ОСОБЛИВОСТІ УНОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ У КРАЇНАХ РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

  • Тетяна НІКОЛАЄНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-4587-2561
  • Дмитро ХОМЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-3121-459X
Ключові слова: контрабанда, економічна контрабанда, кримінальна відповідальність, системність підходу, комплексність унормування

Анотація

У статті досліджено особливості унормування кримінальної відповідальності за контрабанду за законодавством країн світу.

Для забезпечення правової політики держави щодо запобігання контрабанді сформована актуальність системного підходу щодо контрабанди як кримінального правопорушення.

Автором проведено порівняльний аналіз унормування відповідальності за контрабанду у зарубіжному досвіді. З урахуванням приналежності до правової сім’ї окреслена специфіка окремих з них. Встановлено, що в світовій практиці така позиція має доволі диференційовану тенденцію, що зумовило комплексності підходу щодо системності аналізу контрабанди з виявленням найсуттєвіших її закономірностей.

Так у країнах романо-германській правової сім’ї контрабанда не достатньо розроблена як кримінальне правопорушення, що зумовлене специфікою філософії кримінально-правової політики, де протидія такої вважається най ефективніше через застосування адміністративних, податкових, цивільних та економічних санкцій. У державах англо-американської правової сім’ї контрабанда має доволі чітке унормування як доволі небезпечне діяння (федеральний (загальнодержавний) злочин), що посягає як на економічну сферу, так і на інтереси національної безпеки, що заподіює шкоду різним об’єктам кримінально-правової охорони та має диференціацію відповідальності по відношення до порушення митних правил. Така позиція простежується і в країнах соціалістичної правової сім’ї. Для мусульманської правової системи не властиве унормування кримінальної відповідальності за контрабанду. Таке протиправне діяння взагалі не виокремлюються. Більш характерним наявність контрабанди є для країн Далекого Сходу. В Китаї та Японії існує ціла система «контрабандних» злочинів.

Проведений аналіз кожної із них сприяв формуванню авторського бачення щодо системного підходу до контрабанди як комплексного кримінального правопорушення з унормуванням дієвості правового механізму його запобігання та визначенням заходів щодо її відповідальності крізь призму специфіки дії у вітчизняному правовому просторі.

Біографії авторів

Тетяна НІКОЛАЄНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу

Дмитро ХОМЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач 124 навчальної групи

Посилання

Богатирьов І. Г, Копотун І. М., Пузирьов М. С. Порівняльне кримінально–виконавче право: навч. посіб. / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. 140 с.

Ніколаєнко Т. Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : монографія. 2-ге вид., доповн. Харків : Право, 2019. 520 с.

Копілка. В.О. Теоретико-правові засади кваліфікації контрабанди: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Міжнар. гуманіт. ун-т. Одеса. 2011. 246 с.

Уголовный кодекс Российской Федерации. Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата звернення 25.12.2019)

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: федеральный закон от 07.12.2011 №420-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_122864/ (дата звернення: 25.12.2019).

Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года ; предисловие проф. Б.В.Волженкина; обзорная статья А.В.Баркова. Санкт Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 474 с.

Уголовный кодекс Республики Молдова: закон от 18.04.2002 г. № 985-XV: по состоянию на 4 июня 2010 года. URL: http://www.base. spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=3835 (дата обращения: 25.12.2019).

Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. и вступ. статья А.И. Лукашова, Э.А.Саркисовой. Перевод с латышского А.И.Лукашова. Санкт Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 313с.

Уголовный кодекс Литовской республики /Науч. редакт. В.Павилониса; предисл. Н.И.Мацнева; вступ. статья В.Павилониса, А.Абрамавичюса, А.Дракшене; пер. с литовского В.П.Казанскене. Санкт Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 470с.

Уголовный кодекс Эстонской Республики /Науч. редакт. и перевод с эстонского В.В.Запевалова, вступ. статья Н.И.Мацнева. Санкт Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 262 с.

Уголовный кодекс Республики Казахстан: закон от 16.07.1997 г. №167. Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997. № 15-16, Ст. 211. )

Уголовный кодекс Республики Узбекистан: закон с изменениями и дополнениями по сост. на 15 июля 2001 года / вступ. статья М.Х.Рустамбаева, А.С.Якубова, З.Х.Гулямова. Санкт Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 338 с.

Уголовный кодекс Грузии /Науч. редакт. З.К.Бигвава. Вступ статья В.Ю.Михайлова. Обзорная статья О.Гамкрелидзе. Перевод с грузинского И.Мериджанашвили. Санкт Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 409 с.

Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід: монографія / Музика А. А., Савченко А. В., Процюк О. В. та ін. Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2011. С.270.

Кравченко О.О. Порівняльно-правова характеристика контрабанди за кримінальним законодавством України та законодавством інших держав. Право України. 2009 . № 11. С. 54.

Загальна теорія держави і права : підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2010. 584 с.

Скора Л. Посягання на свободу законної господарської діяльності: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та окремих зарубіжних країн. Право України. 2005. № 6. С.38–41.

Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашова, пер. с болг. Д. В. Милушева, А. И. Лукашова, вступ. ст. И. И. Айдарова. Санкт Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. 298 с.

Комментарии к особой части УК КНР. Информационно-аналитический портал. URL: https://asia-business.ru/law/ law1/criminalcode/remark/ (дата обращения: 25.12.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bohatyrʹov I. H, Kopotun I. M., Puzyrʹov M. S. Porivnyalʹne kryminalʹno–vykonavche pravo [Comparative Criminal Enforcement Law]: navch. posib. / za zah. red. I. H. Bohatyrʹova. Kyyiv: Instytut kryminalʹno-vykonavchoyi sluzhby, 2013. 140 s. [in Ukrainian]

Nikolayenko T. B. Teoretyko-pravovi zasady pryznachennya ta vykonannya spetsialʹnykh pokaranʹ shchodo viysʹkovosluzhbovtsiv [Theoretical and legal principles for the appointment and execution of special sentences for military personnel]: monohrafiya. 2-he vyd., dopovn. Kharkiv : Pravo, 2019. 520 s. [in Ukrainian]

Kopilka. V.O. Teoretyko-pravovi zasady kvalifikatsiyi kontrabandy [The theoretical and legal principles of smuggling qualification]: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Mizhnar. humanit. un-t. Odesa. 2011. 246 s. [in Ukrainian]

Uholovnyy kodeks Rossyyskoy Federatsyy. [Criminal Code of the Russian Federation] Konsulʹtant plyus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (data zvernennya 25.12.2019) [in Russian]

«O vnesenyy yzmenenyy v Uholovnyy kodeks Rossyyskoy Federatsyy y otdelʹnye zakonodatelʹnye akty Rossyyskoy Federatsyy» [On Amending the Criminal Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation]: federalʹnyy zakon ot 07.12.2011 №420-FZ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_122864/ (data zvernennya: 25.12.2019). [in Russian]

Uholovnyy kodeks Respublyky Belarusʹ [The Criminal Code of the Republic of Belarus]: prynyat Palatoy predstavyteley 2 yyunya 1999 hoda. Odobren Sovetom Respublyky 24 yyunya 1999 hoda ; predyslovye prof. B.V.Volzhenkyna; obzornaya statʹya A.V.Barkova. Sankt Peterburh: Yzdatelʹstvo «Yurydycheskyy tsentr Press», 2001. 474 s. [in Belarus]

Uholovnyy kodeks Respublyky Moldova [Criminal Code of the Republic of Moldova]: zakon ot 18.04.2002 h. № 985-XV: po sostoyanyyu na 4 yyunya 2010 hoda. URL: http://www.base. spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=3835 (data obrashchenyya: 25.12.2019). [in Moldova]

Uholovnyy kodeks Latvyyskoy Respublyky[Criminal Code of the Republic of Latvia] / Nauch. red. y vstup. statʹya A.Y. Lukashova, É.A.Sarkysovoy. Perevod s latyshskoho A.Y.Lukashova. Sankt Peterburh: Yzdatelʹstvo «Yurydycheskyy tsentr Press», 2001. 313s. [in Latvia]

Uholovnyy kodeks Lytovskoy respublyky [Criminal Code of the Republic of Lithuania] /Nauch. redakt. V.Pavylonysa; predysl. N.Y.Matsneva; vstup. statʹya V.Pavylonysa, A.Abramavychyusa, A.Drakshene; per. s lytovskoho V.P.Kazanskene. Sankt Peterburh: Yzdatelʹstvo «Yurydycheskyy tsentr Press», 2003. 470s. [in Lytva]

Uholovnyy kodeks Éstonskoy Respublyky [Criminal Code of the Republic of Estonia] /Nauch. redakt. y perevod s éstonskoho V.V.Zapevalova, vstup. statʹya N.Y.Matsneva. Sankt Peterburh: Yzdatelʹstvo «Yurydycheskyy tsentr Press», 2001. 262 s. [in Estonia]

Uholovnyy kodeks Respublyky Kazakhstan [The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan]: zakon ot 16.07.1997 h. №167. Vedomosty Parlamenta Respublyky Kazakhstan, 1997. № 15-16, St. 211. ) [in Kazakhstan]

Uholovnyy kodeks Respublyky Uzbekystan[The Criminal Code of the Republic of Uzbekistan]: zakon s yzmenenyyamy y dopolnenyyamy po sost. na 15 yyulya 2001 hoda / vstup. statʹya M.KH.Rustambaeva, A.S.Yakubova, Z.KH.Hulyamova. Sankt Peterburh: Yzdatelʹstvo «Yurydycheskyy tsentr Press», 2001. 338 s. [in Uzbekistan]

Uholovnyy kodeks Hruzyy [The Criminal Code of Georgia] /Nauch. redakt. Z.K.Byhvava. Vstup statʹya V.YU.Mykhaylova. Obzornaya statʹya O.Hamkrelydze. Perevod s hruzynskoho Y.Merydzhanashvyly. Sankt Peterburh: Yzdatelʹstvo «Yurydycheskyy tsentr Press», 2002. 409 s. [in Georgia]

Kryminalʹna vidpovidalʹnistʹ za kontrabandu: natsionalʹnyy ta mizhnarodnyy dosvid [Criminal liability for smuggling: national and international experience]: monohrafiya / Muzyka A. A., Savchenko A. V., Protsyuk O. V. ta in. Kyyiv : PALYVODA A. V., 2011. S.270. [in Ukrainian]

Kravchenko O.O. Porivnyalʹno-pravova kharakterystyka kontrabandy za kryminalʹnym zakonodavstvom Ukrayiny ta zakonodavstvom inshykh derzhav [Comparative Legal Characteristics of Smuggling under the Criminal Law of Ukraine and the Laws of Other States]. Pravo Ukrayiny. 2009 . № 11. S. 54. [in Ukrainian]

Zahalʹna teoriya derzhavy i prava [General theory of state and law]: pidruch. dlya studentiv yuryd. vyshch. navch. zakl. / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; za red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna. Kharkiv : Pravo, 2010. 584 s. [in Ukrainian]

Skora L. Posyahannya na svobodu zakonnoyi hospodarsʹkoyi diyalʹnosti: porivnyalʹnyy analiz kryminalʹnoho zakonodavstva Ukrayiny ta okremykh zarubizhnykh krayin. [Attacking on freedom of legitimate business activity: Comparative analysis of criminal legislation of Ukraine and selected foreign countries] Pravo Ukrayiny. 2005. № 6. S.38–41. [in Ukrainian]

Uholovnyy kodeks Respublyky Bolharyya [The Criminal Code of the Republic of Bulgaria] nauch. red. A. Y. Lukashova, per. s bolh. D. V. Mylusheva, A. Y. Lukashova, vstup. st. Y. Y. Aydarova. Sankt Peterburh : Yurydycheskyy tsentr Press, 2001. 298 s. [in Bulgaria]

Kommentaryy k osoboy chasty [Comments on the special part of the Criminal Code of China] UK KNR. Ynformatsyonno-analytycheskyy portal. URL: https://asia-business.ru/law/ law1/criminalcode/remark/ (data obrashchenyya: 25.12.2019). [in Russian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті