ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ НАПРЯМ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

  • Марія МУЗИКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-4933-7101
Ключові слова: філософсько-правовий напрям, екзистенціалізм, ірраціональне явище, екзистенція, свобода, право, егологічна теорія права, правове буття

Анотація

В статті досліджується екзистенціалізм як вид ірраціоналізму у праві. Завдяки даному філософсько-правовому напряму виникло оновлене розуміння людини як особистості, яка творить себе, свою долю, тим самим впливаючи на суспільні відносини і змінюючи світ навколо.

Проаналізовано найбільш вагомі ідеї М. Хайдеггера і Ж.‑П. Сартра, які стали основою екзистенціалістського вчення. Ці філософи започаткували ряд нових тенденцій у філософії, які згодом стали підгрунтям для формування філософсько-правових концепцій екзистенціального спрямування В. Майхофера, Е. Фехнера, К. Коссіо.

Встановлено, що у філософсько-правовій концепції екзистенціалізму Майхофера право розглядається, як ірраціональне явище, що виявляється в екзистенції людини через співіснування індивідуального та соціального правового буття. Доведено, що свобода людини є ключовим поняттям правового екзистенціалізму та виражається у прийнятті правового рішення, де індивід повністю несе відповідальність за таке рішення.

Виявлено, що екзистенціальна теорія Е. Фехнера спрямована на суб‘єктивістське обґрунтування природного права як ірраціонального явища, що виражається через переживання суб’єктом конкретних правових ситуацій («межових ситуацій»).

Розглянуто філософсько-правові погляди К. Коссіо, де право розуміється як ірраціональне егологічне явище, що виходить з власного «я» людини та невіддільне від цього «я».

Виокремлено загальні особливості, що притаманні концепції екзистенціалізму як ірраціональному філософсько-правовому напряму. Основні з них такі: право бере свої витоки в екзистенції як способі людського буття; пізнання права здійснюється внутрішнім ірраціональним світом людини через переживання індивідом правових процесів; правове рішення людини залежить від конкретної життєвої ситуації (казусу); право є безперервним потоком окремих правових казусів, що не можуть виражатися у сталій загальній нормі чи принципах; право – це егологічний об’єкт культури, цінність якого випливає із власного «ego» особистості при всій повноті її свободи.

Біографія автора

Марія МУЗИКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії держави і права та приватноправових дисциплін

Посилання

Сілаєва Т. О. Філософія : курс лекцій. Тернопіль : СМП «Астон». 2003. 216 с.

Дахній А. Людина ХХ століття крізь призму філософії Сьорена К’єркегора. Українська К’єркегоріана. Сьорен К’єркегор і його роль в інтелектуальному житті Європи : доповіді міжнародного семінару, присвяченого пам’яті Григорія Маланчука. Переклади і документальні матеріали. Львів : Центр гуманітарних досліджень ЛДУ ім. І. Франка, 1998. С. 25–29.

Ляпустин А. Г. Типология современного философского иррационализма : дисс. ... канд. философ. наук : 09.00.01. М., 2003. 187 с.

Морська Н. Л. Ірраціональне пізнання в філософській думці України : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2003. 195 c.

Мовчан В. С. Етика : навчальний посібник. К. : Знання, 2007. 483 c.

История философии : учебник для вузов / под ред. А. С. Колесникова. СПб. : Питер, 2010. 656 с.

Лега В. П. История западной философии : учеб. пособие : в 2 ч. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. Ч. 2 : Новое время. Современная западная философия. 456 с.

Білянська О. Ю. Екзистенціалізм у теорії пізнання М. Бердяєва. Філософські пошуки. 2002. Вип. ХІV. С. 245–253.

Диалектический и исторический материализм / А. П. Шептулин, Н. И. Азарова, И. Д. Андреева и др. ; под общ. ред. А. П. Шептулина. М. : Издательство политической литературы, 1985. 413 с. URL: http://adhdportal.com/ book_3142_chapter_1_Annotaija.html

Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. М. : Политиздат, 1990. С. 319–344. URL: https://scepsis.net/library/id_545.html

Смілик А. Проблема свободи й відповідальності у філософії екзистенціалізму. Jurnalul Juridic Naţional: Teorie and Practica. Aprilie. 2016. С. 30–34.

Музика М. П. Ірраціональність як напрям посткласичної філософії права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. Львів, 2018. 225 с.

Луцький А. Бібліографічний опис для цитування: Луцький А. І. Вплив ідей екзистенціалізму на право та правову ідеологію. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2014. № 10. С. 20–25.

Туганаев К. А. Экзистенциализм как философско-методологическое основание естественно-правовых концепций. Вестник удмуртского университета. 2014. Вып. 3. С. 204–208.

Fechner E. Rechtsphilosophie. Тübingen, 1956.

Дудченко В. В. Міжособистісна цінність права (за вченням Карлоса Коссіо). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №3. С.10-15.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Silaieva T. O. Filosofiia : kurs lektsii. [Silaeva T. O. Philosophy : a course of lectures]. Ternopil : SMP «Aston». [Ternopil : Aston SME]. 2003. 216 p. [In Ukrainian]

Dakhnii A. Liudyna XX stolittia kriz pryzmu filosofii Sorena Kierkehora. Ukrainska Kierkehoriana. Soren Kierkehor i yoho rol v intelektualnomu zhytti Yevropy : dopovidi mizhnarodnoho seminaru, prysviachenoho pamiati Hryhoriia Malanchuka. Pereklady i dokumentalni materialy. [Dakhniy A. Man of the twentieth century through the lens of Soren Kierkegaard's philosophy. Ukrainian Kierkegaardian. Soren Kierkegaard and his Role in the Intellectual Life of Europe : Report of an International Seminar on the Memory of Grigory Malanchuk. Translations and documentary]. Lviv : Tsentr humanitarnykh doslidzhen LDU im. I. Franka, [Lviv : I. Franko Center for Humanitarian Research], 1998. P. 25–29. [In Ukrainian]

Ljapustin A. G. Tipologija sovremennogo filosofskogo irracionalizma : diss. ... kand. filosof. nauk : 09.00.01. [Lyapustin A. G. The typology of modern philosophical irrationalism : diss. ... Ph. D. of Philosophy : 09.00.01.] M., 2003. 187 p. [In Russian]

Morska N. L. Irratsionalne piznannia v filosofskii dumtsi Ukrainy : dys. ... kand. filosof. nauk : 09.00.05. [Morska NL Irrational cognition in the philosophical thought of Ukraine : diss. ... Ph. D. of Philosophy : 09.00.05.] Lviv. nats. un-t im. I. Franka. Lviv, [Ivan Franko Lviv National University. Lviv], 2003. 195 p. [In Ukrainian]

Movchan V. S. Etyka : navchalnyi posibnyk. [Movchan V. S. Ethics :

tutorial]. K. : Znannia, [K. : Knowledge], 2007. 483 c. [In Ukrainian]

Istorija filosofii : uchebnik dlja vuzov / pod red. A. S. Kolesnikova. [The History of philosophy : a textbook for high schools / ed. A. S. Kolesnikova.]. SPb. : Piter, [SPb. : Piter], 2010. 656 p. [In Russian]

Lega V. P. Istorija zapadnoj filosofii : ucheb. posobie : v 2 ch. 2-e izd., dop. i pererab. [Lega V. P. The History of Western Philosophy : study guide : іn 2 p. 2nd. ed., suppl. and rev.]. M. : Izd-vo PSTGU, 2009. Ch. 2 : Novoe vremja. Sovremennaja zapadnaja filosofija. [M. : Publishing house of PSTGU, 2009. Part 2: New time. Modern Western philosophy]. 456 p. [In Russian]

Bilianska O. Yu. Ekzystentsializm u teorii piznannia M. Berdiaieva. Filosofski poshuky. [Bilyanska O. Yu. Existentialism in the theory of knowledge of M. Berdyaev. Philosophical research]. 2002. Issue ХІV. P. 245–253. [In Ukrainian]

Dialekticheskij i istoricheskij materializm / A. P. Sheptulin, N. I. Azarova, I. D. Andreeva i dr. ; pod obshh. red. A. P. Sheptulina. M. : Izdatel'stvo politicheskoj literatury, [Dialectical and historical materialism / A. P. Sheptulin, N. I. Azarov, I. D. Andreeva and others; under the general. ed. A. P. Sheptulin. M. : Publishing house of political literature], 1985. 413 p. URL: http://adhdportal.com/ book_3142_chapter_1_Annotaija.html [In Russian]

Sartr Zh. P. Jekzistencializm – jeto gumanizm. Sumerki bogov. M. : Politizdat, [Sartre J.P. Existentialism is humanism. Twilight of the Gods. M. : Politizdat], 1990. P. 319–344. URL: https://scepsis.net/library/id_545.html [In Russian]

Smilyk A. Problema svobody y vidpovidalnosti u filosofii ekzystentsializmu. Jurnalul Juridic Naţional: Teorie and Practica. Aprilie. [Smilik A. The problem of freedom and responsibility in the philosophy of existentialism. National Law Journal : Theory and Practice. April]. 2016. P. 30–34. [In Ukrainian]

Muzyka M. P. Irratsionalnist yak napriam postklasychnoi filosofii prava : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.12. [Muzyka M. P. Irrationality as a branch of post-classical philosophy of law : diss. ... Ph. D. of Law : 12.00.12.] Lviv, 2018. 225 p. [In Ukrainian]

Lutskyi A. Bibliohrafichnyi opys dlia tsytuvannia : Lutskyi A. I. Vplyv idei ekzystentsializmu na pravo ta pravovu ideolohiiu. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. [Lutsky A. Bibliographic description for citation : Lutsky A. I The influence of the ideas of existentialism on law and legal ideology. The Scientific and Information Bulletin of King Danylo Halytsky Ivano-Frankivsk University]. 2014. № 10. P. 20–25. [In Ukrainian]

Tuganaev K. A. Jekzistencializm kak filosofsko-metodologicheskoe osnovanie estestvenno-pravovyh koncepcij. Vestnik udmurtskogo universiteta. [Tuganaev K. A. Existentialism as a philosophical and methodological basis of natural legal concepts. Bulletin of the Udmurt University]. 2014. Issue 3. P. 204–208. [In Russian]

Fechner E. Rechtsphilosophie. [Fechner E. Legal philosophy] Tübingen, 1956. [In German]

Dudchenko V. V. Mizhosobystisna tsinnist prava (za vchenniam Karlosa Kossio). Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. [Dudchenko V. V The interpersonal value of law (by the teachings of Carlos Cossio). Actual problems of domestic jurisprudence]. 2017. №3. P.10-15. [In Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті