КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ГЛОБАЛЬНА МІЖНАРОДНА ЗАГРОЗА

  • Тетяна НІКОЛАЄНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0001-5544-5531
  • Богдан ШАТАЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: наркотичні засоби, контрабанда, психотропні речовини, прекурсори, аналоги, наркозлочинність, злочинність

Анотація

На основі ретроспективного аналізу у статті досліджено феномен контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, як глобальну міжнародну суспільно-небезпечну загрозу. Встановлено еволюцію та тенденції розвитку контрабанди наркотичних речовин у світі, історичні процеси та причини розвитку контрабанди наркотичних речовин.

Проаналізовано шляхи переміщення  наркотиків у світових масштабах, в тому числі транзитні, що пролягають територією України, визначено маршрути їх потрапляння на територію України, окреслено характерні особливості вчинення контрабанди наркотичних речовин та основні способи її здійснення.

Як встановлено, на сьогодні, експортна контрабанда наркотичних засобів, в основному, проявляється у вигляді переміщення в Україну: важких наркотиків – переважно через морські торгівельні порти, а також з території Російської Федерації (героїн та опій афганського походження); наркотичних речовин рослинного походження – з Республіки Молдова (марокканський гашиш та наркотичні продукти, вироблені на території Молдови із марихуани та снодійного маку); амфетамінів, метамфетамінів, екстазі та ЛСД – з територій Західної Європи; ефедрину. При цьому, структуризація злочинних угрупувань наркобізнесу, як правило, відзначається організованою формою злочинності транснаціонального характеру, до складу яких входять як громадяни України, так і іноземці.

Також, встановлено чинники і фактори, які мають вплив на розвиток злочинної діяльності, та тенденції розвитку даного негативного явища у майбутньому. Наркоситуація, в дійсний час, в Україні залишається складною та має тенденції до загострення, на що, першочергово, впливають наслідки світової фінансово-економічної кризи 2020 року та глобального поширення інфекційного захворювання «Cоvid-19». Дані фактори спричинили ускладнення криміногенної ситуації в країні та погіршення соціального аспекту значної кількості громадян, а відповідно збільшення вірогідності залучення соціально-вразливих верств населення до наркобізнесу.

Відповідно, сформульовані пропозиції у сфері боротьби з контрабандою наркотичних речовин і основні заходи щодо вдосконалення стану протидії злочинності як у правовому полі, так і правоохоронного сектору.

Біографії авторів

Тетяна НІКОЛАЄНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Доктор юридичних наук, доцент професор кафедри кримінального права та процесу

Богдан ШАТАЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач 123 навчальної групи

Посилання

Стратегія державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. №735­р. Офіційний вісник України. 2013. №76. Ст.2829.

Федотов О.П. Організаційно­правові основи боротьби митних органів України з контрабандою наркотиків. Актуальні проблеми держави і права. Національна юридична Академія, Одеса, 2005. Вип. 24. 348 с.

Сорока С.О. Контрабанда наркотичних засобів, проблеми протидії: монографія, Львів, 2012. 227 с.

Чернецька Ю.І. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів. Дисертація. Старобільськ, 2016. 522 с.

Авдєєв О.Р. Щодо контрабанди наркотичних речовин або фальсифікованих лікарських засобів. Митна справа №3(99). Одеса, 2015. 261 – 268 с.

Donate. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project). URL: https://www.occrp.org (дата звернення: 20.02.2020).

Коміссіна І.М. Северный маршрут смерти. Журнал «Национальная оборона». – 03.03.2020. – URL: https://oborona.ru (дата звернення: 10.03.2020).

Національний звіт за 2016 рік щодо наркотичної ситуації в Україні. Поглиблений огляд наркоситуації в Україні. URL: http://www.ummcda.org.ua (дата звернення: 18.03.2020).

Діхтяренко А. Шовковий шлях афганського героїну веде до «ЛНР». Радіо Свобода. – 06.02.2015. – URL: https://www.radiosvoboda.org (дата звернення: 27.03.2020).

Исследования наркорынков и даркнета на территории СНГ. Официальная русскоязычная страница телеграм-канала DrugStat. URL: https://medium.com/@drugstat (дата звернення: 03.04.2020).

Путь наркотиков из Марокко в страны Евросоюза и на территорию ЕАЭС лежал и через Беларусь. Белтелерадиокомпрания. – 10.02.2019. – URL: https://www.tvr.by/ (дата звернення: 08.04.2020).

Уеслі Ран. Резко возросли объемы контрабанды наркотиков в Германию. Переселенческий весник. – 07.02.2020. – URL: https://aussiedlerbote.de/ (дата звернення: 12.04.2020).

СБУ викрила наркотрафік з Південної Америки на Київщині. Інформаційний портал «Zik». – 13.12.2019. – URL: https://zik.ua (дата звернення: 15.04.2020).

Меморандум про взаєморозуміння між ДФС, ДПСУ та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй від 16.01.2018. Урядовий портал. – 16.01.2018. – URL: https://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення: 15.04.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Strategіya derjavnoї polіtiki schodo narkotikіv na perіod do 2020 roku [Strategy of the state drug policy for the period up to 2020], zatverdjena rozporyadjennyam Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 28.08.2013 roku (2013), №735p. Ofіcіinii vіsnik Ukraїni. 2013. №76. St.2829. [in Ukrainian]

Fedotov O.P. (2005) Aktualnі problemi derjavi і prava. Organіzacіino­pravovі osnovi borotbi mitnih organіv Ukraїni z kontrabandoyu narkotikіv [Actual problems of the state and law. Organizational and legal bases of the fight against drug trafficking by the customs authorities of Ukraine]. Nacіonalna yuridichna Akademіya_ Odesa. Vip. 24. 348 s. [in Ukrainian]

Soroka S.O. (2012) Kontrabanda narkotichnih zasobіv, problemi protidії [Drug smuggling, counteraction issues]. Lviv. 227 s. [in Ukrainian]

Chernetska Y.I. (2016) Teorіya і praktika socіalno-pedagogіchnoї roboti z resocіalіzacії narkozalejnih v umovah reabіlіtacіinih centrіv [Theory and practice of social and pedagogical work on the re-socialization of drug addicts in rehabilitation centers. Dissertation]. Starobilsk. 522 s. [in Ukrainian]

Avdeev O.R. (2015) Schodo kontrabandi narkotichnih rechovin abo falsifіkovanih lіkarskih zasobіv [On the smuggling of drugs or counterfeit medicines]. Mitna sprava №3(99). Odesa. 261 – 268 s. [in Ukrainian]

Donate. Centr po issledovaniyu korrupcii i organizovannoi prestupnosti [Center for the Study of Corruption and Organized Crime] (Organized Crime and Corruption Reporting Project). URL: https://www.occrp.org (data zvernennya: 20.02.2020) [in USA]

Komissina I. М. (03.03.2020) Severnii marshrut smerti [Northern route of death]. Jurnal «Nacionalnaya oborona». URL: https://oborona.ru (data zvernennya: 10.03.2020) [in Russian]

Nacіonalnii zvіt za 2016 rіk schodo narkotichnoї situacії v Ukraїnі. Pogliblenii oglyad narkosituacії v Ukraїnі (2016) [National Report on Drugs in Ukraine in 2016. In-depth review of the drug situation in Ukraine]. URL: http://www.ummcda.org.ua (data zvernennya: 18.03.2020) [in Ukrainian]

Dikhtiarenko A. (06.02.2015) Shovkovii shlyah afganskogo geroїnu vede do «LNR» [The Shovkovy Road of Afghan Heroin Leads to the LPR]. Radіo Svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org (data zvernennya: 27.03.2020) [in Ukrainian]

Issledovaniya narkorinkov i darkneta na territorii SNG [Research of drug markets and darknet in the union of independent states]. Oficialnaya russkoyazichnaya stranica telegram-kanala DrugStat. URL: https://medium.com/@drugstat (data zvernennya: 04.03.2020) [in USA]

Belteleradiokompraniya (10.02.2019) Put narkotikov iz Marokko v strani Evrosoyuza i na territoriyu EAES lejal i cherez Belarus [The drug route from Morocco to the EU countries and to the territory of the EEU also lay through Belarus]. URL: https://www.tvr.by/ (data zvernennya: 08.04.2020) [in Belarus]

Ueslі R. (07.02.2020). Rezko vozrosli obemi kontrabandi narkotikov v Germaniyu [Drug smuggling to Germany has increased dramatically]. Pereselencheskii vesnik. URL: https://aussiedlerbote.de/ (data zvernennya: 12.04.2020) [in Germany]

Slujba bezpeki Ukraїni vikrila narkotrafіk z Pіvdennoї Ameriki na Kiїvschinі (13.12.2019). [The Security Service of Ukraine exposed drug trafficking from South America in Kyiv region]. Іnformacіinii portal «Zik». URL: https://zik.ua (data zvernennya: 15.04.2020) [in Ukrainian]

Memorandum pro vzaєmorozumіnnya mіj DFS_ DPSU ta Upravlіnnyam z narkotikіv ta zlochinnostі Organіzacії Ob’єdnanih Nacіi vіd 16.01.2018 roku (2018) [Memorandum of Understanding between the GFS, the STSU and the United Nations Office on Drugs and Crime of 16.01.2018]. Uryadovii portal. URL: https://www.kmu.gov.ua (data zvernennya: 15.04.2020) [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті