

Yena I.V. (2013) «Kompetentsiya i kompetentnistʹ prokurora: spivvidnoshennya ponyat»ʹ. Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny: pershi problemy ta zdobutky: materialy kruhloho stolu Zaporizhzhya, Ukraine. рр. 27-30.

Larkin M.O. (2012) Osoblyvosti rozsliduvannya zlochyniv proty osoby, shcho vchynyayutʹsya na grunti rasovoyi, natsionalʹnoyi chy relihiynoyi vorozhnechi [Features of investigating crimes against a person based on racial, national or religious hatred]. Zaporizhzhya: Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet, Ukraine. 220р.

Mikkelson H.The Court Interpreteras Guarantorof Defend-ant Rights. URL:https://acebo.myshopify.com/pages/the-court-interpreter-as-guarantor-of-defendant-rights (Accessed 1.04.2020)

Standardsfor Performance and Professional Responsibility for Contract Court Interpreters in the Federal Courts available at :http://www.uscourts.gov/sites/default/files/standards_for_performance.pdf (Accessed 30.03.2020 )

EUR-Lex. Access to European Union law available at: http://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html (Accessed 30.03.2020 )

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті