КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВО У КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНАХ

  • Владислав МОТОВИЛЕЦЬ Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова http://orcid.org/0000-0002-7512-0184
Ключові слова: посередник, корупція, корупційний злочин, умисел

Анотація

Стаття присвячена питанням кримінальної відповідальності за посередництво у вчиненні корупційних злочинів. Досліджено історичні етапи запровадження кримінальної відповідальності за посередництво у корупційних правопорушеннях. Наголошено на сучасному стані наукових досліджень питання повернення кримінальної відповідальності за посередництво у корупційних правопорушеннях до кримінального законодавства. Наголошено, що протидія корупційним злочинам неможлива без глибокого та послідовного наукового забезпечення, передусім без об’єктивного аналізу факторів що породжують явище корупційних правопорушень та реальної оцінки здійснюваних превентивних заходів. Зазначено, що з позицій історичної кримінально-правової традиції категорія «посередництва» у вчиненні корупційних злочинів завжди виступала «традиційним» елементом системи кримінально-правових відносин. Історичне надбання національної практики та доктринальні положення науки кримінального права доводять доцільність відновлення кримінальної відповідальності за посередництво у корупційних злочинах.Структура правової норми, яка повинна передбачати кримінальну відповідальність за вчинення злочину «посередництво в корупційних злочинах» як окремого складу злочину має включати такі протиправні діяння посередника, як «підшуковування осіб зацікавлених в переданні або отриманні неправомірної вигоди, веденні з цією метою переговорів, фактичної передачи предмета неправомірної вигоди від олнієї особи до іншої».Техніко-юридичне моделювання такого складу злочину має включати як відповідальність загального суб’єкта та спеціального суб’єкта злочину (у тому числі вчинення такого злочину іноземних державним службовцем, або особою яка виконує публічно-правові управлінські функції). З позицій суб’єктивної сторони цей злочин вчиняється винятково з прямим умислом, і може вважатися завершеним з моменту оголошення пропозиції посередника корупційного правопорушення.

Біографія автора

Владислав МОТОВИЛЕЦЬ, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Аспірант кафедри цивільного права та процесу

Посилання

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. №735­р. Офіційний вісник України. 2013. №76. Ст.2829.

Федотов О.П. Організаційно­правові основи боротьби митних органів України з контрабандою наркотиків. Актуальні проблеми держави і права. Національна юридична Академія, Одеса, 2005. Вип. 24. 348 с.

Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів, проблеми протидії: монографія, Львів, 2012. 227 с.

Чернецька Ю.І. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів. Дисертація. Старобільськ, 2016. 522 с.

Авдєєв О.Р. Щодо контрабанди наркотичних речовин або фальсифікованих лікарських засобів. Митна справа №3(99). Одеса, 2015. 261 – 268 с.

Donate. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project). URL: https://www.occrp.org (дата звернення: 20.02.2020).

Коміссіна І.М. Северный маршрут смерти. Журнал «Национальная оборона». – 03.03.2020. – URL: https://oborona.ru (дата звернення: 10.03.2020).

Національний звіт за 2016 рік щодо наркотичної ситуації в Україні. Поглиблений огляд наркоситуації в Україні. URL: http://www.ummcda.org.ua (дата звернення: 18.03.2020).

Діхтяренко А. Шовковий шлях афганського героїну веде до «ЛНР». Радіо Свобода. – 06.02.2015. – URL: https://www.radiosvoboda.org (дата звернення: 27.03.2020).

Исследования наркорынков и даркнета на территории СНГ. Официальная русскоязычная страница телеграм-канала DrugStat. URL: https://medium.com/@drugstat (дата звернення: 03.04.2020).

Путь наркотиков из Марокко в страны Евросоюза и на территорию ЕАЭС лежал и через Беларусь. Белтелерадиокомпрания. – 10.02.2019. – URL: https://www.tvr.by/ (дата звернення: 08.04.2020).

Уеслі Ран. Резко возросли объемы контрабанды наркотиков в Германию. Переселенческий весник. – 07.02.2020. – URL: https://aussiedlerbote.de/ (дата звернення: 12.04.2020).

СБУ викрила наркотрафік з Південної Америки на Київщині. Інформаційний портал «Zik». – 13.12.2019. – URL: https://zik.ua (дата звернення: 15.04.2020).

Меморандум про взаєморозуміння між ДФС, ДПСУ та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй від 16.01.2018. Урядовий портал. – 16.01.2018. – URL: https://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 15.04.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Strategіya derjavnoї polіtiki schodo narkotikіv na perіod do 2020 roku [Strategy of the state drug policy for the period up to 2020], zatverdjena rozporyadjennyam Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 28.08.2013 roku (2013), №735p. Ofіcіinii vіsnik Ukraїni. 2013. №76. St.2829. [in Ukrainian]

Fedotov O.P. (2005) Aktualnі problemi derjavi і prava. Organіzacіino­pravovі osnovi borotbi mitnih organіv Ukraїni z kontrabandoyu narkotikіv [Actual problems of the state and law. Organizational and legal bases of the fight against drug trafficking by the customs authorities of Ukraine]. Nacіonalna yuridichna Akademіya_ Odesa. Vip. 24. 348 s. [in Ukrainian]

Soroka S.O. (2012) Kontrabanda narkotichnih zasobіv, problemi protidії [Drug smuggling, counteraction issues]. Lviv. 227 s. [in Ukrainian]

Chernetska Y.I. (2016) Teorіya і praktika socіalno-pedagogіchnoї roboti z resocіalіzacії narkozalejnih v umovah reabіlіtacіinih centrіv [Theory and practice of social and pedagogical work on the re-socialization of drug addicts in rehabilitation centers. Dissertation]. Starobilsk. 522 s. [in Ukrainian]

Avdeev O.R. (2015) Schodo kontrabandi narkotichnih rechovin abo falsifіkovanih lіkarskih zasobіv [On the smuggling of drugs or counterfeit medicines]. Mitna sprava №3(99). Odesa. 261 – 268 s. [in Ukrainian]

Donate. Centr po issledovaniyu korrupcii i organizovannoi prestupnosti [Center for the Study of Corruption and Organized Crime] (Organized Crime and Corruption Reporting Project). URL: https://www.occrp.org (data zvernennya: 20.02.2020) [in USA]

Komissina I. М. (03.03.2020) Severnii marshrut smerti [Northern route of death]. Jurnal «Nacionalnaya oborona». URL: https://oborona.ru (data zvernennya: 10.03.2020) [in Russian]

Nacіonalnii zvіt za 2016 rіk schodo narkotichnoї situacії v Ukraїnі. Pogliblenii oglyad narkosituacії v Ukraїnі (2016) [National Report on Drugs in Ukraine in 2016. In-depth review of the drug situation in Ukraine]. URL: http://www.ummcda.org.ua (data zvernennya: 18.03.2020) [in Ukrainian]

Dikhtiarenko A. (06.02.2015) Shovkovii shlyah afganskogo geroїnu vede do «LNR» [The Shovkovy Road of Afghan Heroin Leads to the LPR]. Radіo Svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org (data zvernennya: 27.03.2020) [in Ukrainian]

Issledovaniya narkorinkov i darkneta na territorii SNG [Research of drug markets and darknet in the union of independent states]. Oficialnaya russkoyazichnaya stranica telegram-kanala DrugStat. URL: https://medium.com/@drugstat (data zvernennya: 04.03.2020) [in USA]

Belteleradiokompraniya (10.02.2019) Put narkotikov iz Marokko v strani Evrosoyuza i na territoriyu EAES lejal i cherez Belarus [The drug route from Morocco to the EU countries and to the territory of the EEU also lay through Belarus]. URL: https://www.tvr.by/ (data zvernennya: 08.04.2020) [in Belarus]

Ueslі R. (07.02.2020). Rezko vozrosli obemi kontrabandi narkotikov v Germaniyu [Drug smuggling to Germany has increased dramatically]. Pereselencheskii vesnik. URL: https://aussiedlerbote.de/ (data zvernennya: 12.04.2020) [in Germany]

Slujba bezpeki Ukraїni vikrila narkotrafіk z Pіvdennoї Ameriki na Kiїvschinі (13.12.2019). [The Security Service of Ukraine exposed drug trafficking from South America in Kyiv region]. Іnformacіinii portal «Zik». URL: https://zik.ua (data zvernennya: 15.04.2020) [in Ukrainian]

Memorandum pro vzaєmorozumіnnya mіj DFS_ DPSU ta Upravlіnnyam z narkotikіv ta zlochinnostі Organіzacії Ob’єdnanih Nacіi vіd 16.01.2018 roku (2018) [Memorandum of Understanding between the GFS, the STSU and the United Nations Office on Drugs and Crime of 16.01.2018]. Uryadovii portal. URL: https://www.kmu.gov.ua (data zvernennya: 15.04.2020) [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті