ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  • Наталія ЛОГІНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-3296-3659
  • Максим ЯРОВИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: кримінальний процес, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, оперативний підрозділ, оперативний працівник, слідчий, доручення слідчого

Анотація

Стаття присвячена дослідженню формам взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у кримінальному процесі. Аналіз практики кримінально-процесуальної діяльності цих органів свідчить про наявність суттєвих проблем та неурегульованостей. У цьому зв’язку постає важливе у практичному плані завдання підвищення ефективності функціонування інституту кримінально-процесуальної діяльності в органах Державної прикордонної служби України та її криміналістичного забезпечення, як невід’ємної її частини, та вимагає від осіб, що її здійснюють, високих професійних якостей та юридичних знань у галузі кримінального та кримінально-процесуального права, криміналістики, психології тощо.

До непроцесуальних (організаційний) форм взаємодії слідчого й оперативного підрозділу відносяться: погоджене планування слідчих, оперативно-розшукових і розшукових заходів; обмін інформацією, що надходить за повідомленнями про вчинені злочини і злочини, що готуються, а також з інших питань слідчої й оперативно-розшукової діяльності; координація слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; консультації; спільний аналіз причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Як правило, слідчий вдається до взаємодії з оперативними підрозділами ДПСУ в таких випадках: для застосування оперативно-розшукових можливостей оперативного підрозділу під час розслідування кримінального провадження, що знаходиться в провадженні слідчого; для використання в інтересах слідства результатів оперативно-розшукової діяльності; якщо оперативний підрозділ направив матеріали оперативно-розшукової діяльності, в яких містяться ознаки кримінального правопорушення, до органу розслідування тощо.

Вибір конкретних форм взаємодії зумовлюється особливостями слідчої ситуації, яка склалася під час кримінального провадження, а отже залежить від слідчого і реалізується з його ініціативи і під його контролем.

Біографії авторів

Наталія ЛОГІНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент ,  старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Максим ЯРОВИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 123з навчальної групи заочної форми навчання факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина: Навчальний посібник . МВС України, Луганська акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – С. 138.

Берназ В.Д., Берназ П.В. Взаємодія слідчого з оперативним уповноваженим, спеціалістом та експертом при розслідуванні злочинів, пов’язаних із наркобізнесом: Навчально-практичний посібник. Одеса : Вид-во Одеського інституту НУВС, 2005. С. 7 8.

Пивоваров В.В., Щербина Л.І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ. Монографія. Харків : Право, 2006. 235 с.

Погорецкий Н.А. Взаимодействие следователя и органа дознания в процессе расследования преступлений . Весы Фемиды. № 1 (13). 2000. С. 66-69.

Кримінально-процесуальна діяльність органів охорони державного кордону: навчальний посібник / О.В. Андрушко, А.З. Сорока, Л.Ю. Капітанчук, В.Ю. Мазур. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. –246с.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-12 . Відомості Верховної Ради України . 1992. № 22. Ст. 303.

Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 14 серпня 2012 року № 700.

Ткаченко В.И. Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным тиражированием и распространением аудио-видео продукции Спецвипуск «Вісника ЛДУВС” 2007. № 1. – С. 151.

Шумило М. Є., Бабічев Д.О. Прийняття рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ: Монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010. –241 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baranenko B.I. (2003) Psykholohiia operatyvno-rozshukovoi diial'nosti. Zahal'na chastyna [Psychology of search operations. The common part]. MVS Ukrainy, Luhans'ka akad. vnutr. sprav im. 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy; Luhans'k : RVV LAVS, 2003. – рр. 138. [In Ukrainian]

Bernaz V.D., Bernaz P.V. (2005) Vzayemodiya slidchoho z operatyvnym upovnovazhenym, spetsialistom ta ekspertom pry rozsliduvanni zlochyniv, povʺyazanykh iz narkobiznesom [Interaction of the investigator with the commissioner, specialist and expert in the investigation of drug-related crimes]. Odesa : Odesʹkoho instytutu NUVS, рр. 7 - 8. [In Ukrainian]

Pyvovarov V.V. and, Shcherbyna L.I. (2006) Vzayemodiya orhaniv dosudovoho slidstva ta diznannya pry rozsliduvanni kryminalʹnykh sprav. [Interaction of pre-trial authorities and inquiry in criminal investigations]. Kharkiv : Pravo, 235 р. [In Ukrainian]

Pohoretskyy N.A. (2000) Vzaymodeystvye sledovatelya y orhana doznanyya v protsesse rassledovanyya prestuplenyy .Vesy Femydy. vol 1 (13). рр. 66-69.

O.V. Andrushko, A.Z. Soroka, L.YU. Kapitanchuk, V.YU. Mazur. (2015) Kryminalʹno-protsesualʹna diyalʹnistʹ orhaniv okhorony derzhavnoho kordonu. [Criminal-procedural activity of the state border protection bodies] Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo NADPSU, . – 246р. [In Ukrainian]

Pro operatyvno-rozshukovu diialnist : Zakon Ukrainy [On operational search activities: Law of Ukraine] vid 18.02.1992, №2135-ХІІ. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information from the Verkhovna Rada of Ukraine] 1992, №22, p. 303. [in Ukrainian]

Nakaz MVS Ukrayiny vid 14 serpnya 2012 roku vol 700. Pro orhanizatsiyu vzayemodiyi orhaniv dosudovoho rozsliduvannya z inshymy orhanamy ta pidrozdilamy vnutrishnikh sprav u poperedzhenni, vyyavlenni ta rozsliduvanni kryminalʹnykh pravoporushenʹ [On the organization of interaction of pre-trial investigation bodies with other law enforcement agencies and units in the prevention, detection and investigation of criminal offenses [In Ukrainian]

Tkachenko V.I. (2007) Operativno-rozysknoye soprovozhdeniye rassledovaniya ugolovnykh del po prestupleniyam, svyazannym s nezakonnym tirazhirovaniyem i rasprostraneniyem audio-video produktsii. [Investigative support of criminal investigation into criminal offenses related to illegal duplication and distribution of audio-video products] Spetsvipusk «Vísnika LDUVS” 2007. vol 1. – рр. 151. [In Ukrainian]

Shumylo M. YE., Babichev D.O. (2010) Pryynyattya rishenʹ u stani ryzyku pro provedennya operatyvno-rozshukovykh zakhodiv pidrozdilamy orhaniv vnutrishnikh sprav [Decision-making at the risk of conducting operational-search activities by police departments]. Luhansʹk: RVV LDUVS im. E.O.Didorenka, рр. 241 . [In Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті